Magyar Paizs, 1903 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-01 / 1. szám

2 MAGYAR P A I Z S 1903. január 1. Teherhordó állatok egész csoportjai, meg­rakott szekerek és jármüvek közlekednek az elágazó utak minden irányában, közvetítve a kereskedelmet és közlekedést; — mig könnyű evezős gályák, majd karcsú vitorlás hajók hattyúkhoz hasonlóan szeldelik a folyamok és tengerek habjait . . . A közlekedés lehetségével megnyílnak a kereskedelem utjai és feltárul a távol orszá­gok csodavilág? mesés kincseivel, idegen­szerű kézmű iparával, színpompás növény­zete, drága fűszerféléi ós sajátszerű ember­fajaival, India csillogó gyémántjai, drága szőnyegei, Ophir aranya, kelet bársony csillanni gyöngye, Kahsmir és Thibet remek szövetei, Arábia nemes lovai, Afrika elefántcsont anyaga, az északi partok borostyánköve, Phönicia üveg­tárgyai, Egyiptom dús kalászu gabonája-, majd Amerika burgonyái, a délszigetek íüszer­és dohányféléi: — így jutottak a kereske­delem világpiaczára. — De ezen kincsek mellett az idegen népek miveltsége, tudo­mánya, erkölcsi és szellemi vívmányai is terjedtek közvetítve az emberi jólétet és ha- i ladást, mivelve az ízlést és erkölcsi érzést, j fejlesztve a tudományt és művészetet és tisz­teletet biztosítva a munkának, elismerést a kitartó szorgalomnak. — Mit használt volna az egyes népek, országok előhaladott művelt­sége, — mit az ismeretek és tapasztalatok halmaza, a szellemi és anyagi kincsek egész tárháza, ha merev excluzi vitással örökre el­zárkóztak volna a világtól és khinai falakkal védik vala földi paradicsomukat a világfor­galom friss lehetői ? A közlekedés és kereskedelem eszközeivel azomban legalább is 1000 évvel előbbre haladt az emberiség a kultura és civilizatio magas czéljai íelé. — És miként ez a különféle vallási eszméknek kétségtelen át­S'ármaztatói voltak az ókorban, ugy ma is a keresztény vallás áldásainak terjesztői a gyarmatok még ősi pogányságban élő népei között. El kell tehát ismernünk, hogy nz ipar és kereskedelem az emberi nem fejlőd ;ére, tudományos előhaladására mindenkor a leg­nagyobb,leghatalmasabbbefolyást gyakorolt A földmivelés, ipar és kereskedelem össze­sített jótéteményeinek köszönhetjük összes kén ve! műnket, az emberi jogokat védő leg­főbb törvény-eket, a humanismus és -szabad­ság szellemét, a munka és a szorgalom tiszteletét. Végül pedig a világforgalom leg­hathatósabb eszközét: — a pénzt, mily a mesebeli abraxaskő bűvöletéhez hasonlóan megnyitja az anyagi és szellemi élvezetek Szezám barlangját. A középkor haladó műveltségével, az ujabb igények és szükségletek folytonos emelkedé­sével mindinkább fejlődésnek, virágzásnak indult az ipar s növekedett az iparosok száma a városokban. Lassanként nemcsak jólétre, sőt tetemes gazdagságra vergődvén a polgárság legtiszteltebb és legtekintélyesebb osztályát képezték, s nem volt ritka eset, hogy a megszorult hűbéres urak, sőt még a fejedelmek és királyok is hozzájuk fordul­tak segítségért vagy tetemesebb pénzössze­gekért, a tőlük nyert szolgálatokat pedig viszont különféle szabadalmak, kedvezmé­nyek és előjogok engedélyezésével jutalmaz­ták. — Háború vagy ellenséges megtáma­dások idején — a milyenek akkor elég gyakoriak voltak, önként részt vettek a város bástyáinak védelmében, s bizony voltak köz­tük sokan, akik vitézségük és hősiességük által kitűnvén, nevüket a városok