Magyar Jövő - A Nemzeti Segély Lapja, 1945 (1. évfolyam, 1-19. szám)

1945-07-06 / 1. szám

4 A NEMZETI SEGÉLY HETILAPJA Útnak indulunk Dr. Molnár Erik népjóléti miniszter nyilatkozata a szociálpolitika időszerű kérdéseiről Irta: Gergő Zoltán A »Nemzeti Segély« immár tömegszervezetté alakult át. A tömegszervezetek szerteágazó problémáival a napilapok nem képesek kielégítő terjedelem­ben foglalkozni. Ez tette szük­ségessé, hogy intézményünk is megindítsa hetilapját. A Nemzeti Segély állandó és ha­talmas növekedése szükséges­sé teszi, hogy mindenki tájé­kozva legyen arról: milyen munkát végeztünk eddig és miben tudunk segítséget nyúj­tani. Gyakorlati és politikai cél­jaink tekintetében tájékozat­lanság uralkodik. A demokra­tikus Magyarország felépítésé­ben vállalt munkánkról is be­szélnünk kell. Lapunk nem óhajt egy intézmény kizárólal gos orgánuma lenni, hanem minden olyan kérdést fel fog ölelni, amely a mai helyzetben a demokratikusan gondolkozó közönséget érdekelheti. Remél­jük, hogy az olvasóközönség olyan figyelmet fog tanúsí­tani lapunk iránt, amit cél­jainkkal és eddigi nemzet­mentő munkánkkal kiérdemel­tünk. A fordított betűk Irta Zilahy Lajos Mentsétek meg telkein- \ két, »Save our souls«, pat­togják a világűr titokzatos szikrái a nagy tengerek fel­legeiben és viharaiban. S. 0. S. Valahol hajó süly­­lyed és zsoltárok birkóznak a vihar üvöltő hangjaival. A Nemzeti Segély is_ a mentőövet választotta jel­képnek. A mentőöv úgy van alkotva, hogy az em­beri test beférjen, vagy a kapaszkodó karok kényel­mesen megragadhassák. Hiszen elsősorban erről van szó. A Nemzeti Segély is a testek megmentésére do­bálja szét mentőöveit. Akár élelmiszer, akár ruha, vagy gyermeknyaraltatás: a test megmentésére szolgál. A szikratávírókból a ten­gerekről az S. 0. S. a lelke­kért kiált. Ez a szó: ve­szendő lélek, magát az em­bert jelenti. A táplálék, amely a fogakon, nyeldek lön át a gyomorba jut, a napfény, amely a gyerme­kek aranybarna bőrén át a vérben végzi csodálatos munkáját a nyaraltatások idején: a testet táplálja, az esendő, veszendő testeket, de táplálja ezenkívül a lel­ket is, — kiknek a lelkét! Azokét, akik a mentést végzik, akik a segélyt ad­ják. »Do ut des«, adok, hogy adj, — a süllyedő hajó meg­mentett utasai valóban ad­nak is a mentőknek. Mit adnak! Pénzt, ékszert, kö­szönetét, hálát! Ennél sok­j kai többet adnak. A jóság forrását adják a lélekben, a lehetőséget arra, hogy az ember jó lehessen s ennél nagyobb ajándék nincs u földi életben. Az út végén, a halálos ágyon minden em bér kétségbeesve keresi em­lékei között azt a pillanatot, amikor valakivel jót tett. Ha megtalálja ezt a pontot, a halál béke és megnyug­vás. Ha nem találja meg: marcangoló fájdalom. Ez az élet és halál egyszerű törvénye, amelyre roppant vallási rendszerek épültek. Különös játéka a be­tűknek, hogy az S. 0. S. nemcsak hátulról olvasva ugyanaz, de felülről lefelé, fordítva is ugyanazt az ér­telmet adja, csupán az S-ek csavarodnak el, ahogy néha a vidéki címtáblákon szók ták. Az S. 0. S.-et nem lehet kiforgatni eredeti értelmé­ből. Mert megfordítva is igaz: mentsétek meg lel­keinket, mentsétek meg azzal, hogy menthessünk, hogy segíthessünk. A mentő hajók a végtelen tengeren idegenek, más nemzetiségűek mentésére sietnek a legtöbb esetben. A Nemzeti Segély ma­gyarok felé dobálja mentő­öveit, egy kicsiny ország testvériségébe a szerencsét­lenségek óráiban. És aki ad: önmagának ad. Mert a lelke több lesz tőle. A népjóléti intézményeket a demokratikus követelményeknek megfelelően szervezik át „A Nemzeti Segély jelentősége a jövőben csaK növehedni fog...