Magyar Újság, 1977 (67. évfolyam, 2-49. szám)

1977-01-13 / 2. szám

2. OLDAL MAGYAR ÚJSÁG 1977. JANUÁR 13. MAGYAR ÜJSÄC HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Főszerkesztő Editor in Chief KÓTAI ZOLTÁN KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) 696-3635 CLEVELANDI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Telephone: (216) 696-3635 DETROITI SZERKESTÖSÉG: Telephone: (313) 935-4666 Kiadó — Publisher Second Class postage paid at Cleveland, Ohio ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egy évre .......... $1500 külföldre.......... 20.00 kél évre.......... 8.00 Egyes szám . . 0.30 SUBSCRIPTION RATES For one year . . $15.00 Foreign............. 20.00 For 6 months • 8.00 Each copy • . . 0.30 WERNER TESTVÉREK Édesapjuk Werner Kornél, édesanyjuk Bozzay Zol­­tánné (Valéria), nevelőapjuk Bozzay Zoltán. A két testvér: Koméi és Attila. i Kornél, 1957 október 2-án született Akron, Ohio-ban. Clevelandban kezdi iskoláit a St. Mel katolikus elemiben, majd a Riverside elemiben, folytatja a Valley Forge Fíigh Sebődban, Jó eredménnyel érettségizett. Autó mechanikát vette fel tantárgyai közé és most mint autószerelő dolgozik. Jár 5 évig a magyar iskola tanfolyamaira. 1970 óta a 14. Görgey Arthur cs. csapat tagja. Többször vett részt a Fiílmore-i cserkésztáborban, elvégezte a magyarságismertin a földrajzot. A regőscsoport tagja és részt vesz annak sze­repléseiben is. Táncolt a cserkésznapokon a Gyöngyösbokré­tában. Részt vett mint nyitotáncos a Cserkészbálon és az MHBK bálon. Atüla, 1962 április 12-én született Akronban, Ohio. Iskoláit Clevelandban kezdte a Riverside elemiben, most a Greenbrjr Junior High School 9. osztályos növendéke. Járt a magyar iskola tanfolyamaira. 1970 óta cserkész, a 14. Görgey Arthur cs. csapat és a regőscsoport tagja. Elvégezte a Filimore-i táborban az őrsvezetőit. Részt vett Kanadában a cserkész jubileumi táborban. Két évig hegedülni tanult. Szorgalmas tanuló. Ifj. Fáik Viktor a 14. Görgey Arthur cs. csapatparancs­nokának véleménye: ‘Mind a két Werner testvér lelkiis­meretesen jár a cserkészetre, a táborokon és a portyákon pe­dig rendszeresen részt vesznek. Kornél a csapat törzstagja és jelenleg a csapat nyomdagépének kezelését tanulmányoz­za nagy szakértelemmel. Kornél és Attila mindketten szol­gálatkész és szorgalmas, jó cserkészek . Temesváry András és Magda cs. tisztek, a regőscso­port vezetői így vélekednek. “Kornél már az első időtől lel­kesen veszi ki részét a regőscsoport próbáin és szereplésein. Attila szeptembertől fogva vesz részt a regős munkában és nagyon igyekszik, hogy megtanulja a táncokat; és énekeket. Kornél az ősz folyamán vállalta, hogy a zenét, mármint a magno játszását és karbantartását ellátja. Nagyon jól csi­nálja, meg vagyunk vele elégedve. Mind a két testvér a szülők házban tanult meg ma­gyarul és magyar iskolában meg a cserkészetben, a Fillmo­­re-i táborban gazdagították magyarság ismeretüket. Magyar könyvek olvasásával, tanulással gyarapítják magyar törté­nelmi tudásukat. Legyenek továbbra is büszkék magyarsá­gukra. További életükre a jó Isten segítségét kérjük. Édes­­anyjának. nevelőapjának gratulálunk jó magyarnak nevelt gyermekeikhez. MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK 1977 ÉVI BÁLJA Minden évben nagy esemény számba megy a cleve­landi magyar társadalom életében a MHBK fényes bálja, mely az idén január 22-én lesz a Holiday Inn báltermében 5001 Rockside Rd., Independence, Ohio. Emigrációs életünkben meg-megállunk egy pillanatra és ilyenkor nem az elkeseredés és fájdalom állít meg, haijem arra gondolunk, hogy van fiatalság is, amelynek szeretnénk megmutatni elődeink táncestélyeit, mert