Magyar Református Ébredés, 1947 (5. évfolyam, 1-16. szám)

1947-01-11 / 1. szám

TARTALOM: BÉKEFIBENŐ: Van — uralkodik — szól az Isten > * * TOROK S. -BERECZKY A.: A félremagyarázott kereszt * FEKETE SÁNDOR: Észrevettük * Az öröm és a sirás szava (Üzenet az Evangéliumi Világszövetséghez) * Niemöifer a bűnösség kérdéséről * ­Mit csinál és miből él a Református Gyülekezeti Evangélizáció Barátai Társasága ? • * A német egyház újjászületése * A holland ellenállás * Ami mindenek előtt való ■ . * Magyar Megmaradás Imaközössége Bibliai vezérfonal ■ - ■ ‘ "" • vVJ-.'-.i:í; J. : ... Ára: 1 forint A LEGIDŐSZERŰBB IMÁDSÁG »Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő paran­csolatait megtartóknak; óh legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én k.önyörgök most t.ölted na . éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkez­tünk te efllened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk! Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a ren­deléseket, mdllyeket parancsoltál volt Mózes­nek, a te szolgádnak- Óh emlékezzél meg'arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván; Ha ti vétkeztek, én meg el szél esztelek titeket a népek között; ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és eselekszitek azokat: még há az égnek túlsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnét is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozék ott az én nevem! Es ők, a te szol­gáid és a te néped; akiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által! Kér­lek, óh Uram, legyen figyelmetes a te füled" a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak kör nyörgésökre, akik kívánják félni a te neve­det .,.« k . , Nehémiás 1:5—11,

Next

/
Thumbnails
Contents