Magyar Hirnök, 1970. január-június (61. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

HUNGARIAN WEEKLY Merged with MAGYAR HÍRLAP beolvudl lap No. 1. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM ÁRA 20c— SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK. N. J. 53 Thursday, Jan. 1, 1970 SOUTH AMBOY — SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN DUNELLEN — MANV1LLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somerset) THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK---------o---------KZ EGYEDÜLI MAGYAR UJSAG NEW BRUNSWICKON STEWARDESS-HIANY Indián-irtás Brazil módra.. jezése aligha várható a közel-PÁRLS — A francia légi­­társaságnak, az Air Francé­nak évente 450 uj stewardess­­re van szüksége. Valaha ked­­.velt és divatos foglalkozásnak tartották a fiatal lányok a stewardess-séget. E szakma azóta sokat veszített vonzere­jéből. Hiszen nagyon fárasz­tó munka az és nem is ve­szélytelen. A francia vállalat úgy akarja megoldani a sze­mélyzethiányt, hogy a felső korhatárt 50 évre emelte fel, de még igy sem nagyon telnek meg az üres stewardess-státu­­szok, pedig a vállalat most franciául jól tudó külföldié-Könyvjelzők HELSINKI — Helsinkiben í gy nagy kölcsönkönyvtár tu­lajdonosa három hónap alatt az olvasók által visszahozott könyvekben a következő könyvjelzőket találta: szalon­nahéj, borotvapenge, zsebken­dő, 11 játékkártya, két előhí­vott film, 23 levél, öt fénykép és egy nagyobb címletű bank­jegy, valamint egy válást ki­mondó birói ítélet — ez utóbbi egy szerelmes tárgyú regény­ben volt. Különös önvédelem BOMBAY. — Egy 43 éves buddhista szerzetes a tajvani Hsinchu városkában belesze­retett egy 23 éves apácába. Szerelmet vallott, megpróbál­ta átölelni. A felháborodott védekező szerzetesnő éles bárddal hódolója koponyájára sújtott. Tettét a rendőrség önvédelemnek minősítette. két is alkalmaz. Jelenleg 39 külföldi légiikisasszony áll az Air Force alkalmazásában, köztük 30 japán, 53 nyugatné­met és 6 brazil lány. A vállalat vezetőségében belül vita folyik. Az egyik fél a külföldiek további al­kalmazását ellenzi. A másik: a korhatár felemelését, mert az, úgymond, csökkenti a for­galmat főleg a férfi utasok számát. Folyik a vita, de ma­rad a létszámhiány gondja. Lehet, hogyha igy megy to­vább, a nyugdíjasok között toboroznak majd stewardesst az Air France vonalaira? Tüntető télapók LONDON — A télapók szakszervezetének megalakí­tásáért és a télapóság egész évi alkalmaztatásáért tünte­tett Londonban, a forgalmas Oxford Streeten tizenkét an­gol télapó, közöttük három hölgy-télapó. Rendőrök szál­lították el őket, mert akadá­lyozták a forgalmat. Kevesebb a tanitő TORONTO, Ont. Kanada. — A Canadian Press jelentet­te, hogy Ontario teachers college-jaiban 1969-ben 7896- an jelentkeztek felvételre, 1381-el kevesebb, mint az 1968-es esztendőben. 27 halálos áldozat GUATEMALA - Négyszáz méteres szakadékba zuhant egy autóbusz Nyugat-Gi'^íe­­malában. Huszonhét ember életét vesztette, 15-en pedig megsebesültek. Egyezmény az arany piac árairól WASHINGTON — Az egyezmény, melyet az egyes nyugati pénzügyi hatalmak kötöttek. Délafrik a aranyá­nak kérdését illetően, fenn­tartja és megőrzi az Egyesült Államok egy igen fontos tö­rekvését, hogy a nyugati kor­mányok és központi bankok továbbra is elutasítják, hogy aranyat vásároljanak szabad aranypiacokon — akármeny­­nyire is lemegy annak ára a szabad piacokon — és hogy ezek a kormányok és közpon. ti bankok nem fognak