azok mások voltak, mint az itteni bálok. Otthoni báláinkon a leányok díszma­gyarban, ifjaink zsinóros mentében mutatták be a bál kez­detén a Palotást, úritáncunkat. Az MHBK bálon is ezzel kezdenek fiataljaink. Szeretnénk az ifjúsággal megismertetni azt a szép, valódi magyar közösséget, ahol szellemben, lé­lekben, nyelvünkben is öntudatos magyarok vagyunk. Az idegeneknek pedig, akik eljönnek társaságunkba és figyelő szemmel néznek minket, mutassuk meg, hogy intelli­genciában, jó modorban, megálljuk a helyünket a nagy nemzetek között is. Büszkén elmondhatjuk, hogy fiataljaink is tudásban, erkölcsben, magyar öntudatban a magyar faj büszkeségei és ők is érzik és vallják szüleik hitét és meg­győződését. Az MHBK ifjúság mindig a legjobbak közül kerül ki és ők maguk is érzik és tudják, hogy mit vár tőlük a ma­gyarság. A bál kiváló rendezői: Torday Egon főcsoportvezető, Szentkirályi János főcsoporthelyettes, Fördős Egon bálel­­nök, ifj. Fáik Viktor szertartásmester, Kabdebo Ferenc fő­pénztáros, Cseh Pál, Dömötörffy Zsolt, Elek Kálmán, Ko­vács Iván, Linka László, ifj. Megyimory János, Molnár Já­nos, Peller Miklós, Sólymos Lajos, Somogyi Léi, Szatmáry Ferenc, Szent-Királly Árpád, Szentpétery László, Teréz­­halmy Géza, Záhonyi Botond, Záhonyi József mindent meg­tesznek a bál sikere érdekében. A rajzokat Geréby Johanna készítette. Geréby Margit bálkirálynő és ifj. Csáky Armand if­júsági elnök az első bálozok és nyitó táncosok betanításá­ban és a rendezésben veszik ki részüket. Mindketten egész éven át büszkén, jellemesen képviselték az MHBK t ünne­pélyeken, rendezvényeken. A bál a Palotással kezdődik, melyet 18 gyönyörű dísz­magyar ruhás pár fog táncolni, élükön a bálkirálynővel. Utána következik az első hálózó leányok bemutatása, akiket hófehér ruhában, piros rózsacsokorral, boldogan mutat be édesapjuk a magyar társadalomnak, majd táncosaikkal ke­­ringőt táncolnak. Éjfélkor kerül sor az 1977 évi bálkirálynő és ifjúsági elnök megválasztására. _ ^ A Clevelandi Magyar Színház és Tánccsoport Sói tay István vezetésével székely táncokkal szerepel. Az MHBK bálok visszahozzák az otthoni régi han­gulatos magyar bálok varázslatos melegét, ahol elfeledjük az emigrációs élet sok baját, a honvágy gyötrelmét, csak honfitársi szeretetre és egymás megbecsülésére vágyunk. Ilyen lélekkel, egymásiránti szeretettel készüljünk és akkor biztosan jól fogjuk érezni magunkat és emlékezetes lesz szá­munkra az idei MHBK bái is.' Ne feledjük, hogy ifjúságunk viselkedésünket, magyar célunkért való munkásságunkat, egymásiránti szeretetünket, megbecsülésünket veszi példaképül. Idegen barátaink meg bennünk látják és tisztelik a magyart. Legyen a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége az együvétartozásunk, magyar testvéri szeretetünk fényes bi­zonyítéka. T. Dombrády Dóra SOCIETY NATIONAL BANK PIACKUTATÓ OSZTÁLYÁNAK UJ ALELNÖKE Francis G. H. Sherman, a Society National clevelandi Bank Piackutató Osztályá­nak lemondását közölte .1. Maurice Struchen, a Bard and Chief Executive Officer elnöke. Mr. Struchen bejelentette, hogy Mr. Sherman elhagyva a Bankot, egy új vállalatot kezd, amelyben hasznosítani tudja széleskörű tapasztala­tát a bankügyletekben, hir­detésekben és eladásban. Mr. Shermanj utóda James W. Munro lesz, aki jelenleg alelnöke a Marketing of So ciety Corporation-nak és al­elnöke és ügyvezetője a So­ciety National s Branch Ad­ministration Department-nek. Ez utóbbiban utóda lesz: Mr. Donald R. Noland, alelnök és jelenleg Assistent Manager óf Branch Administration for the bank. Mr. Munro 37 éves, 1958 óta áll a Bank szolgálatában. Előbbi állására 1971 -ben nevezték ki. Feleségével és két