Magyar Hirnök, 1969. július-december (60. évfolyam, 27-52. szám)

1969-07-03 / 27. szám

HUNGARIAN WEEKLY Merged width MAGVAK HÍRLAP beolvadj lap No. 27. SZÁM VOL. 60. ÉVFOLYAM ÁRA 20c—SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK, N. J. ' • 53 Thursday, July 3.. 1969 ( SOUTH AMBOY — SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN I DUNELLEN — MANVILLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somerset) THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK---------o---------AZ EGYEDÜLI MAGYAR ÚJSÁG NEW BRUNSWICK.ON A TÖBB MINT 1M EVES IZLAND, ÜNNEPELTE köztársasági fennállása ezüstjubileumát Reggeli vendéglátás New Jersey le «■híresebb és legnépszerűbb nyári “szórako­zóhelye” a Monmouth Park lóversenypálya. Nemcsak a környékbeli lakosság látogat­ja ezt a minden év augusztus közepe tájáig nyitva levő ló­versenypályát, hanem New Yorkiból, Pennsylvániából is jönnek ide sokezren és a jer­­sevi tengerparti fürdőhelye­ken nyaralók sok-sok ezrei töltik itt hétköznapi délután­jaikat . . . A Monmouth Park lóver­senypálya most egy újítást vezetett be, amely rendkívül népszerű lett. Hetenként há­rom nap, hétfőn, szerdán és szombaton, augusztus 6-ig reggelenként 7:30-tól kezdve vendégül látnak felnőtteket lem fizet az egyház BLOOMFIELD HILLS, Mich. — Egy szélsőséges né­ger-csoport 100,000 dollár “jóvátételt” követelt az egyik itteni episcopálius egyház­­községtől, a “károk” fedezé­sére, amelyet a fehérek a né­gereknek állítólag okoztak. Az episcopálius egyházköz­ség közölte a néger-csoport­tal: nem hajlandó az összeg kifizetésére. NE ALUDJ, HA KERES AZ FBI! PITTSBURGH, — Az FBI itteni kirendeltségének ügy­nökei megkezdték a nyomo­zást a 39 esztendős James Ha­milton után, aki csekkeket lo­pott és csekkeket hamisított. A Federal Bureau of Inves­tigation ügynökeinek nem kel­lett messzire menniük: Ha­milton békésen aludt autójá­ban, éppen az FBI épületével szemközt. MUNKAALKALOM NŐKNEK AVON! A JÓ ALKALOM KOPOGTAT! A televízión hirdetett AVON koz­metikai cikkek iránt most nagy az érdeklődés. Szabad idejét te­gye készpénzzé Avon képviselet­tel! Telefonáljon: Perth Amboy kornyékén Hl 2-2462. New Bruns­wick környékén 545-0990, vagy KI 5-1345. Allentown-Bethlehem kornyékén pedig 432-0916 számra. & Monmouth Parkben és gyermekeket egyaránt, reg­gelivel vendégelik meg a csa­ládokat és magánosokat a Clubhouse első emeletén levő Terrace Club Patio-ban. A ló­versenypálya napi reggeli ak­tivitásait mutatják be az ér­deklődő vendégeknek, teljesen díjtalanul. A reggel érákban az Aceanport: Avenue-i bejá­rat nyitva lesz ezeken a na­pokon s táblák fogják jelez­ni, hogy hová kell hajtani az autóparkolás végett, a Ter­race Patio közelében. Érdemes elmenni a fent jel­zett napok bármelyikén a Monmouth Park-lba, ahol hi­res versenylovakat, jockey­­kat lehet látni s el lehet be­szélgetni a lóverseny neves embereivel és jockeyhval. Biblia és más középkori kincsek LONDON — Sotheby ár­verésre bocsátotta néhai Sir Alfred Chester Beatty régi­könyv gyűjteményének egy részét. H. K. Kraus newyorki régi-könyv kereskedő 204,000 dollárt adott egy 1428-ban irt 682-oldalas Bibliáért, amelyet Észak-Olaszországban Nicco­­lo Albergati bíboros rendelé­sére készítettek el, késö-gót írással, színes illusztrációkkal. H. K. Kraus még egyebet is vásárolt az árverésen: Nagy Károly, Kegyes Lajos és Me­rész Károly 9-ik századbeli capituláriáinak, ren deleteinek gyűjteményét, 57,000 dollárt adott ezért a ritka középkori kincsért. A Capitol tájékán... ALBANY, N.Y. - Az álla­mi törvényhozó testület tájé­kán történt: Egyik este Fran­cis J. Boland képviselőre, ami­kor késő este hazafelé ment. két rabló rátámadt, elvették a pénzét. Következő este egy rabló, nagy késsel hadonász­va, 113 dollárt rabolt George M. Searle nyugalomba vonult államrendőrségi felügyelőtől. A rabló elszaladt, a 71 éves nyugdíjas üldözőbe vette, de nem tudta elérni. REYKJAVIK. Izland — Az elmúlt héten ünnepelte Iz­land köztársasági fennállásá­nak 25-ik évfordulóját, az “Iceland Independence Dayt”. A junius 17-e minden évben speciális nap, különö­sen most, ez az “Ezüstjubile­um”, amikor az