Mátészalka, 1912 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1912-01-05 / 1. szám

Mátészalka, 1912. J IV. évf. 1. (144.) szám. január hó 5. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: gész évre — — — — — — — 8 korona, élévre — — — — — — — 4 korona, íegyedévre — — — — — — — 2 korona. Tanítóknak és községi közegeknek egész évre 5 korona. -—““ Egy szám ára 20 fillér. —---­Fe lelős szerkesztő : Dr. VIZSOLYI MANÓ. SZERKESZTŐSÉI] ÉS KIADÓHIVATAL: WEISZ ANTAL nyomdája (Vasút-utca). A hirdetési dijak előre fizetendők. KERESKEDELMÜNK ÉS IPARUNK SÉRELMEI. Régi, elcsépelt frázis már az, hogy ha­zánkat naggyá csak fejlett kereskedelme és ipara teheti. Hallottuk ezt már sokszor vi­rágos körmondatokkal fűszerezve és olvas­tuk újságokban és szakmüvekben számta­lanszor. Frázisokkal, szép szavakkal azon­ban nem lehet kereskedelmet és ipart terem­teni, ahoz a tettek mezejére kell lépni, ha számottevő eredményeket akarunk elérni. Különösen nagy szüksége van a gyors se­gítségre, a jóindulatú támogatásra a vidéki s elsősorban kis városunk fejletlen keres­kedelmének, erőtlen iparának. Városkánk e két fontos haladási tényezőjének vissza­maradottságát nagyrészt a fogyasztóközön­ség egy pár megrögzött hibája okozza. A nagyközönség ugyanis csupa hiúsági motí­vumoktól vezéreltetve lekicsinyli a mi ke­reskedelmünket, nem értékeli iparunkat s minden semmiségért a közeli nagyobb vá­rosba fut. Csak éppen a legszükségesebb és nélkülözhetetlen apróságokat szerzi be itt, azokat, miken alig van némi haszon s a finomabb, drágább, lukszus tárgyakat, melyek az eladónak jelentékeny üzleti nye­reséget biztosítanak, azokat a nagyvárosi kereskedőtől veszi, a nagyobb iparosnál ké­szítteti. Különösen áll ez az úri fogyasztókra, kik a jó vevők zömét teszik, kiknél tisz­tességes árakat lehet elérni. így aztán ne­künk csak a rossz vevők, az alkudás mes­terségében a művészet legmagasabb fokán álló proletárok és zsugori vevők maradnak s csak a »kicsi haszon, nagy forgalom« igen sovány és elcsépelt jelszavára támasz­kodhatunk. Ez a hűtlenség számba menő idegen­pártolás tehát az, mely Má 'sialka keres­kedelmének és iparánál; ciJonPefedadását megakadályozza. A közönségben van a hiba, mely nem veszi tekintetbe azt, hogy itt ke­resi kenyerét, itt kell tehát hagynia keres­ményének azon részét is, melyet szükség­letei fedezésére ugyiscsak ki kell adnia. Hozzá kell szoktatni tehát a közönséget, hogy itthon csaknem mindent megkaphat ép oly minőségben és árban, mint a kör­nyék nagyobb városaiban. Itt szerezve be szükségleteit, megtakarítja a számottevő útiköltséget, megkíméli magát az ut fára­dalmaitól és az időt sem fecsérli el az ide- oda utazgatással. Az idő pedig szintén pénz. Tehát csak igen kivételesen és csak egyes iparágakban jogosult és lesz érthető némileg a nagyvárosi cégekhez való von­zódás. Ottan, ahol a fejlettebb és kifinomul­tabb ízlés és a divat játszák a főszerepet. De itt se mindenben és mindenkor! Mert a jó ízléssel születni kell, avagy igen nagy gyakorlat és tapasztalat utján lehet csak elsajátítani. A kereskedelemben azonban tisztán csak a Kereskedő Ügyességétől es élelmes­ségétől függ, hogy beszerezzen minden újabban és újabban a piacra dobott újdon­ságot és kellő választékban és árhan ál­lítsa azt vevői elé. Ezt pedig kereskedőink nagyrésze megteszi. Még nagyobb hiba és teljesen érthetetlen, hogy sok intelligens vevő árjegyzékekből, látatlanba rendel jó drágán egyes áru-cikkeket, hozat J{cmgoJ( a /elkém bői. pogáqy a vérem. Nem szereltem soha, soha senkit; A lelkem fehér lány szoba : Még sose kergette lázba a vérem Szőke arc kacér mosolya. Nem gyötrődtem álomtalan