Magyar Paizs, 1913 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-02 / 1. szám

2 MAGYAR P A I Z S 1913. január 2. a hótakarta hegyek ormain és őrködik hazánk biztonsági felett, — szerető hitvesek, siró gyermekek, akiknek fájó sóhajtása elrepül a gondolat szárnyain — a borús homlokkal epedő vágyakozással reátok gondoló hű férj, jó apa a magyar katonák ezrei és ezrei felé: nyugtassátok meg vergődő lelketeket. B ke lesz! Ez az uj év legelső üdvözlete! Öröm­hír a paloták urának, boldogságot vigaszta­lást adó szózat a kunyhók lakóinak, akik remegve várják vissza a kis család kenyér­keresőjét, két keze munkájával feltartóját! Béke lesz ! Mert nincs okunk a háborúra ! A magyar emberre a halálos ellensége sem mondhatja azt, hogy gyáva. Minden rosszat, csak ezt az egyet nem foghatja reánk senki­sem! Dí mi sem tudunk és nem akarunk idegen népek szabadságának eltiprói lenni. A magunkét nem hagyjuk: a másét nem bántjuk. Ha az uj év vissza fogja adni az ország­nak nyugodalmát, ha ki-ki visszatér majd a maga dolgos munkakörébe, ha a tél bilin­csének lepattanása után mint egy megzavart hangyaboly, újból felfogjuk épiteni azt, amit a mult esztendő pusztítása lerombolt: kell, hogy ez a megújhodás, kell hogy az alkotás képe na szorítkozzék csupán magánéletünkre, gazdaságunkra, kell hogy megszülessék az ország politikai békéje is Lám! Mikor az egész világ harczra készen leste az ágyuk eldördülését; lám! mikor sohasem látott embertömegek százezrei várták a jelt a rettenes embergyilkolásra, pusztulás, rombolás, a háború minden bor­zalma helyett a világ hatalmasai megfogják, megtudják teremteni a békét. Csak mi magvarok g> ülőinek egymást annyira, csík a mi féktelen haragunk lenne olyan ngesztelhlletlen, hogy meg ne talál­hatnók a kibontakozás útját? A béke feltétele: a jog és törvénytisztelet. Azo's, akiknek összes fegyverök a hatalom erőszaka, nem lehet szerepök az ország kor­mányzásában. A csendőr szuronya, a rendőr fegyvere, utóvégre is gonosztevők üldözésére adatott és nem azért, hogy a magyar kép viselők mellének szegeztessék. Be Leli látniok, hogy az ut, melyen haladtak, végzetes és ezek nyomán béke nem teremhet. Álljanak tehát félre! És egy az erőszak és önkény szennyévei be nem mocskolt, megbízható államférfi rövid napok alatt nyu­galmat teremthet. Mi sem magunknak akarunk hataimat! Mi békét szeretnénk a sokat szenvedett nemzetnek. A ki a saját személyét többre nézi, mint a haza javát, azt előbb-utóbb összetöri az igazság ereje! Mi szeretjük a békét — harcz nélkül; de ha lesz, állni fogjuk azt is — mint egy ember — rendületlenül! Ezzel a hittel, ezzel az érzéssel kívánok az olvasónak boldog uj esztendőt! Emlékezés Novibazárra. Katonaéletem uj emléke vissza-vissza s<.áll Novibazárba. Szép vidék ez igy messziről nézve, mert nagy hegyei vannak nagyon s a szegény alföldi baka sóhajtva kérdezte, hogy ha ennyi á!l ki belőlük a földből, mennyi lehet még a hegy talpából a földben ? E sivár és szürke hegy­óriásokra szomorúin tekintének az emberek és hiába néztek felölük a haza felé, nem láttak egyebet, csak hegyet meg ismét hegyet. A nóta, a mi ott termett, mind szomorú, mind bus, mint az egész élet abban a nagy kietlenségben, ahol némely helyen el lehet gyalogolni fél nap ugy, hogy egyetlenegy viskót vagy egyetlenegy embert nem talál az utas. Mély búsongó hangulatnak a vidéke ez, a mely a lelkeket megfekszi s igy a mi dal ott született, mind bánatos. Voltak ott különféle katonák, származásban, nevelésben, gondolkozásban egymástól eltérőek, de a legsajátosabbak voltak mégis a transport­beliek. Voltaképen minden kisebb csapat, ha uton van: transport, de ott lent ennek a szónak kü­lönös értelme támadt. Oly embereket jelentett, a kiket büntetésből küldtek !e oda, miután előbb különböző katonai börtönökkel itthon megismer­kedtek. Meg aztán lefokozottak, degratáltak, a kik nem maradhattak ott. a hol eddig parancsol­tak és közlegénnyé máshova tették őket. Hozott egyszer a transport köztük egy fiatal, magas, halvány fiút, a ki akkor még az osztrák nemes­ség egyik büszke nevét viselte, de még csak a paneanét verte az oldalát, a kard elmaradt: a kis kadétot már lefokozott állapotban küldték oda. Mi bűne volt, nem tudtuk, valami nagy nem le­hetett, mert akkor a nemességét is elvették volna. MegsajDálta mindenki, mert nagyon csen­des volt a fiu, mint általában az ilyen lefokozott emberek. Csak ugy eleblábalnak a világban, vár ván a sorsuk jobbraíordulását. Némely részük a katonai börtönökben nazarénus rabkatonákkal kerül össze, azoktól lemondást, alázatosságot tanul. És szótalan állják a sorban az alsóbbrendű gyakorlatok tanulását, a mit azelőtt ök tanítottak s ha épen olykor rájuk szólnak, hogy ezt vagy azt nem jól csinálták, nem bánják azt sem, s készséggel csinálják újra, a hányszor csak tetszik . . . így volt a kis kadét is, keveset beszélt, hall­gatott, tette, a mit parancsoltak, amaz egykedvű­séggel, a mely nem bánja, ha akár holnap reg­gelre összedől a világ. Ha érkezése engedte, csendes estiken a hegedűjéhez folyamodott. A német dal különösen szentimentális katona nótá­kat ismer. A haldokló harezos például fekszik a csatatéren s föléje hajlik a kemerádja. S a hal­dokló harezos most bucsut énekel neki, meg minden szeretetteinek, jó fertályóra hosszáig énekel versben, a mit más nemzetbeli haldokló­tól jobbat bizonyára nem várhatna senki. De a zenéje szép ős búslakodó, aféle Trauermarsch, a mi akkor épen a szomorú embereknek nagyon tetszett és szívesen hallgatták. A halovány fiu csak. muzsikált, de közben előlépett. Ritka dolog, de megesik, hogy degra­dáltak apránkint újra falküzdik magukat, Ez bizony nem megy gyorsan. Előbb csak az egy posztócsillag jón, később a második, ahhoz már az altiszti bojt is, igy tovább kinek meddig si­kerül. A kis kadét három posztócsillagig jutott s már ekkor, de még előbb is, hirtelen felnyílt a szeme. Már nem muzsikált a közkatonáknak, igen hetykéu lépkedett s azon a vidéken, a hol az egyenruhánál nem azt keresték, hogy illik-e, hanem, hogy meleg e: ö már a magáét igazít­tatta, hogy karcsú legyeu benne és mutatós. Elnézték neki hald tegye: magasrangu rokonai is voltak. Azulán mulatásba is kezdett, ebből a fajtából pedig ott csak kétféle vau : vagy nagyon olcsó, vagy nagyon drága. Az utóbbiba fogott, igy aztáu hozzá nyúlt a pénzhez, a mit rábíztak. Hamarosan megfogták, elfogták, elvitték, később jött az irás felöle, hogy lefokozták, néhány havi börtönt kapott s elvették a nomességét is. Az­után elfeledtük, mert az eliünt helyébe ujabb jön s a ki jön, az megy. A másik esztendőben mi is útnak indultunk onnan hazafelé. Vasút még most sincs azon a tájon, nemhogy akkor lett volna s kilencz nap jöttünk, mig Serajevoig értünk, ahol kezdődik a vas­utak járása. E kilencz napnak minden huszonnégy órája a Nyugathoz hozott közelebb. Novibazárba még a lágy só sem fehér, hanem barnásszürke. Az első falu, ahol haragnszót hallottunk, általános örömet keltett. Más helyen az, hogy a vendég­löbeu almásrétest I ;het kapni. I<mét más helyen a gazeusnak nevezett limonádeot karoltuk fel barátságosan, mint régen látott dolgot. Serajevo­ban pedig este a vendéglőket kellett felkeresni, természetesen az olcsókat, mert az u on már ,is fogyott az aprópénz, nagy meg nem volt. Valami kurta vendéglőbe tértünk, ahol a zene szólt. A kisebbfajta szokványos osztrák vendéglő volt, a pódiumon a muzsika: egy húzós harmo­nika, egy flóta, egy hegedű. Gondoltuk ennél­fogva az ö:eg Vas Antallal innen az az alsóta­nyáról, hogy hadd zöngjenek a hangászok, csak­ugyan zengtek is. Valami tráridumot húztak, azután elhalgattak. De rövid szünet után a hegedű. Tüzisten szobraként a tüzfén\be3 állva. Átoké