Magyar Hirnök, 1970. július-december (61. évfolyam, 27-44. szám)

1970-07-02 / 27. szám

I HUNGARIAN WEEKLY Mw0*d with MAGYAR HÍRLAP bcoWadl 1«» No. 27. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM ÁRA 20c—SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK. N. J. , 53 Thursday. July 2, 1970 SOUTH AMBOY _ SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN DUNELLEN — MANVILLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somers«!) THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK---------o———— AZ EGYEDÜLI MAGYAR UJSAG NEW BRUNSWICKON ipifiis 2-án lesz az lei Magyar Zarándoknap Doylesfewn-latt A Pálos Atyák Doylestown-i j va Shrine-ban augusztus 2- (Pa.) kegyhelyén, az országos án, vasárnap lesz az idei Ma­­hirü Our Lady of Czestocho-1 gyár Zarándoknap és Szent AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK segítése Aki az óhazai árvízkárosultakat segíteni akarja, segítségét közvetlenül a MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÁRVIZSEGÉLY SZOLGÁLATÁNAK küldheti. A csek­ken, vagy a money orderen meg kell jelölni, hogy az “AMERIKAI MAGYAROK ÁRVIZSEGÉLYE”, vagy “AZ ÁRVIZSEGÉLY ALAPRA”, hogy tudják, hogy kiktől és milyen célra jön a segítség. Egyszerű légipostái levélben a következe címre le­het küldeni a segítséget: MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÁRVIZSEGÉLY SZOLGÁLATA NEMZETKÖZI SEGÉLY CSEKKSZÁMLA: 235-90171-8501 BUDAPEST, HUNGARY Ezenkívül, 1970 december 31-ig vámmentesen le­het ruhaneműket tartalmazó csomagokat küldeni Ma­gyarországra az árvízkárosultaknak. A csomagokra ma­gyarul kell ráírni: ÁRVÍZKÁROSULTAK. Akik Erdélybe akarnak segítséget küldeni, adomá­nyukat a következő címre küldhetik: RUMANIAN RED CROSS, FLOOD VICTIMS’ RELIEF, BUCHAREST, RUMANIA. Erdélybe is vámmentesen lehet ruhaneműket tar­talmazó csomagokat küldeni az árvízkárosultak számá­ra. Az Erdélybe küldött csomagokra ezt kell ráírni: FLOOD VICTIMS. A CSOMAGKÜLDÉS SZABÁLYAI: A magyar kormány az árvízkárosultak címére kül­dendő egyéni csomagokat vámmentesen fogja kezelni december 31-ig. Az árvizkárosultság tényét a helyi ta­nácsoknál beszerezhető igazolványokkal kell bizonyitani. A román kormány időkorlátozás nélkül járult hoz­zá ahhoz, hogy segélycsomagok vámmentesen kerülje­nek az árvízkárosultakhoz. A jövőben tehát Erdélyben és Magyarországon élő árvízkárosultak nem fizetnek odahaza vámot, ha a cso­magot az alábbi szabályok betartásával adják fel: 1. ) A magyarországi csomagra rá kell Írni: “ÁRVÍZKÁROSULTAK; az erdélyi csomagra: “FLOOD VICTIMS”. 2. ) Küldeni csak kifogástalan állapotú ruhaneműt, yagy konzervet lehet. 3. ) Ruhaneműket fertőtleníteni kell. [ István ünnepség. Déle­lőtt 10 órakor és déli 12 órakor magyarnyelvű szent misék lesznek, egyházi nép­énekkel és magyar szentbe­széddel. 11 órakor angolnyel­­vü szentmise, (Gyónási lehe­tőség magyarul és angolul). Délután 3:30 órakor Főt. Mustos István, a devoni Pia­rista Középiskola igazgatójá­nak ünnepi beszéde, mely után a hagyományos Szent István j Körmenet lesz megtartva. A körmenet után rövid szabad­téri műsor lesz. A Doylestown-i Pálos Atyák szétküldött értesítője ezzel a mondattal zárul: “Ha Isten Igéjét magyarul óhajtja hal­lani, ha gyónni és imádkozni akar édes anyanyelvén, ha ta­lálkozni akar magyar bará­taival: jöjjön el a Doyles­­town-i Magyar Napra!” Sze­retettel hívnak és várnak minden magyart erre a Za­rándoknapra Doylestownba a Pálos Atyák. Meghalt Ft. Csik Pál plébános Főt. Csik Pál r.k. plébános, az utolsó 5 év óta a West Haverstraw-i Marion Shrine igazgatója 72 éves korában meghalt. Father Csik Magyarorszá­gon született, a szabolcsme­­gyei Nyírbátorban, 1898 feb­ruár 3-án. 1925-ben lépett az egyház kötelékébe s 1932-ben szentelték pappá. Ameriká­ban 33 évig volt a Hope Ha­ven School for Boys igazga­tója, Merrero, La.