történeteiben megörökítették, annak jeléül, hogy az iparos hazájának védelmében, szokott mesterségé­gének szerszámain kivül a fegyvert is ügye­sen tudja forgatni. Az akkori rablóvilág vagyon- és közbiz­tonsági viszonyainak kétségbeejtő állapota indította az ereje, — önállósága és hatal­mának tudatára ébredt iparos osztályt arra, hogy a szövetkezés és társulás szükségessé­gének felismerésében megteremtette az idő­vel oly nagy tekintélyre és befolyásra ver­gődött — gilda — és czéhrendszert, mely­nek gyenge maradványait csak még az utóbbi évtizedek reformjai s átalakulási mozgalmai tudták végkép eltörülni s az ujabb ipartör­vény jogkörébe beolvasztani. A czéhelr- oly fontos szerepet játszottak a városok életében, hogy azoknak hatósági kormányzatára irányító befolyással voltak, sőt mi több, egyes virágzó iparváros muni­cipiuma is a czéhek mintájára alakul, hol aztán a polgármester a czéhmesternek, a városbíró az atyamesternek felel meg. Az iparososztály magán- és társas élete abban az időben a patriarchális családiasság­nak prototypikus példaképe. Hajdanában is csak ugy, mint most, jól végzett napi munka után a czéh-társak sa­ját czéljaiknak szolgáló mulató helyeken szok­tak összegyűlni és vidám poharazgatás vagy koczkajáték közben a naoi eseményeket és saját kebelbeli ügyeiket tárávalva kedélyesen elbeszélgettek, mig nem az éji-őr kürtölve tudtukra adta, hogy az óra tizet ütöttt s minden békés polgárnak ottlio a helye. E jelszóra aztán tisztességtudóan felcziheiőd-nek a szövetséges társak, s haza mentek, hogy kora hajnalban üdült erővel ismét a munká­nál lehessenek. Mig a ház tágas n^Ji.'J^ll'.-ji. igényeitől körülvéve a mester ma»a is derekasan mun­kához lát: a gyors és ügyes kezekben meg­elevenülni, eszmélni lászik az érzéketlen szer­j szám, midőn a nyers, otromba anyag tet­szetős idomot, csinos külalakot nyer és a ház visszhangzik a szorgalmas munka vidám zenéjétől: addig a családi lakosy'ály kedélyes > tűzhelye körűi, leányai és c<"!édei közepett házias teendők teljesítésével foglalkozik a szorgalmas,,majszterné." Jó módról és tehetőségről beszél a ház egész berendezése, a konyha tálasairól lera­I gyogó czinntányéroktól a s/. ba ulúni i ; almáriumaiban űnuepélyes alkilma': a tarto­gatott és családi kincset képező remek ötvös mivtt ezüst és aranytálakig, t menyezeMs nyoszolya kézi hímzésű patyolat ágyneműié­től a faragott nehéz tölgytabutorig.—Es jó­módrul, gazdagság ról tesznek tanúságot azok a drága szövetű anyáról-leányra öröklött rokkolyák, zománczos csattok és lánczok, a skófiummal hímzett fejkötők és pókhálókhoz hasonló csipkék és fátyolok, melyeket az asszonynép magán visel, midőn ünnep vagy vasárnap nagy bőrkötésű, ezüs^ i kivert una­köuy vével a templomba megy, vagy férje urá­val együtt a városfalak bástyáin vasárnapi sétára indul. — Ámde a vasárnapi pihenés után leteszi az ünnepélyes diszt és serényen kötelessége után lát. Berreg a rokka, csat­tog a szövőszék és szaporodik az ódon ládák uj és ujabb patyolat-kincse. — Tisztaságtól ragyog az egész ház és tanúságot tesz a háziasszony körültekintő gondosságáról, ke­délyességet és meleget árasztva szerte-szét, mely még a belépő idegen lelkét is az ott­honiasság jó érzetével tölti el. Midőn a mester étkezés idején legényeivel együtt a családi szobába lép: hófehér sávo­lyos abroszszal teritett asztal, egyszerű, de Ízletes