A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár plakátjai, 1956

Miskolc, 1956 • Felhívás - Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány (283 mm x 413 mm)

^ Felhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány! A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett párt- és népellenes bűnök kijavítása, a nemzeti függetlenség és szu- verénitás védelme volt, a Nagy Imre kormány gyöngesége és a mozgalomba befurakodott ellen- forradalmi elemek növekvő be­folyása révén veszélybe hozta szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkás-paraszt ha­talmunkat, hazánk létét. Ez indított bennünket, ma­gyar hazafiakat arra, hogy meg­alakítsuk a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt. A kormány összetétele: Kádár János: miniszterelnök, dr. Münnich Ferenc: minisz­terelnök helyettes, a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek mi­nisztere, Marosán György: állammi­niszter, Horváth Imre: külügyminisz­ter, Kossá István: pénzügyminisz­ter, Apró Antal: iparügyi minisz­ter, Dögéi Imre: földművelésügyi miniszter, Rónai Sándor: kereskedelem­ügyi miniszter. A többi tárcák egyelőre be­töltetlenül maradtak. Ezeket az ország törvényes rendjének helyreállítása után, a népi de­mokráciánkhoz hű más pártbeli és pártonkívüli képviselőkkel kell betölteni, akik készek meg­védeni a szocializmus vívmá­nyait. Az újonnan megalakult kor­mány az alábbi felhívással for­dul a magyar néphez: A forradalmi munkás-paraszt kormány felhívása a magyar néphez! Magyar testvérek! Munkások! Parasztok! Katonák! Elvtársak! Nemzetünk nehéz napokat él át. Veszélyben van a munkások és parasztok hatalma, a szocia­lizmus szent ügye. Veszélyben vannak az elmúlt 12 esztendő mindazon vívmányai, melyeket a magyar dolgozók és minde­nekelőtt ti magyar munkások a magatok kezével, hősies és ön­feláldozó munkával teremtette­tek meg. Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak. Kegyetlenül ül­dözik a demokrácia híveit, a nyilasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes hazafia­kat, legjobb elvtársainkat. Tud­juk azt, hogy hazánkban még sok a megoldást kívánó kérdés, még sok nehézséggel kell küz- denünk! A dolgozók élete még távolról sem olyan, amilyennek kell lennie egy szocializmust építő országban. Az elmúlt 12 esztendőben elért haladással egyidőben Rákosi és Gerő klikk­je sok súlyos hibát követett el és súlyosan megsértette a tör­vényességet. Mindez jogosan tette elégedetlenné a dolgozó­kat. A reakciósok saját önző cél­jaikat követik. Kezet emeltek a mi népi demokratikus rendsze­rünkre. Ez azt jelenti, hogy a gyárakat és üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak, a földet a nagybirtokosoknak. Már el is indították Horthy zsandárait, börtönőreit, az egész átkozott és gyűlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer kép­viselőit, hogy a nép nyakára üljenek. Nem szabadságot, jólé­tet és demokráciát hoztak vol­na, ha győznek, hanem rabsá­got, nyomorít, munkanélkülisé­get és kíméletlen úri elnyomást. A reakciós elemek felhasználva népi demokratikus építésünk fo­lyamán elkövetett hibákat, igen sok becsületes dolgozót — kü­lönösen az ifjúság nagy részét — tévesztették meg, akik a moz­galomhoz becsületes, hazafias szándékkal kapcsolódtak. Ezek a becsületes hazafiak azt akarták, hogy társadalmunk, gazdasági és politikai életünk tovább de­mokratizálódjék, s ezzel bizto­sítsák hazánkban a szocializmus alapjainak megszilárdítását. Azért emelték fel szavukat, hogy Magyarország erősödjön és virágozzon, hogy szabad, szu­verén ailam legyen, amely ba­rátságot tart fenn a többi szo­cialista országgal. Éppen ezért helytelen és Dűnös eljárás, na valaki vádolja ezeket azért, hogy a mozgalomban resztvet­tek. Emellett nem szabad szem elől téveszteni, hogy felhasznai- va Nagy Imre kormányának gyöngesegét, ellenforradalmi erők garázdálkodnak, gyilkol­nak és rabolnak az országban és attól lehet félnünk, hogy felül­kerekednek. Mély szomorúsággal és nehéz szívvel látjuk, milyen szörnyű helyzetbe hozták édes hazánkat azok az ellenforradalmi elemek, — sőt sokszor jóhiszemű, haladó szellemű emberek is — akik tudva vagy tudatlanul visszaél­tek a demokrácia és a szabadság jelszavával és ezzel utat nyitot­tak a reakciónak. Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák! Polgárok! Véget kell vetnünk az ellen- forradalmi elemek garázdálko­dásának. Ütött a cselekvés órája! Meg­védjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait! Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk ha­zánkban ! A nép és hazánk érdeke az, hogy erős kormánya legyen, olyan kormánya, amely alkal­mas arra, hogy kivezesse az or­szágot súlyos helyzetéből. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt. A Magyar Forradalmi Mun­kás-Paraszt Kormány program­ja: 1. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. 2. Népi demokratikus és szo­cialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocia­lista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján. 3. A testvérharc megszünteté­se, a rend és a belső béke hely­reállítása. A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők esemé­nyeiben résztvettek. 4. Szoros baráti viszony meg­teremtése minden szocialista országgal, a teljes egyenjogúság, a kölcsönös be nem avatkozás elvei alapján. Ugyanez az elv szabályozza a kölcsönös előnyt biztosító gaz­dasági és kölcsönös segítségi kapcsolatainkat. 5. Békés együttműködés min­den országgal, függetlenül azok társadalmi rendjétől és állam­formájától. 6. A dolgozók — különösen a munkásosztály — életszínvona­lának gyors és jelentékeny emelése. Több lakást a dolgo­zóknak. Lehetővé kell tenni, hogy a gyárak és intézmények maguk építsenek lakást munká­saik és alkalmazottaik számára. 7. Az ötéves terv módosítása, a gazdasági vezetés módszerének megváltoztatása, figyelembe vé­ve az ország gazdasági adottsá­gait, hogy a lakosság életszínvo­nala minél gyorsabban emelked­jék. 8. A bürokrácia megszünteté­se és a demokrácia széles kifej­lesztése a dolgozók érdekében. 9. A legszélesebb demokrácia alapján kell megvalósítani a munkás-igazgatást a gyárakban, üzemekben és vállalatoknál. 10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a kötelező beszolgál­tatások megszüntetése, az egyé­ni dolgozó parasztok megsegí­tése. A kormány határozottan fel­számol minden törvénysértést, melyet a szövetkezeti mozga­lom és a tagosítás területén el­követtek. 11. Az eddigi igazgatási szer­vek és forradalmi tanácsok de­mokratikus választásának bizto­sítása. 12. Támogatja a kisipart és kiskereskedelmet. 13. A magyar nemzeti kultú­ra következetes fejlesztése, ha­ladó hagyományaink szellemé­ben. 14. A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány né­pünk, munkásosztályunk és ha­zánk érdekében azzal a kérés­sel fordult a szovjet hadsereg parancsnokságához: segítsen né­pünknek a reakció sötét erőinek szétverésében és abban, hogy helyreállíthassuk a rendet és a nyugalmat hazánkban. 15. A magyar kormány a rend s a nyugalom helyreállítá­sa után tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal és a varsói szerződés más résztvevőivel a szovjet csapatok Magyarország területéről való kivonásáról. Munkások! Dolgozó parasztok! Értelmiségiek: Fiatalok! Kato­nák és tisztek! Csatlakozzatok a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mányhoz! Támogassátok népünk igazságos harcát, védjétek meg népi demokratikus rendszerün­ket! Fegyverezzétek le az ellen- forradalmi bandákat. SZERVEZETT MUNKÁSOK! Álljatok a Magyar Forradal­mi Munkás-Paraszt Kormány mögé! Haladéktalanul vegyétek fel a munkát! Dolgozó parasztok! Védjétek meg a földet, váll­vetve harcoljatok munkástest­véreitekkel, közös ügyünkért, népi demokratikus rendsze­rünkért! Dolgozó és tanuló ifjúság! Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat! Jövőtöket csak a né­pi demokrácia biztosíthatja, védjétek meg! Magyar dolgozók! Jogos gazdasági, politikai és szociális törekvéseink megvaló­sításának előfeltétele a népi de­mokratikus hatalom védelme, a rend helyreállítása, a munka újrafelvétele, a termelés meg­indítása. Ezért harcol a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány és erre a harcra hívja fel a magyar haza minden önzetlen fiát és leányát. Dolgozók! Magyar testvérek! Miénk az igazság! Győzni fo­gunk! A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY. Boxaodmegyei Nyomdaipari V., Miskolc. — F. vez, Koszti Lajos 28133 — 4000

Next

/
Thumbnails
Contents