“ A háború pusztításának, rombolásának nyomai még erősen látszanak u földműve­lésügyi minisztérium épüle­tében, amelynek második emeletén a népjóléti minisz­térium kapott hajlékot. De az is látszik, hogy folyik az újjáépítés munkája, a romok eltakarítása. Ez jelképezi a népjóléti minisztérium mun­kásságát is. Talán egy mi nisztérivm felé sem özönllk annyira kérések tömege, mint a népjóléti miniszté­rium felé, amely a múlt rom­jainak gyors eltakarítása után a mai időknek megfe­lelő rohammunkával kíván­ja a néptömegek szociális érdekeit szolgálni. A Magyar Jövő munka­társa felkereste dr. Molnár Erik népjóléti minisztert, aki kérdéseinkre a követke­zőkben nyilatkozott. dasági munkásságra mindazokat a társada­lombiztosítási szolgálta­tásokat, amelyekben az ipari munkásság része­sedik. — Tudjuk, hogy a félfeu­dális szerkezetű Magyaror­szágon a mezőgazdasági munkásság még az iparügyi munkásságnál is hátrányo­sabb helyzetben volt. A kor­mányzat féltő gonddal őrkö­dött a nagybirtokosok érde­kei felett és így a mezőgaz­dasági munkásság milliós tömege ki volt zárva a be­tegbiztosításból. Most azon­ban a nagybirtokrendszer felszámolásával, eljött az ideje annak, hogy a mező­­gazdasági munkásság egyen­lő jogúvá váljék a társada­lombiztosítás terén az ipari munkássággal, részesedjék mindazokban a társadalom­­biztosítási szolgáltatásokban, amelyek már megilletik az ipari munkásságot. Átalakítják a közjóléti szövetkezeteket — Külön feladata a népjó­léti minisztériumnak, hogy az ONCsÁ-val kapcsolatos szociálpolitikai szervezetét, ideszámítva a közjóléti sző-, vetkezeteket is, megfelelően átalakítsa. Az átalakítás munkája itt is folyamatban van. A cél egy olyan orszá­gos, központi és helyi szo­ciálpolitikai szervezet meg­teremtése, mely az érdekel­tek, a dolgozó tömegek bevo­násával fogja tevékeny­ségét kifejteni. És ennek a szociálpolitikai apparátusnak minél előbb meg kell kezdenie működé­sét. A mezőgazdasági ter­melés talpraállítási, különö­sen a földhözjutóitak gaz­daságainak életképessé té­tele, nemcsak része, hanem Megkezdődött a szociális intézmények átszervezése — A Népjóléti Miniszté­rium felállításával az ideig­lenes nemzeti kormány egy­ben programmot is adott. Kifejezésre juttatta azt, hogy demokratikus célkitű­zései között a népi érdekű szociálpolitikát annyira nagyjelentőségűnek tartja, hogy intézését külön minisz­tériumra bízza — kezdte nyilatkozatát a miniszter. — A nagyvonalú szociálpoliti­kának megvannak azonban a maga gazdasági és pénz­ügyi előfeltételei. A dolgozó tömegek anyagi helyzetét csak a termelés feleslegei­nek felhasználásával képes az állam tartósan megjaví­tani. Ma pedig még azért kell küzdenünk a háború ál­tal elpusztított Magyaror­szágon, hogy a termelést leg­alább annyira helyreállít­suk, hogy a tömegek elemi létfeltételeit biztosítsa. A hatékony szociálpoli­tika csak az ország újjá­építésével párhuzamosan bontakozhatik ki. így a népjóléti minisztérium munkája ezen a vonalon ma főleg arra irányul, hogy helyreállítsa az ország eddig is fennállott és a háborít ál­tal szétzilált szociálpolitikai intézményeit. Egymagában helyreállításokkal azonban még nem sokat érnénk el. Ezek az intézmények eddig kirakatpolitika szolgálatá­ban állottak. Fennállásuk­kal bizonyítani kellett volna kifelé, hogy a kormányzat törődik a néptömegek érde­keivel. Szervezetükkel vi­szont meg kellett akadályoz­tok, — s ebből a szempont­ból igen eredményesek vol­tak — hogy a népjólét érde­kében bármi komoly dolog is történhessék. Ennélfogva csak akkor válhatnak ko­moly szociálpolitika eszkö­zévé, ha a demokratikus kö­vetelményeknek megfelelően átszervezzük őket. Ebben az irányban az első lépések már megtörténtek. A miniszter ezután rámu­tatott arra, hogy az OTI, MABI és MAHABBI társa­dalombiztosító intézmények önkormányzatát ma maguk a biztosítottak irányítják. Munkában van az állami és hatósági szociálpolitika kiépítése — Az állami, illetve ható­sági szociálpolitikai szerve­zet kiépítése — folytatja dr. Molnár Erik — munkában van. A legközelebbi tervekről a következőket mondotta: — Haladéktalanul ki­terjesztjük a mezőgaz-

Next

/
Thumbnails
Contents