Iványi Emma: Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914–1918 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 8. Budapest, 1960)

MAGYAR MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KORÁBÓL (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 8.) Összeállította IVÁNYI EMMA A magyar minisztertanácsnak 1914—1918 közötti, a nyilvá­nosság elől annak idején elzárt jegyzőkönyvei tárulnak e kö­tetben a kutatók és a történe­lem iránt érdeklődő olvasók elé. E jegyzőkönyvek hasznos, sokoldalú, sokféleképpen érté­kesíthető forrásanyagot tartal­maznak. Az Osztrák-Magyar Monarchia évtizedek óta mesterségesen el­fojtott válsága a háború ide­jén megérett az állam keretei­nek szétrobbantására. A jegy­zőkönyvekben összegyűjtve ta­láljuk meg valamennyi minisz­teri tárca minisztertanács elé terjesztett problémáját; közü­lük legtöbbnek gyökere a mesz­sze múltba nyúlik vissza. Össz­képet, állapotrajzot adnak a Monarchia magyar felének belső helyzetéről. Az anyag a háború utolsó két évében egyre színe­sebbé válik, s bőven illuszt­rálja többek között az össze­omlást megelőző hónapok kor­mányzati válságait és a magyar munkásmozgalom forradalma­sodását. A korszak kutatói számára e forráskiadvány elsősorban biz­tos kiindulópont. Haszonnal forgathatják a magyar kutató­kon kívül Ausztria és a többi szomszéd állam történészei is. Mint olvasmány nemcsak az első világháború problémáihoz visz közelebb, hanem a jelen­kor sok fontos politikai, világ­nézeti kérdésének megértéséhez is hozzásegít.

Next

/
Thumbnails
Contents