leányával North Olmstedben lakik. MAGYAR MOZI CAPITOL THEATER - 1400 W 65th ST. VASÁRNAP, 1977. JANUÁR 16-ÁN délután 1 és 4 órai kezdettel UJ SZÍNES FILM - UJ SZÍNES FILM NEM ÉR A NEVEM ! FÉNYES SZABOLCS — rendező: KELETI Főszereplők: Tolnsy, Páger, Latabár Kálmán Vass Éva és sokanmások. RAGYOGÓ KISÉRŐFILM : ÖRÖKZÖLD MELÓDIÁK Z EGYSÉGES HELYARAK: $2.50 Gyermekek 1 6 éves korig félárban Rovatunknak az a célja, hogy a külföldi magyarság­nak be tudjuk bizonyítani azt, hogy ifjúságunk itt kinn is megmaradt jó magyarnak. Ebben a rovatban emlékezünk meg azokról az ifjakról és lányokról, akik kitűntek tanulmányaikban és ezzel dicső­séget szereztek a magyar névnek. Szeretettel kérjük a szülőket, tanárokat, hogy küldjék el ezeknek a leányoknak, ifjaknak adatait, az elért eredmé­nyek ismertetésével, sőt a már végzett és megbecsült pozí­cióba jutottakét is. (A rovat vezetője, T. Dombrády Dóra kéri az ifjakat vagy szüleiket, bogy az adatokat közöljék' levélben: 1448 Alameda Ave., Lakewood, Ohio 44107, vagy telefonon 226-3029.) i _ A DUNÁNTÚLI EGYESÜLET UJ TISZTIKARA A tisztviselő-választási gyűlésen a következők lettek a tisztikar tagjai: Elnök: Nagy Sándor (398-6235); alelnöki Horváth Lajos; jegyző: Horváth Antal; pénztári titkár Hor­váth Antalné (237-9412. 1 1680 Harbor Light Drive, North Royalton, Ohio 44133). Az új tisztikarnak minden jót kívánunk megválasztá­sukat alkalmával. PRO HUNGÁRIA TISZTÚJÍTÓ GYŰLÉSE január 19-én lesz du. 1:30 órakor a Carnegie könyvtár magyar osztályának termében (1900 Fulton Road) Program: tisztújítás, új tagok felvétele, célkitűzés az 1977-es évre. Gyűlés után kávé, sütemény. A régi és új tagokat, érdek­lődőket szeretettel hívnak és várnak. ELŐKÉSZÍTÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSÉRE A “Nemzetiségi Szolgálatok Központja (Nationali­ties Services Center) hathetes tanfolyamokat indít azok szá­mára, akik az amerikai állampolgárság megszerzésére ké­szülnek. A bárom tanfolyam közül az első január 10-én már meg is kezdődött. Helye a Nationalities Services Cen­ter, amelynek címe: 1001 Huron Road. Az előadások hétfőn délután 1 -tői 3-ig vannak. A második tanfolyam február 23-án kezdődik és előadásai minden szerdán este 7-től 9-ig lesznek a South High School helyiségében, amelynek cíipe: 7415 Broadway. A harmadik február 24én indul s előadá­sai minden csütörtökön esle 7-től 9-ig lesznek. Ennek szín­helye a John Marshall High School, amelynek címe: 3952 W. 140th Street. Aki bővebb felvilágosítást szeretne kapni, hívja fel te­lefonon a NSC-t a 781-4560 számon, vagy az Adult Educa­tion Officet a 229-9636 számon. MEGHÍVÓ A HUNGARIAN HERITAGE ROOM BIZOTTSÁG szeretettel hívja és várja Detroit és Windsor magyarságát az 1977. február 19-én, este 8 órai kezdettel, az Alfen Park-i Református Egyház, Nagytermében tar­tandó: ÁLARCOS - BÁL-jóro Zenét Bodo Lajos és zenekara szolgáltatja. Hangulatot a Jelmez, verseny biztosítja. Székelygulyás, sült kolbász és farsangi fánk lesz felszolgálva! Ez mind a jegyek árában bennfoglatatik; a jegyek sze­mélyenként $12.50. Álarc kötelező! Legyünk ott mindannyian! Jegyek elővételben: a 422-7173 (Halászi) telefonszá­mon ps a 453-6865 (VanGiIder)telefonszámon rendelhetők. FLORIDAI HÍREK LAKELAND Az árva magyar református egyház j siratja elhúnyt lelkipásztorát, Nt. Balogh Istvánt, de fenna­kadás nélkül munkálkodik Isten kertjében. Nt. Ferenczy Pál beszolgáló lelkipásztor, Nt. Balogh Istvánná, Nt. Fe­renczy Pálné, Nagy Béla,presbiter és neje, Bárczay Zoltán moderátor és neje, Cedar Kirken, a Westminster Presbytery vezető bizottságánál megtelték jelentésüket az egyház tisz­tikara képviseletében és megnyugvással vették tudomásul a