ara­nyat vásárolni közvetlenül sem Délafrikában. Az egyezménynek ez az alapvető elve most vált is­meretessé, megbízható forró­sok révén. Délafrika azt az előnyt huzza ebből, hogy ké­pes lesz speciálisan körvona­lazott feltételek mellett ara­nyat eladni az International Monetary Fundnak és nem lesz kénytelen leszállítani fő jövedelmi forrásának, az aranynak árát. Az egyezmények — mely­nek legapróbb részletei még kidolgozásra várnak — gya­korlati következménye lesz, hogy megállapítsanak egy nyers alsóhatárt a szabad pi­ac ára alatt, mely unciánkint 35 dollár körül lesz és hogy bármikor, ha az ár a szabad aranypiacokon ez alá esik, nem lesz hivatalos beavatko­zás az aranypiacon. GARÁZS-AJTÓ felszerelő férfi munkásokat keresünk, lehetőleg szakértelemmel bírót. Állandó al­kalmazás. Telefonáljon: 247-8383. RIO DE JANEIRO — Mind­össze néhány éve figyelt fel a nyilvánosság azokra a lelep­lezésekre, amelyek brazil la­pokban láttak napvilágot. A leleplezések félelmetes gyil­kosságtömegre déri tettel* fényt, amelynek áldozatai a brazil őserdőkben élő indiánok voltak. A brazil kormány 1968-ban feloszlatta az úgynevezett “indiánvédő szolgálatot”, a-, melyet 1911-ben alapítottak. Vezetője, Luis Vinhais Neves. a fővádlott a 134 tisztviselő között. Nagy fafeldolgozó tár­saságoktól mindössze 2 esz­tendő alatt 300 ezer dollárt kapot t ellenszolgál t a t A s u 1 azért, hogy egész indiántörzse­ket irtson ki, s azok földjét hamis telekkönyvi bejegyzé­sekkel a cégek kezére juttas­sa. Ezek a cégek azután busás haszonhoz jutottak az indiá­nok földjén található fák fel­dolgozásával. Jósé Maria da Gama Mal­­eher, a szolgálat volt főnöke» aki a borzalmak elleni tiltako­zásul még 1954-ben lemondott tisztségéről, az Ultima Horá­­ban elmondja hogy a szolgálat mintegy 100 állomásának emberei részben kézigráná­tokkal, részben pedig mérge zett élelmiszerekkel irtottál az indiánokat. A kormány kemény meg­torlást ígért — tekintet nél­kül a gyilkosok magas beosz­tására. Ha viszont az egy mázsánál nagyobb aktahegyre és a brazil igazságszolgálta­tás közismert lassúságára gondolunk — az eljárás befe­jövöben. A szakértők egyébként nerr. egységesek az indiánok hely­­zetének megítélésében, Egye­sek szerint 10 ezerre, mások szerint 80 ezerre tehető szá­muk. 1900-ban még 230 in­dián törzsről beszéltek, 1957- hen már csak 143 törzs létezé­sét állapították meg. Magától adódik a következtetés: nem egészen 60 esztendő leforgása alatt 87 indián t-örzs poszt uh el, vagyis helyesebben, ennyit pusztítottak el. A kormány most ismét fel­állított egy hivatalt amelynek az a feladata, hogy az indiá­nok számára biztosítsa,, általuk lakott terület zavar­talan birtoklását, s az onnan származó természeti kincsek javukra történő felhasználá­sát, valamint sajátos kultúrá­juk megőrzésének lehetőségét. Mindez nehéz feladat, hi­szen az indiánok idősebb kor­osztálya árulást Iát a civilizá­­zió vívmányainak felhasználá­sában. Az öregek elzárkóznak, a fiatalabbak inkább hajlan­dók kapcsolatokat teremteni Brazília többi részével. Ez a kapcsolatteremtési folyamat változó fokon áll. MUNKAALKALOM NŐKNEK SZÜKSÉGE VAN KÉSZPÉNZRE? Miért nem lesz ön is egy AVON képviselő? Nők sok dollárt ke­resnek kozmetikai cüdr.ek árusí­tásával szabad idejükben. Öli helyben ad el, ahol lakik! Tele­fonáljon nekünk most. Hívja Perth Amboyban Hl 2-2462, New Brunswickon 545-09S0, Kearny­­ben 991-5538, AUantown-Befhle­­hem környékén 432-0916 számot.

Next

/
Thumbnails
Contents