vagy áldás amit hördül szája? Pernyétől, koromtól feketére festve, Mintha az alvilág sátánkölyke lenne. Átok! Rémes átok! A keze fenyeget! Rondán káromolja a földet, az eget. Mintha villám érné: hirtelen leroskad S vonaglik az ajka hangtalan átkokat. Féli a farkas a fényt, füstöt, a tüzet Bus prédavesztetten a vadonba üget. Életre? Halálra? . . . Ontemetésére . . .? Vissza-visszasir még rekedt üvöltése . . . . Agh Ábel Az oroszok. Süttő Károly. Hazánk északkeleti részén, ott hol a Kárpátok Beszkidi része köriti szép Magyarországunkat, lakik egy békés, alázatos nép: az orosz vagy rutén. Máramaros, Bereg és Uagvármegyék gali cziai határszéleinek hegyes völgyes tájait uralják, sőt különösen Bereg déli részén is elvaunak terjedve, s ugy szokásaikra, mint egyéniségükre nézve tetemesen különböznek egymástól. Mig a déli részeken lakó oroszok szokás, hajlam és egyéniség tekintetében majjnem egyek e három megyét lakó magyarokkal, addig a bérezés részeken lakók inkább a galicziai oroszok szo­kásait követik. Nem kétlem, hogy ennek egyik főoka a talaj termékenysé rében és a magyar néppel való érintkezésben rejlik, m°rt mig a beregmegyei Lucska, Rákos vidéki szálasabb s tisztességesebb öltözetű orosz, nagyobb öunálló­ságot s önbecsülést mutat, addig a rideg é^haj lathoz, meredek havasokhoz és sován^Helemhez szokott felsővidéki orosz még mindig ssegényes, vad és kevéssel beérő. Önbecsülése hiányzik s magát minden nadrágos ember szolgájának tartja, 50 lépésről megsüvegeli, s ugy beszél vele, hogy a lefolyt párbeszédből kitünteti az ő szolgaságát a nadrágos emberrel szemben s abban a tudatban él, hogy a jobbágy világ még mindig áll s az orosz nom lehet más mint szolga s az isten csak arra teremtette, hogy húzza némán a jármot s az intelligens osztály minden kívánságát teljnsitse. Pld. ha valamely nadrágos uri embernek jókívánságát akarja kife jezni e szavakkal él: «Daj bozse, velikej csász panovales (adja az ur isten, hogy sokáig ural kodjék) t. i. az ur. Békés, nyugodt s^m agyar-szerető nép kivétel nélkül úgyannyira, hogy utálja a saját fajtájából magasabb rangra jutott egyént. Teszi ezt azért mert sajnos, szomorú tapasztalatai vannak a saját fajából inteligens sorba emelkedett egyé­nekről. Mindennapi esemény pld. hogy papja sarczolja, tudatlanságával visszaél s anyagilag kiszipolyozza. Hozzájárul még ehez az is," ha jegyzője orosz nemzetiségű. Ez is ismeri e nép sokrendbeli laikusságát s mint zsarnok, kényúr uralkodik felette, nem becsüli e nép becsüle­tességét, hanem mind gyorsan meg akar rajta gazdagodni. Nem is szívesen vá ásat orosz csa­ládból való jegyzőt s hirdeti, hogy: «Ne dáj Bozse Ivan.i l'ana». Ami képletes kifejezés és szószerint fordítva: Ne adjon az Isten Ivánból urat. Magyar értelme ez: Ne adjon az Isten oroszból urat. Iván szót orosz faj helyett azért használja képletesen, mert az orosz köznép keresztneve 99°/o ban Iván, magyarul: János. A magyar urat szereti, mert habár az le is nézi, de megvetését vele nem érezteti, vele ugy bánik mint emberrel, nem él vissza tudatlansá­gával, sőt gyámolítja s felemelni igyekezik emberi nívójára. A Beregmegye déli ré'szén lakó orosz­ság lassanként beleolvad a fajtiszta kálvinista magyarságba, elsajátitá annak életmódját, szoká­sait, nyelvét és öltözetét is. A legények magya­rul beszélnek, dalolnak, ránezos bögatyát, csiz­mát, zsinóros, pitykés dolmányt derutollal, vagy rozmaringgal diszitett pörge kalapot viselnek. Összeházasodnak s igen nagy kitüntetésnek veszik, ha egy magyar leány orosz legémnek nyújtja kezét. Ez persze már testestül lelkestül magyar lesz s bizony gyermekeire nézve örökre meghalt az orosz nyelv, mert a magyar anya szivesebben dúdolja anyanyelvén gyermekének altató bölcső dalát. Lakóházaik a magyarhoz közel lakó oroszoké teljesen azonos azéval.

Next

/
Thumbnails
Contents