-ban. Szá­mos unokaöccse és unokahuga gyászolja, köztük Mrs. Rose Szucsik, 1539 Richmond Ave. Trenton-i lakos is, akihez a koszoruimegváltások külden­dők. Temetése a Haverstraw-i Salesian Order papjainak te­metőjében ment végbe nagy részvéttel. — Béke poraira! MUNKAALKALOM NŐKNEK : EL VAN MÁR INTÉZVE a va­káció kérdése? Van rá elég pén- 1 ze? Legyen ön is egy AVON ügy­nök s csakhamar szép pénz! ke­reshet szabad idejében, helybeli címeket látogatva meg. Bővebb felvilágosításért telefonáljon: j New Brunswick környékén 545- 0990, Perth Amboyban Hl 2-2462, Alientown-Belhlehem környékén 432-0916 lelefonszám hívásával, i LAPUNK ELŐFIZETŐIHEZ! Mint már jóelőre bejelen­tettük, lapunk minden olvasó­ja, illetve előfizetője címére válaszboritékos levelet küld­tünk ki azzal a kéréssel, hogy újítsák meg előfizetésüket, aki pedig még nem fizetett a lapra, most fizessen elő. (Szá­mos mutatványszámot kül­dünk ki a következő hetekben olyan magyaroknak a eimére, akiről feltételezzük, hogy ér­dekli őket a jó magyar új­ság s előfizetnek rá.) Több telefonhívást kap­tunk a múlt héten, a Cleve­landi központi irodából ki­küldött felszólító levelekkel kapcsolatban. Legtöbben az iránt érdeklődtek, hogy $8-t, vagy pedig a körlevélben jel­zett felemelt uj árat, évi $10- et kell-e beküldjenek és hogy hová küldjék azt: Cleveland­­ba, vagy a helyi címünkre. Arra a kérdésre hogy mennyit kell most befi­zetni, megadta már a választ a multheti bejelentésünk, amelyben az állt, hogy: “Elő­fizetőink augusztus 1-ig a régi áron (tehát $8.00 egy évre) ujithatják meg előfizetésü­ket”. Arra a kérdésre pedig, hogy ki hová küldje a pénzt, válaszunk az, hogy: legegy­szerűbb, ha egyenesen Cleve­­landba küldik, ahol központi irodánk kezeli a cimszalagot is. Természetesen minden a helyi címünkre beküldött, vagy befizetett összeg is a lap cimszalagján jelzett dátum­mal nyugtázva lesz, mint ahogy nyugtát adunk minden beszedett pénzről mindenki­nek. A legfontosabb az, hogy megértsék olvasóink: a mai magas árak mellett nem tu­dunk 16 oldalas, tartalmas, szép lapot adni ingyen senki­nek! Aki olvasni akarja la­punkat, fizessen elő arra, aki pedig nem érdekel többé a, magyar irás, a jó magyar új­ság, az ne fizessen elő au­gusztus 1-ig s annak többé nem fogjuk küldeni lapun­kat. Megértést, méltánylást, csupán annyi elismerést ké­rünk olvasóinktól, hogy fizes­senek elő a alpra s ne kíván­ja annak küldését ingyen töb- i bé senki tőlünk! AUGUSZTUS ELSEJÉN EMELJÜK 1 LAP AHAT A munkabérek, a papír ára, a postai költségek, a különböző adók emelkedése bennünket is emelésre kényszerit. AUGUSZTUS ELSEJÉTŐL KEZDVE a lap előfizetési ára a következő lesz: 1 ÉVRE M DOHÁR % ÉVRE 6 DOLLÁR PÉLDÁM? OKÉIT 20 CENT Előfizetőink augusztus elsejéig a régi áron ujithatják meg előfizetésüket. Az elmúlt 2 év alatt költségeink több mint 50 százalékkal emelkedtek. Halogattuk az áremelést, amig lehetett, de az tovább nem lehetséges. Abban a reményben, hogy hűséges olvasótá­borunk megérti az emelés okát, ígérjük, hogy lapunk jobb lesz mint valaha.

Next

/
Thumbnails
Contents