Magyar Paizs, 1905 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1905-10-12 / 41. szám

1905. október 12. magyar paizs 5 Azíán niucs dolga a tanítónak? Mégis nóho ! nem akarják fizetni, máshol még a dijlevelét sem akarják kiadni. Esküvő. Boldogfai Farkas Lajos, Fesíetich Jenő gréf gazdatisztje folyó hó 14 én taitja eskü­vőjét Margitai Genka kisasszony nyal, Maigitai József áll. tanitóképzőintézeti igazgató leányával Csáktornyán. Letenyén uj tejszövetkezet alakult a Zalamegyei Gazdasági Egyesület titkárának buzgólkodására­A m. kir. V. honvéd kerületi parancsnokság a Veszprém, Sopron, Kőszeg, Nagykanizsa, Kör­mend, Pápa, Zalaegerszeg és Keszthely állomáso­kon elhelyezett m. kir honvéd csapatok élelem­szükségletének ajánlati versenytárgyalás utján való biztosítása iránt hirdetményt bocsátott ki. A tárgyalások határnapjai f. évi október 18., 20., 24., 27., és a szállítandó czikkek: kenyér, zab. A Muraközi Pezsgőgyár alig egy éve kezdette meg működését s mái is szűknek bizonyult a helyisége. A nagyarányú gyártás czéljainak nem fele 1 meg a régi telep s mivel itt bővítésről nem igen lehet szó, megfelelőbb helyről kellett tehát gondoskodni. A gyár czéljainak megfelelő alkalmas hely csakhamar kínálkozott is a vasúti indóház melletti Hackl-féle szálloda áruba bocsájtásával, melyet a konsorczium azután 50.000 koronáért meg vásárolt. Ide költözködik át a gyár 1906 január 1-én, hol a telek nagysága idővel bármi­lyen bővítést és épi'kezÓ3t megenged. Tanitó választás. Havassy Cseke Dezső bara­básszegi ev. ref. főtanitót Somogykerekibe válasz­tották meg főtanitónak. Hajdúk József közép­biszfriczei tanitó Vichodnára ment Liptómegyóbe a kincstári iskolához tanítónak. — Martinceevics Feiencz nyugalmazása folytán megüresedett zala­tárnoki tanitói állásra Kovács józsef segédtanítót választották meg egyhangúlag. Basa Horváth József zalaszentmihályi ember szőlőlcpás miatt, egy elemeit kötéllel felakasztotta magát. Állalbetegség. Lépfene : u3; Kór és bőr féreg-' 1 u; Száj és körömfájás: 1 u; Teny észbénaság: 52 u; Hólyagos kiütés: 11 u; Kühkór: 5 u; Sertésorbáncz: 46 u; Sertésvész: 196 u. Vasúti menetrend. Érvényes 1905 október 1-tól. Zalaegerszegről indul Czelldömölk-Budapest felé: ieggel 5 óra 50 perez, délelőtt 9 óra 29 perez, délután 4 óra 50 perez. Csáktornya felé: reggel 4 óra 58 perez, este 5 óra 58 perez. Zalaszentivánra indul: reggel 6 óra 10 perez Csatlakozás Kanizss-Szombathely felé. Délben 11 óra 54 perez. Csatlakozás Kanizsa-Szombathely felé. Délután 2 óra 33 perez. Csatlakozás Kanizsa Szombathely felé. Délután 5 óra 9 perez. Csat­lakozás Szombathely felé. Este 8 óra 40 perc. Csatla­kozás Kanizsa felé. Zalaegerszegre érkezik Budapest-Czelldömölk felöl: reggel 8 óra 43 perez; délután 5 óra 54 perez, este 9 óra 13 perez. Csáktornya felöl: reggel 9 óra 20 perez, este 8 óra 34 perczkor. Zalaszentivánról érkezik Zalaegerszegre : reggel 7 óia 57 perez, délután 2 óra 05 perez, délután 4 óra 48 perez, este 7 óra 52 perczkor. Minden magyar honpolgár, magyar iparostól szerezze be szükségletét! Gsak boni terméket használjunk Távoliak. Pécs város törvényhatóságának alkotmány­védő 25-ös bizottsága a közelebbi közgyűlésen fegyelmi vizsgálatot kért a város polgármestere ellen Majorossy Imié kir. tanácsos ellen, mert a polgármester ellenszegült a legutóbbi közgyűlés határozatának. A Magyar Védőegyesület igen praktikus újítás hozott be. A magyar gyártmányok ós ipar­czikkek jelzésére egy csinos védőjegyet állapított meg, amelyet minden gyáros ós iparos saját gyártmányán, illetőleg iparczikkén az egyesület részére egyszer és mindenkorra fizetendő 2 kor. díjért, használhat, A vódőjegy a Lroonába illesztett kereszt, mely körül babérkoszorú van. A koszorún belől „Magyar védőegyesület vódőiegye", kivül pedig „e gyártmány (ez iparczikk) valódi hazai származását igazolja" felirat olvasható. A védő­egyesület azonkívül kirakati védtáblát is készítte­tett. E diszes táblával minden üzlet kirakata, melyben valamely honi czikk vásárolható megje­lelhető. A védőtáblának szövege elősegíti azt, hogy a honi iparpártolás