Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1871

I. Tanári kar. a) Rendes tanárok: A tanár neve. A tantárgyak, melyeket előadott. Az osztályok, melyekben tanított. Heti óráinak száma. E gyéb tiszti minőségei a tanoda vezetése körül. Balás Antal, egyházi; a magy. kír. természettudo­mányi társulat tagja s az „Erdély" czimii szépirod. lap szerkesztője. Történelem. Hittan (a helybeli ev. ref. fógymnasiumban járó kath. ifjak részére. Hittan (az illető tanár betegeskedése miatt.) 111. ÍV. VII. VIII. III. IV. 12 Igazgató. Biró Férencz, világi. Mennyiségtan. III. IV. V. VI. 17 IV. osztály főnöke. Csató Ferenc/, egyházi. Történelem. Mennyiségtan. Vallástan. V. VI. I. II. I. 17 A tanári testület jegyzője. Füstös Károly, világi. Latin nyelv. Német nyelv. III IV. III. IV. V. VI. 20 IU. osztály főnöke. Miklósy Károly, egyházi. Vallástan. Magyar- és latin nyelv II. III. IV. V. VI. II. 19 17 H. osztály főnöke, exhortator. Paal Gyula, világi; az országos középtanodai tanáregylet s a magyar föld­rajzi társulat rendes tagja. Magyar irodalom. Görög nyelv. Magyar nyelv és irálytan. V. VI. V. VI. m. ív. VI. osztály főnöke és a gymnasiumi könyv­tár gondnoka. Száva Farkas, világi; az erdélyi muzeum-egylet levelező tagja. Magyar- és latin nyelv. Földrajz. Természetrajz. I. 1. II. I. II. VI. 21 I. osztály főnöke. Szentpéteri János, egyházi Latin nyelv. Természettan. Természetrajz. V. VI. III. IV. V. 19 V. osztály főnöke. b) Nem rendes tanár: Gál Domokos, világi: kir. t. elsőrendű fogalmazó és magy. kir. honvéd­főhadnagy. Ének. Tornászat. I—.VI. I.—VI. 2 4

Next

/
Thumbnails
Contents