éjen. Éljen a percek röpke mámora. Szerelemről csak a szám beszéljen, Az ajkam ne csókoljon soha! De egy boldog tavaszi hajnalon, Mikor édes harmat rezeg a fán: Osonjon be a nyüott ablakon, S öleljen át halkan a szőke lány. S mig csókja, lázba kergeti a testem, Szivem szűnjön meg dobogni egy percre S ha érzem, hogy O az, akit kerestem, Akire vágytam álomtalan esten: Megtérek talán én, a pogány. % De sohasem jön / Nem érzem a csókját S maradok örökre büszke pogány, Nem is vágyom többé tán már a csókra, Nem sirat el engem Wmjénszagu pópa S nem hoz virágot szőke leány, Szőke leány . . , Lengyel István. MARGIT. Irta: Főnyi Hona. Margit fejfájással ébredt és szokatlanul hal­vány volt. Amikor a uagytükörbe nézett, megijedt az arcától. Tiz évvel idősebbnek látszott tegnap óta. A szemei alatt sötét karikák, a száj szögle­tében keserű, mély vonás. Egy éjjel ennyi rombo­lás ! Hogy^pusztit a köny, a bánat 1 Tegnap reg­gel mosolyogva, boldogan ébredt; a szobája tele volt virággal. Jenő küldte még tegnapelőtt a név­napjára. Aztán meg levelet is kapott. Épen a tü­kör előtt ült és a haját bontotta ; egy 'egész nagy arany palást, illatos, selymes, dús hajtömeg. Mo­solygott; eszébe jutott, mit mondott néki múltkor Jenő, amikur véletlenül a hajához ért a keze: — Margit, olyan selymes, puha a haja, hogy ilyen selymes hajat még soha sem árintettem. Jenő mondta, aki előtt pedig talán már semmi uj nem volt. Hátha még igy látná, kibontva ; ami­kor egészen betakarja a nyakát, a vállát, leér egé­szen térden alul. Ha igy látná . . . Elpirult a gon­dolatára — aztán ismét mosolygott. Megnézte a levelet; tőle jött: Jenő irta. Fel akarta bontani — forgatta, simogatta ; de nem bontotta fel. Úgy érezte: gyönyörűség gyötrődni egy kicsit. Majd később. Addig pedig elgondolja, mi minden is lehet a le­vélben ; édes, szerelmes szavak . . . Milyen szép a szeme, a haja, a termete — mennyire szereti a szemét, száját, édes halk hangját — hogy vágyik utána, a két fehér kezének simogató melegére; édes kis ajka üdvösséges csókjára . . . Aztán a tervek a jövőre, amit százszor el­mondtak már, de ami azért mégis mindig uj és kedves. Hogy is lesz majd akkor? . . . Már csak egy hónap. Még addig sem kellett volna várni de Jenőnek elintézni valója van; egy kis adósság — s a nénitől nem akarnak elfogadni semmit. Talán nem is adna ?! Na de majd 9sak eljön az a boldog nap — aztán meg olyan édes, ez a sejtelmekkel, álmokkal, szerelemmel teli boldog menyasszonyság. A néni — akinél kegyelemkenyeret eszik — igaz, hogy sokszor megszomoriEa, de majd vége lesz i egyszer; s rá sem gondol többé a szomorú, keserű órákra . . . Megtapogatta a levelet. Hány levélpapír le­het? Mert ezt tartotta a Jenő szerelme fokmérőjé­nek. Ha keveset irt, bus volt mindaddig, mig is­mét tiz, tizenkét oldalt irt. De ez a szokottnál is vékonyabb. Egyszerre nyugtalan lett; talán valami baja van ? És felszakitotta a borítékot. Megreszke­tett a keze s végig futott rajta a hideg; alig pár sor, nagy, kusza betűkkel: Bocsásson meg édes Margit és felejtsen el; nem vagyok többé magá­hoz méltó. A körülmények, a szerencsétlen sors, nem tudom, talán csak én magam vagyok az oka. Vétettem — s megszenvedek érte. Bocsásson meg és ne Ítéljen el. De ne is szánjon — csak azt ne — ezt nem érdemiem, csak a feledést Margit . . . Kétszer is végig olvasta, nem akart hinni a szemeinek. Megdermedve ült egy helyen. Majd hisztérikusan felkacagott . . . Lassan jött csak ma­gához. Borzasztónak, rettenetesnek látta a hely­zetet. Gondolkozni is alig tudott. Olyan hirtelen jött, Olyan nagyot ütött rajta. Lapunk mai száma 8 oldal. Irta: HERMES.

Next

/
Thumbnails
Contents