hazafias eszméjének jelentőségót mindenki megértse. A tábla haszná­latáért egyszer s mindenkorra ugyancsak 2 kor. fizetendő az egyesületnek. A táblr 36/54 czm. nagy, rendkívül Ízlésesen kiállított és a védő­egyesület bizonyítványát magában foglaló valóban művészi alnolás és díszére válik minden kirakat­nak. Ajánljuk az iparosok figyelmébe. A katonák. Valahol fenn, Tőketeiebes körül történt, hogy egy szekerész katona olyan szeren­csétlenül esett le a társzekérről, hogy kardjába dült ós meghalt. A tetemét egy darabig hurczol­ták. Végre a százados egy hadnagyot megbízott vele, hogy temettesse el valamiképpen a legkö­zelebbi faluban. A hadnagy azután intézkedett is. A jegyzőnek fölajánlott hat koronát azzal a kijelentéssel, hogy voltaképpen ennyit se kellene adnia a katonaságnak, meit az elhullott ember csak taitalékos volt. A jegyzőben erre föllázadt az „ember", visszautasította a hat koronát és a hullát a község költségéy takaríttatta el. Ha lesz magyar vezényszó. Szomajom község érdemes előlárósága már sokszoi foglalkozott a jegyzői lak újjáépítésének eszméjével, de már a megyegyülés is hnzzáezólt az építéshez. A jegyzői lakház azonban még soká nem fog épülni, mert a községbeliek fáznak egy kis pótadótól, amivel a megépítés jár ós halasztgatják egyik évről a másikra. Nem érdektelen az előláróság legújabb határozata, mély szerint Gyarmathy György elől­járó azt az inailványt tette, hogy akkor építsék majd fel az uj jegyzőházat, a mikor a politikai viszonyok megjavultak és ha meg lesz a magyar vezényszó. Adja Isten, hogy Gyar mathy polgártárs óhaja szerint már holnap építhessék a szomajomi jegyzőházat. It-jményünk azonban kevés van hozzá. A jó magyar korcsmáros Szt. Gothárdról irják: Itt az egyik határszéli városkánkban, ahol még németül dadognak az emberek, ám a szivük érzelme színmagyar, — él egv korcsmáros, aki német származása mellett is olyan tüzes magyar, mintha az aJfö'd közepén valami bogárhátú vis­kóban ringott volna a bölcsője. Csak a nyelvünkkel hadakozik szörnyen, ami meg fölöttébb illik a németbe ojtott szittyának. A minapában kirándulók fészkelték be magukat a jólelkű ur korcsmájábi. Ittak, ptf°k, ének-ltek s végül már erősen hosz­szabbodván az árnyék — készülődtek hazafelé. A kirándulók közül egy potrohos bácó nagyon rá­csöngetett a vendéglődre: — Kérem, küldjön ide császárzsemlyét, aztán fizetnénk egyúttal. A korcsmáros elsápadt, meg nekivörösödött: — Mit moncV Sászár semléd? . . . Sászár semléd asztat nincsen. Iten királ semlétet van. Észtet ed madar ventéglőd. S haragosan kiáltott a pinczériaas felé: — Jani, péim Fenszta caln! . . . Kitüntetések czimén a Fogadó cz. pesti lap a követke/ő érdekes és találó megjegyzést teszi: A Hegei világkiállítás a napokban ért véget, amikor a kiállítás főbizottsága is befejezte műkö­dését és kiosztotta világkiállítási kitüntetéseit. Ezen a világhirüségben nem valami nagy nevez»tü kiállításon 9 (kilencz) magyarországi borkeres­kedő is kapott holmi kisebb s nagyobb grand prikszeket melyek persze nemsokára a többi ily ós más módon szerzett érmek sorában fognak fityegni . . . Amelyre nézve egyébként mi csak annyit óhajtunk megjegyezni, hogy amig borke­reskedőink ezeket a fityegőket oly nagy buzgó­sággal gyűjtik, addig e hazában minden valamirevaló vendéglői ós korcsmai vendég — ha borkereskedői borról értesül — vagy a fogát szívja, vagy egyszerűen : egy pohár sört kér ... — Nagyon igaz ez, kérem. Az anyanyelv. Sokfelé most vannak az iskolai beírások, ahol egymást érik a derűs jelenetek, amint fölvonulnak a pöttön kis legénykék és a mákszemnyi kisasszonykák. Érdekes kis apróságot küldött be a N. iskolának egyik kartársunk az iskolai beírásnál történt epizódról. — Milyen a gyerek anyanyelve? — kérdik az anyát, ahogy a gyerek haját simitgatja. Az asszony nagyot halló, nem értette a kér­dést, mire a gyerek böki oldalba és nagyot ordit az anya fülébe: — Mutassa ke' a nyelvét! Irodalom. Művészet. Iparvédelem A Benic/ky Lajos alispán elnök­lete alatt álló «Magyar Védő Egyesület», mely a honi ipar pártolásának társadalmi uton való müvelésére