Méhészeti Hetilap, 1917. január-december (1. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

1. évfolyam. 1. szám. 191?. január 7. MÉHÉSZÉT! HETILAP MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Előfizetési ára fél évre — 5 — korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: MÉHÉSZ JENŐ. Hirdetési díjszabás: Apróhirdetésnél minden szó 12 fillér. Üzleti hirdetéseknél egy-egy hasáb (= 40 mm.) szélesés egy-egy millimé­ter magas területért 10 fillér fizetendő. Előfizetőknek*50 °/o engedmény. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Tiszacsécse. Szatmármegye. Posta: Tiszakóród. — Szakkérdésekben d i j t a 1 a n tanácsadás. — Levélvá'aszt kívánó levelekhez válaszbélyeg; csatolandó. Előfizetési felhívás. A „Méhészeti Hetilapot“ azzal a kéréssel küldjük meg Méhésztársainknak, hogy azt áttanulmányozhassák és arra előfizessenek. Ezideig méhészeti dolgokkal foglalkozó hetilapunk nem volt, bár a magyar méhé­szek többször adtak kifejezést ily irányú óhajuknak. A régi vágy ime valóra vált! Hogy az való legyen, nelhitvány délibáb, az a Magyar méhészektől függ. Célja a lapnak méhészeti színvonalunkat emelni, s a cikkek elrendezésében arra a célra törekedni, hogy egy év alatt a lapot figyelemmel plvasó teljesen laikust is .képzett mé­hészszé képezze. " ----­A csaknem elviselhetetlen drágaság sajnos arra kényszerit, hogy a lapot korlá­tolt számban nyomassuk, saját érdekében cselekszik jLehát, ha az előfizetést minél élőbb eszközli, mert az ilyen szaklap csak agy értékes, ha évfolyamának egyet­len száma sem hiányzik. Csakis akkor érdemes azt Aeköfíetni. Épen ezért küldjük szét a lapot jó előre, hogy mindenkipék legyen elég ideje ... előfizetés eszközlésére, mert a második szántat csupán annyi példányban fogjuk nyomatni, a hány előfizető január hó 7-ig jelentkezik. • * Ha esetleg most azzal a pár koronával*uem rendelkezne, kérjük értesítsen egy levelezőlapon, hogy mikor tud fizetni s mi addig a lapot hitelbe küldjük. Ha pedig a lapot járatni .egyáltalán nem akarja, nagyon kérjük saját érdekében is, hogy a lapot az­zal a cimszalaggal, mellyel kapta, küldje vissza, mert ellenkező esetben előfizetőnek te­kintjük s igy esetleg- kellemetlenségeknek teheti ki magát. Nem igazi, - nem vérbeli méhész az, ki egy ilyen közóhajra megindult laptól az y anyagi támogatást megvonja, mikor az előfizetési ár oly csekély fé! évre csak 5 korona. Előfizetés a csatolt postautalványon eszközölhető. Teljes tisztelettel: a „MÉHÉSZETI HETILAP“ szerkesztősége és kiadóhivatala nevében: MÉHÉSZ JENŐ szerkesztő. Lapunk legközelebbi száma január hó 14.-én jelenik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents