Magyar Paizs, 1903 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-01 / 1. szám

IV. év. Zalacaersxeg, 1303. január I. I, szám. MEGJELENIK H E T E 2ST IC É JN" T CS"Ű"0?ÖE.TÖK:Ö3Sr ESTE. Alapította: BORBÉLY GYÖRGY. Felelős szerkesztő: Z. HORVÁTH LAJOS. Bfly évre 4 korona. Fél évre 2 korona. Wooyed érre 1 kor. Soros Kaim 8 Wlér. Hazai dolgok hirdé téso féláron : egy old. 20 K. Nyllttér sora 1 korona. Szerk. és kiadóhiva­tal : Wlassics-n. 25. 1903. ijév. Átjöttünk isten segedelméből és jóvoltából a negyedik évre is, a Magyar Paizszsal. S hogy itt vagyunk, mondhatom, nem is olyan könnyű dolog volt ez, mint a hogy sokan gondol­hatnák. M agyar laizs! a te ifjú életedet a rendes­nél is több veszedelem fenyegette; uton-utfélen többen rádtámadtak. Utadba ezer akadály állott. »Tüske, tövis tépett^ — vad venyige vérzett, ág akad arezodba, bojtorján belédköt;« vertek jobbról, ütöttek balról, bal­suttogással kerülgettek alulról és buzogánynyal döngettek felülről. Töredeztél, roskadoztál külsőd­ben, véreztél és égtél a fájdalomban, de nem haltál meg. Oh mennyi kínos-édes álom, vad remény és szelid óhajtás, gyermeki hit és férfias bizalom, nemes akarat és nemtelen boszu, isteni szeretet és emberi csalódás kisért ifjúi pályádon. Elbukhattál volna, eltévelyeghettél volna, el pusztulhattál volna.— Valami erő tartott tégedet. Az igazság ereje. Ugy-e rosszul esett, mikor elismerés helyett megszidtak ? Ugy-e csudálkoztál, mikor útbaiga­zítás helyett tévútra akartak vezetni, mikor biz­báioi'iuü és ieiivüsités -ftslyeit le akartak verni a lábadról? Ugy-e fájt, mikor az édesanyai szeretetnek szelid simog'atása helyett mostohán rángatták üstoködet? — Föntartott valami erö. Ugy e az igazság ereje! Sokfajta igazság van. Melyek a te igazságaid? Hogy jó gyermekek legyünk, ugy-e. Hogy Magyarország magyar legyen. Hogy minden ma­gyar csak egy nemzethez tartozzék s azt mindenek­fölött tisztelje. Hogy minden magyarnak egy hazája Jegyen s azt mindenekfölött szeresse, s hogy minden magyar ugyanegy Istent imádjon. Természetes dolgok ezek. Épen azért igazságok. Oh és az is igazság, ha szeretem a felebarátomat, az én atyámfiait. S az is igazság, ha egyenlően kivánom számukra a jogot és kötelességet. És az is igazság, hogy kiki a milyen mértékben dolgozik, olyan mértékben egyék . . . Ezeknek az igazságoknak az ereje tartotta a Magvar Paizst és ez fogja tartani a jövőben is. Mégy esztendős már. Árván, mostohán nőtt ennyire. Megedződhetett. Szerves lénj módjára önmagából fejlődött. Ezután sem ölt idegen alakot. Nem kényeztették. De nem is hajol előre a kegyosztogatásért, sem hanyatt nem esik a ránczolt homlokok előtt. Egyenesen áll, mint az igazság. Isten ótet ugy segélje! Szerk. iz ipar fejlődéséről. Irta: Németh Elekné Andaházy lrene. Tisztelt Közönség! Az iparos ifjúság önképző egylete tisz­telt elnökének és az ifjúság kiküldöttjeinek szíves és reám nézve megtisztelő felkérése folytán, jelenek meg Önök előtt, s foglalom el a felolvasói széket. Őszintén bevallom, hogy nagy elfogultságomban szivem a szokottnál erősebben dobog. Hisz! életem­ben most történik először, hogy a meg­tisztelő bizalom nv'lvánosság elé állított. Bizony mi tagadás benne, félve lépek Önök elé tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert tudom, érzem, hogy a hozzám fűzött vára­kozásoknak megtelelni, a bennem vetett bizalomnak eleget tenni legjobb akaratom s igyekezetem daczára sem tudok. Midőn tehát Önöket az iparfejlődés korszakain és ezeréves történetén, mintegy 15 •—-20 pereznyi időtartam alatt röptében végig vezetni óhajtanám, ezen első kisérletem hiányosságai iránt szives elnézésüket, elő­adásomhoz pedig becses türelmüket kérem. Földmivelés, ipar- és kereskedelem három olyan társfogalom, melyeknek összetartozan­dóságát elvitatni nem lehet, amennyiben közös érdekeik és czéljaiknál, egymásba ol­vadó természetük és lényegüknél fogva, el­méletileg és gyakorlatilag össze is tartoznak ugy, hogy együtt szokás őket gondolni és említi ni, mint akárc3ak a szentháromság összefoglalt eszméi t.. fí&Jd anyagot, az ipar fel­dolgozza, kellő formával, alakkal és csinnal látja el ; -— a kereskedelem pedig forga­lomba hozza s átadja rendeltetése czéljainak. Az életnek mindenütt megnyilatkozó jelen­sége gyanánt vonul végig az emberiség egész történetén ezen testvérgéniuszok hármas szövetsége. — Eredetét azomban mégis az ipar viheti legmesszebbre vissza az emberi­ség létezésének homályba vesző történelmébe, ő a legrégibb, legősibb, legizmosabb ága származásuk közös családfájának. Az emberi miveló'dés minden korszakán végig visznek utjai, a barlanglakók kezdet­leges eszközeinek elenyésző nyomaitól, a középkor haladó civilisatiójának darabos ös­vényein át, — egész a mindinkább fejlődő téchnica csodás vívmányainak magaslatáig. — Bizton és bátran állithatjuk, hogy az ipar lassú, de íokozatos haladásain emelke­dett culturális életünk a művészetek és tudo­mányok jelen színvonalára. A kő-korszak kezdetleges kézműiparának első lépcső fokától, — midőn a körös körül óriási arányokban megnyilvánuló természet gyámoltalan fia, az őserdők vadonaiban tisztán önerejére hagyatva önvédelme és élet szükségleteinek megfelelő eszközeit durva kőszerszerszámainak segítségével kopácsolta; egész a tüz olvasztó hatásának felhasználá­sával létrejött réz és nemes fém keveréké­ből készült első bronz-eszközök, fegyverek, használati és dísztárgyak aránylag fényűző korszakáig: évszázadok kellettek ! A földtől nyert anyagok és javított esz­közei föld és bányamivelésre, majd lakházak építésére ösztönözték az embert. A bánya­müveléssel, az ötvös művészet is fokozato­san fejlődött s agyagból gyúrt edényeit ki­égetés által ellentállóbbá tehette, font, szőtt, varrt s testének megvédelmezésére az év­szakoknak megfelelő öltönyöket készített,— azokat pedig támadások esetére érczleme­zekkel aggatta tele, — míg nem fegyverei­nek és eszközeinek folytonos czélszerüsitése, és tökéletesítésével végre urává lőn az erdők vadjainak, a folyók halainak. — Ez időben egyes ipartelepek nyomai is mutatkoznak már, hol fegyverek, házi és bányász eszkö­zök, ékszerek stb. szóval, az ős pogánvkor összes szükségletei iparszerüleg állíttattak elő. — Pénz azomban még nem lévén, csak cserekereskedés létezhetett, mint az még máig is egyes szigetek lakóinál és Afrika belsejében teljes vadságban élő némely néptörzseknél szokás. Néhány évszázadnak kellett tehát elmúlni ismét, mig a kohászat annyira kifejlődött, hogy vasat lehessen előállítani, mely kez­detben az aranynyal volt egyenértékű. — Ezen ujabb vívmánya az ipar halad isának azom­ban a növény- és állatvilág feletti uralma mellett, — csodás hatalmúvá nevelte az ember izmainak erejét. Létrejött az első — eke, ásó, csákány: felhasogatta vele a föld szilárd kérgét és megvetette a földmivelés első alapját. Kité­téritette a folyamokat medreikből, elhordotta a hegyeket helyeikről, sziklákat repesztett, alagutakat vájt azok bensejében s az aka­dályok elhárításával megteremtette a közle­kedés elsőfeltételeit. Szilárd, éles eszközei­nek csapásai alatt pedig húllott az ártó — vagy táplálékot nyújtó vad, a támadó ellen­ség, — de hullottak az őserdők százados törzsei is, módot és anyagot szolgáltatva a közlekedési eszközök előállítására. — S ahol eddig az ősi természet termelő ereje volt az egyedül uralkodó hatalom, — újabb századok multával ott bujántermő gabona­félek, hasznos gazdasági vetemények vagy színpompás fényűzési díszlenek az ember ápoló keze alaí ol az őserdők rengetegében duló vadr csordái te­nyésztek, most szelidi állatok egész nyájai legelésznek ' ' ékességben; — hol a magány és pu elhagyott­ságában csak a távoli v felelt egy­kor az ember kiáltó SZÍT hatalmas, népes városok keletkezn- anytól ra­gyogó márvány templomo! és disz épü­letek egész palota sorai , i tudományok — és művészeteknek szc- ' csarnokaival, a politika és társadalom . munka és fény­űzés, az ipar és kereskedel: nyüzsgő-pezsgő mozgalmaival. Széles, gondozott országutak ógazódnak szerte-szét a szélrózsa minden irányában s beláthatatlan hosszú sorokban elvonuló seregek ütemszerü lépései alatt dübörög a föld . . . Mozgó lándzsaerdő vas-sudarairól, finom mívű pánczélok-, bronz-paizsok-, réz­sisakok sima lapjairól csillanva verődik vissza a napsugár . , . uyEeti szám."an]j: ÍO oldalra -tex^'ecl-

Next

/
Thumbnails
Contents