alakult, most adta ki hivatalos köz­lönyének, az clparvédelem* czimü kéthetenként megjelenő folyóiratnak második számá'. A második szám első c/ikke az iparpártolás eszméjének foko­zatos terjedéséről számol be; ezt egy veraecü tagnak lelkes felhívása követi, melyben ez a társadalmat, hatóságokat és magánosokat a honi ipar támogatására buzdítja. Majd a most lefolyt szabadkai ipartestületi kongresszusnak a honi ipar pártolása érdekében kifejtett tevékenységéről olvasunk érdekes ismertetést, a mit a tisztesség­telen verseny egyes markáns eseteinek felsorolása követ. A hivatalos rósz az egyesületnek az összes hazai ipartestülethez a csatlakozás iránt intézett felhívását, továbbá az egyesületnek a hazai papir- ós tanszer-ipar pártolása érdekében kifej­tett akczióját ismerteti, AZ e rovatban foglalt jegyzőkönyvből értesülünk, hogy az egyesület már megalakította női, mezőgazdasági, ipari, kereske­delmi ós társadalmai szakosztályait és megindította a vidéki osztályok szervezését. Érdekes az egye­sület igazgatósagának az a határozata, is, hogy «Iparvódelem» czimü lapjába csak honi iparter­mékek és az ezekkel kereskedő czégek hirdetéseit veszik fel. A lap végén foglalt névsor szerint a tagok száma a nyáron át is szépen szaporodott. A tagok szama jelenleg mintegy 1200. „ Csak oly magyar fetirásu portékát vásárolja ­tok, melyről meggyőződést szereztek, hogy az hazai gyártmány". Különfélék. Arczször a nőknél ép oly csúnya, mint kellemetlen Ezen segítendő, legalkalmasabb a mindenütt elismert Scbmidek-féle Szőrvesztő-re hivatkozni, mely nemcsak azért kedvelt a nőknél, mert eltávolítja az areztszőrt ala­posan, hanem azért is, mert megadja az areznak az üde­séget, finomságot és simaságot, amellett vegyileg megvizs­gálva és hatóságilag az arezbörre ártalmatlannak találta­tott. Ára 7 korona. Kapható Schmidek I , Budapest, VII., Nyár-u. 18. Erre vonatkozólag figyilmeztetjük a mai lapban megjflent hirdetésünkre. Árlejtések magyar iparra. A közölt árlejtésekre vonatkozó közelebbi adatok az ilető hivataloknál, eletenként pedig a m, kir. Kereskedelmi Muzeumban is megtudhatók.) A m. kir. államnyomdai igazgatóságához okt. 30 ig terpentin olaj ós mosószer szállítására. — A szombathelyi m. kir. áll. építészeti hio. okt. 20-ig templom ós lelkészlak heljreáliitására. — A m. kir. csendőrségi felszerelési anyag raktárhoz okt. 26-ig ágyterítő szállitására. — A földművelés­ügyi m. kir. miniszterhez nov. 7-ig petróleum szállitására. — Szelepcsény község bírójához okt. 27-ig uj iskolaépület építésére. — A jászberényi m. kir. dohánybeváltó hivatal felügyelőjéhez okt. 24 ig feuyőszálfa ós deszka szállitására. — A m. kir. áll. vasutak kolozsvári iizletvézetőségéhez okt. 27-ig faggyú szállitására. — Az aranyos­maróthi m. kir. áll. építészeti hív. okt. 17-ig áteresz építésére. — A beregszászi áll építészeti hív. okt. 23-ig templom és paplak helyreállítására. — A nyíregyházi m. kir. áll. építészeti hív. okt. 23-ig épitósi munkákra. — Abauj-Tornamegye alispáni hiv. okt. 26-ig egyenruházat szállitására. — Az aradi m. kir. áll. épitéseti hiv, okt. 30-ig hid helyreállítására. — A m. kir. áll. vasutak debreczeni üzletvezetőségéhez nov. 21-ig seprő szállítására. — A soproni m kir. áll. építészeti hiv. okt. 13 ig betonmütargyak építésére. — A m. kir. áll. vasutak kolozsvári üzletvezetöségéhez okt. 17-ig órák javítására. — A szegedi m. hir. II. sz. csendőrkerületi parancsnokság okt. 31-re tárgyalást hirdet ruhákra. A székesfehérvári m. kir. VI. sz. csendőrkerület parancsnoksága okt. 21-re tárgyalást hirdet ruhákra. — A kereskede­lemügyi m. kir. min. segédhivatali főigazgatőságá­koz okt. 16 ig hid munkálatok iránt. — A m. kir. áll. vasutak budapest- balparti üzletvezetősége általános osztályához okt. 31-ig szónkóneg ela­dására. — A m. kir. pénzügyminisztérium gaz­dászati hivatalának igazgatóságához nov. 11-ig különféle anyagok szállitására. — Abauj-Torna vármegye alispáni hivatalához okt. 19 ig bükk hasábfa szállitására. — A váczi kir. orsz. fegy­intézet igazgatóságához nov. 6-ig hus szállítására-

Next

/
Thumbnails
Contents