étel s egészség'ől pirosodó, vidámság tói mosolygó arczoL fogadj,ik. Az akkori idők jámbor szokása szerint, — mielőtt evéshez láttak volna — a gazda szokott ülőhelye előtt megállva rövid imát mondott, amit a töbiek is csendesen utána suttogtak. Az asz­falfőt a házigazdák foglalták el, — lejebb az ifjúság és a család kötelékébe akkor még egészen beolvadó cselédség foglalt helyet, — s ilyenkor megtörtént, hogy egyik — másik csinos legény esdő tekintete addig-addig ke­reste az erényesen piruló leányasszony lesütött szemét mígnem ez is a rokonszenv ellenálhatlan hatalmától kényszerítve viszont egy pillanatnyi pillanatig éreztette vele szemsugarainak bol­dogító melegét ... Ez a szemsugár lett az ifjú biztató reménye a fárasztó munka órái­ban s vezércsillaga az akkoriban kötelező vándor-évek messze országba vezető utjain, midőn eddigi életének színterét és tisztelve szeretett mesterét elhagyva, — furkós bottal a kezében és egy vándor tarisznyával a há­tán indult a nagyvilágba tapasztalatokat és ismereteket gyűjteni, hogy egyszer szülőváros sába visszatérve megkészíthesse ,,remek"-ét, mely neki a ,,mester" nevét, szivének pedig az imádott leányka birhatásával a boldogsá­got megszerzendi .... Ebben az időben érte el a kézmü-ipar költői romantikájának legszebb korát, ügyei­nek önkormányzati rendszerében pedig hatal­mának legmagassabb fokát, amennyiben egész külön autonom államot képezett az államban. Közös érdek, összetartás és egyesitett erő képezték ezen elért hatalomnak tényezőit csakúgy, mint a városok kereskedelmi jellegű hanza-szövetségeit is ugyanezen tényezők tet­ték valóságos nagy hatalommá a középkorban. Az er \detileg csak egyes nagykereskedők egymás fcözött Tcötött szerződésen aiapirW vámszöve ség, mely a vámnak ,,Hanz" né­met elnevezésétől vette: nevét, később olyan óriási hatalomra jutott, hogy nemcsak vilá­gi- és egyházi fejedelmek és uralkodók ta­nulták ismerni és félni veszély idején í egyesitett erejének súlyát, hauem az egész ismert világ kereskedelmének, a tartományok összes földművelésének, tengerek és folyók halászatának, a hegyvidékek bányászatának és a városok összes iparának szálait is egye­sítette magában mindaddig, mig a szövetsé­ges varosok egymás közötti egvenetlénkedései, külellenség, helyi önzés, majd a 30 éves háború és végül a világkereskedelem ellenáll­hatlanul mivelláló árama csaknem teljesen elsodorja a létezés talajáról és egyenlővé te­szi a történelem többi dicsőségeinek múlan­dóságaival A XlX-ik század haladó ismeretei, óriási vívmányai előbbre vitték ugyan egy hatal­mas lépéssel az ipart törekvő li iladásában, de me gis fosztották nagyrészt régi romanti­kájától kivetkőztették minden költőiségéből. Mint a mai harczászat tömegöldöklésre szánt pokolgépei kizárják a hajdani vitézség és egyéni hősiesség fogalmát: ugy a hihetet­len erejű gőz- és a gondolatnál is gyorsabb villany ezen korszakában, csodálatos pontos­sággal működő gép-óriások végzik a munkát és a nagy arányokban folytatott gyári ipar gyakorlásánál úgyszólván teljesen uélkülözhe­tővé teszik az emberi kéz ügyességét, lehetetle­né az egyéni izlést és gondolkozást és feles­legessé minden nemesebbre törekvő ambitiót. Mert, hisz! a tőke hatalmával rendelkező nagy-iparosok önző czéljainak elérésénél csak a tömeges chablonszerüség és a chablonszerü tömeg a mérvadó!

Next

/
Thumbnails
Contents