ország fővá­rosában, Reykjavikban már kora reggel kezdődnek az ünnepélyes szertartások. A köztársaság elnöke, a mi­niszterelnök társaságában az “Althying”-ból az izlandi parlamenti épületből átsétál a szembenlevő Austurvollur térre és koszorút helyez el Jón Sigurdsson szobrára, aki még a 19-ik században szü­letett és évekig harcolt Iz­land függetlenségéért, mig kivívta. Izland ősrégi ragyományok országa, melynek történelme 871-ben Kr. u. kezdődött el. amikor a szigeten emberei­vel megtelepedett Ingolfur Amarson viking tengeri ka­pitány. A következő 100 év­ben több bevándorló érke­zett, elmenekülve a magas adók elől Norvégiáiból, de a viking országokból és a gyar­matokról is Skandináviából és a Brit Szigetekről. Ezek mindannyian kemény legé­nyek voltak pogány szokások­kal, akik elsősorban függet­lenek akartak lenni. Izlandból állandóan lecsap­tak hajóikkal az ir és skót partokra, kikeresték a leg­szebb és legjobban kinéző lá­nyokat, elrabolták és felesé­gül vették őket. így választódott ki a mai speciális izlandi lány típusa, mely kétségtelenül a világ legszebb lánya, a többnyire homogén lakosságot véve ala­pul. Úgy számitják, hogy a mai izlandi lakosban 20 szá­zalék kelta vér csörgedez. Izland nagy dicsőség érá­jában élt 1262-ig, amikor a norvégek elfoglalták. Ez volt a periódusa a nagy nemzeti Eddáknak és Sagaknak, me­lyek a Középkorban Európa legjobb irodalmi termékei voltak. Eddig a norvég!ai időpon­tig ez volt Izlandban a kor­szaka a nagy felfedezések­nek, amikor “Vörös Erik” feL fedezte Grőnlandot és embe­reivel letelepedett rajta, fia pedig, Leif Ericson elsőnek felfedezte az észak amerikai kontinenst, azonban nem te­lepedett itt le. Több mint 650 évi norvég és dám uralom után, Izland először nyert bizonyos füg­getlenséget, 1918-ban, a dán korona alatt. 1944-ben azután az izlandiak kikiáltották sa­ját független köztársaságu­kat, amivel a modern Izland mindössze 25 éves és fiatal­emberek nagy szerepet ját­szanak e fiatal ország közéle­tében. A 25 évvel ezelőtt füg­getlennek kikiáltott Izland­­nak 120,000 lakosa volt, ez ma 200,000-et tesz ki. Fiatol magyaroké i#* H a |ovo PHILADELPHIA - Az 1969 év legkiváló pennsylva­niai tizenévese — ezt a kitün­tető cimet és rangot kapta Garai Gábor, 17 éves high school diák. Garai Gábor 1966-ban láto­gató-vízummal jött Ameriká­ba, itt politikai menedékjogot kért és kapott, beiratkozott a George Washington iskolába, elkezdte tanulni az angol nyel­vet és már az első évvégi bi­zonyítványa csupa A, “egyes” volt. Irt az iskola újságjába, elnöke lett az osztályának és a diákszövetségnek, emellett különböző más kitüntetések­ben is részesült. Jövő tervei: Harvard egyetem, jog vagy politika. A függetlenségi napon, a szertartások után mindenki azt teszi, amit akar. Ezen a napon a lakosság bejön a vi­dékről és fővárosi rokonok­kal tölti a napot. A város kö­zepétől nem messze több négyzetmérföldnyi területen egy óriási sátortábor van fel­állítva, ahol mintegy 20,000 ember néz végig egy óriás előadást, melyben ’bohócok, színészek, importált és helyi rock-csoportok népdalosok és táncosok adnak elő. Izlandban az elmúlt évben körülbelül 14,000 amerikai turista volt, akik az “Icelan­dic Airlines”-el repültek ide, az egyedüli európai repülő­társaság, mely 100 százalékig magánkézben van. Ez az egyedüli menetrendszerű re­pülőtársaság New York és Iz­land között, olcsóbban szállít, mint a többi repülővállalat... ugylátszik, az izlandiak ebben is ki akarják mutatni függet­lenségüket. Zuhanás a tengerbe QUONSET POINT, R. I. — Egy US Navy helicopter, fe­délzetén 4 katonával, a ten­gerbe zuhant. A mentőoszta­gok három katonát kimentet­tek, a negyedik a tengeribe fulladt. A neveket nem kö­zölik a jelentések. Barry és az ABM MILWAUKEE, Wise. — Az ABM rakétahálózat elen­gedhetetlenül szükséges és Amerika létérdeke. Meg kell győznünk ellenségeinket af­féléi, hogy képesek vagyunk magunkat megvédeni — mondotta itteni beszédében Barry Goldwater szenátor. (R.-Ariz.) HÁZIMUNKÁRA kelesünk nőt héttő, kedd. csüt. és pénteki na­­pc-fcra hetenként, d.e. S—I-ig. Két gyermek van. TeL 549-1246.

Next

/
Thumbnails
Contents