Králik István: Laboratóriumi és fizikai alapismeretek (Irat- és könyvkonzervátor tanfolyam jegyzetei 3. Budapest, 1960)

I. Laboratóriumi alapfogalmak

fényes"vek gazdasági szemp-ntból ifi úlőnyösek ? mer^ azonos Jatfc­fogyasztás fflélíett kb, 2,5-czer a/?nyi fényt adnak, mint a közön­séges fémszálas izzólámpák* Irányelvként szolgálhat, hogy jó meg-. Világitáshoz laboratóriumban legalább 300-500 Lux szükséges, A mennyezeti világitáson kívül a fal mellé felállított munkaaszta­lok fölé falikaros egyedi lámpákról is célszerű gondoskodni, Viz, gáz f ene rgi a ^ Müs zaki sz empont bó 1 a leg tö bb g ord o t okozó kérdések, főleg ha azelőtt más célra használt helyiségeket kívánunk laboratóriumnak beren^szni, A vízvezetékek tervezésénél *djuk meg az előre várható napi vízszükségletet, hogy megfelelő csőátmérők és nyomásfokozók tervezésével elejét vegyük a városi Vízgazdálkodásnál esetleg fellépő vízhiánynak. feltétlenül biz­tosítsunk melegvizet is. Ha nincs központi fűtés, qgy vill^ny­boylerről vagy autogeizirről kell gondoskodni. Az előbbi kedve­zőbb, mert elkerüli a nyílt láng használatát 0 Ha városi gáz is rendelkezésünkre áll, legalább egy munka­helyhez, vagy asztalhoz adjunk gázlángos fogyasztási lehetőséget, Vízrendészeti szempontból ugyan ma már igyekeznek laboratóriumok­ban a gázt villannyal hely ettesiteni,. de néhány kémiai vizsgá­lati módszer ma is nyilt láng segítségével történik. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel, vegyi fülkékben a gázláng is nyűgöd­én használható* Igen nagy gondot és korul te kint ás t igényel a villanyhálózat ^gtervezése,, Nemzetközi viszonylatban jelenleg háromféle vál­láram használatos, 110 voltos, 220 voltos és háromfázisú 220/380 v °ltos feszültségek,, Mivel az elektromos készülékek; főzőlapok f ^szerek és a gépeket meghajtó motorok mindhárom feszültségre ké­pűinek, kénytelenek vagyunk a korszerű laboratórium részére min­^ e &yiket biztosítani, Előzetes becslés alapján a. későbbi fejlesz­s si és beruházási terveket is figyelembe véve, meg kell adnunk * tervezőnek a várható wattf o gyászt ásónkat, hogy megfelelően mé­* e tezett elektromos vezetékekkel az energiaszükségletet biztosit­^«8ák. Kis fogyasztásra tervezett vezetékek nem \ iij ák el az eset-

Next

/
Thumbnails
Contents