tapasztalt jóakaraté megértést és további támogatást. Az ünnepi istentiszteleteken az Igét Nt. Ferenczy Pál hirdette, de az egyház vendége volt Nt. Szabó Károly egye­temi tanár és neje, Madison Wisconsinból, aki már harma­dik éve tölti az ünnepi időszakot az egyháznál, valamint váratlanul megjelent Nt, György Árpád, a Református Egyesület új elnöke és felesége is. Az ünnepi díszebéden a megvendégelő háziasszonyok Wesely Victorné és Palkó Ferencné voltak. Megjelentek az új amerikai fiatalok is: Bodnár Emil és családja, Herczeg Imre és felesége (bárom hete vannak itt) és Horváth János. MEGHÍVÓ A clevelandi MAGYAR ÉS SZÉKELY SZÖVETSÉG 1977. január 29-én, szombat este.7:30 órai kezdettel, a Clevel and Magyar Önképzőkörben 2059 Tültön Road, tartja tánccal egybekötött DISZNÓTOROS - VACSORÁJÁT,-íö ' melyre a t. címet kedves családjával és ismerőseivel együtt szeretettel hívja és várja: a Rendezőség Tel.: 257-7492 Zene MECAY zenekar. Italok, hűsítők. Adomány: $5.00. CSÖMÖR JÁNOS TANÁCSADÁS, MINDENNEMŰ TAX, SOCIAL SECURITY, ÜGYEK, KÖNYVELÉS, HIVATALOS ÜGYEK ELINTÉZÉSE, TELJES SZEMÉLYI SZOLGÁLAT. 2012 W. 25th Street - Room 411 United Building CLEVELAND, Ohio 44113 Telefon: 696-0610 MEGHÍVÓ AZ ELSŐ MAGYAR PRESBYTERIAN EGYHÁZ (12604 Buckeye Road) KITŰNŐ KOLBÁSZ ÉS SZÉKELYGULYÁS EBÉDJÉRE amelyet január 23-án, vasárnap déli 12 órakor szolgálnak fel nőtestvéreink. Jegyek ára $5.00 12 éven aktiaknak $2.50 le a 921-4304 telefonszámon a délelőtti órákban. Lehetőleg vegyük meg előre jegyünket, vagy foglaljuk Mindenkit szeretettel fogad a Rendezőség. **☆☆☆☆☆**☆☆☆*•☆☆☆*☆☆*☆☆*☆☆******-;:***☆☆*☆*☆☆*☆☆☆*☆* MAGYAR NYELVTANFOLYAM Előző számunkban már közöltük, bogy a Cuyahoga Community College (CCC) nyelvtanfolyamai között január 18-án magyar nyelvtanfolyam is kezdődik. Ez a tanfolyam kezdők részére olvasást, beszélgetést, szóhasználatot tanít s a magyar nyelv történetét és fejlődését ismerteti röviden. Az előadások 8 héten át minden kedden este 6.50-tól 8.30-ig a Rockport Library helyiségében lesznek, amelynek pontos címe: 4221 W. 140th St. Az előadó Dömötörffy Zsolt, a CCC nyugati tagozatának professzora, magyar származású magyar amerikai. I anulmányait a clevelandi John Carroll egyetemen végezte, bol B.S. és M.S. fokozatot szerzett. A tandíj az egész félévre 15 $. ☆☆☆☆☆☆☆☆ HILTON-SZÁLLÓ BUDAPESTEN Korábban már megírtuk, most újból közöljük, hogy január 1-én Budapesten megnyílt az új nemzetközi Hilton­­szálló, amely a világ 40 országában működő szálló-lánco­latban a 68. A “Budapest Hilt on Budán, a koronázó templommal és a Halászbástyával szemben, a 13. századból eredő domonkosrendi monostor helyén épült a monostor épü­letének jellegzetességeit is megőrző művészettel. A szálloda 900 személy befogadására alkalmas és épületben belül a vendég minden korszerű kényelmet megtalál.- FIZESSEN ELŐ! -A MAGYAR ÚJSÁG hetenkint jel enik meg Előfizetés egy évre $15.00, félévre $8.00.- ITT VÁGJA KI ÉS KÜLDJE BE -Előfizetésem lejár: 19. . . . év .... bó . . . - n. Régi előfizető D Üj előfizető D ÚJSÁG előfizetésére. Mellékelten küldök .... dollárt a MAGYAR Sajtóalapra.............dollárt. Nevem: .........................:......................................................... Utca. bázszam: ........................................................................ „ Város: ............................................................................................ Állam:.......................................... Zipcode:................. • • Kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni • BÜSZKESÉGÜNK: IFJÚSÁGUNK Mutasd meg gyermekedet és megmondom, milyen jó magyar vagy! (Nyíró)

Next

/
Thumbnails
Contents