Magyar Hirnök, 1969. január-június (60. évfolyam, 2-26. szám)

1969-01-09 / 2. szám

MAGYAR HERALD HUNGARIAN WEEKLY Morged with MAGYAR HÍRLAP beolvadt lap SOUTH AMBOY — SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN DUNELLEN — MANVILLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somerset) THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK---------o---------AZ EGYEDÜLI MAGYAR UJSAG NEW BRUNSWICKON No. 2. SZÁM VOL. 60. ÉVFOLYAM ÁRA 20c-SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK, N. J. 53 Thursday, January 9. 19M ELSŐ GYILKOSSÁG »BEN: MULATOZÁS UTÁN AGYONLŐTTÉK A KÍNAI DIÁKOT NEW YORK — Hat órával éjfél után, Szilvester éjszaká­ján, a City College egy 21 éves amerikai-kinai diákja, újévi bóhóc-kalappal a fején, játék­kereplővel a kezében, lett New York első gyilkossági ál­dozata az uj, 1969-es eszten­dőben. Másik 6 órával később a város detektivjei elfogtak egy 22 éves fiatalembert, aki gyanusitottja a nyilvánvaló­an értelmetlen gyilkosságnak, az alsó keleti oldalon. Az Elisabeth St.-i rendőr­ség elmondása szerint a ha­láleset a következőképpen játszódott le: — Miután az éjszaka folyamán, mint pin­cérek dolgoztak egy West­­bury, L. I.-i vendéglőben, há­rom fiatal amerikai-kinai egyetemi hallgató reggel 4 óra tájban visszatért a new nem-polgArok JELENTKEZÉSE WASHINGTON — A Ce vándorlási Hivatal felhívja í lakosság figyelmét arra, hog\ január hó folyamán minden ki, aki nem amerikai állam polgár és január 1-én Ameri kában tartózkodik, köt ;• késeimét és néhány más ada­tot bejelenteni. A bejelentő kártyán történik, amelyet minden postahivatalban vágj a Bevándorlási Hivatalban le bet kapni. A bejelentési köte lezettség alól csak keveser (diplomaták,- stb.) vannal mentesítve: ám jelenikezn tartozik minden nem-állam polgár, akár állandó amerika lakos, akár vendég. A bejeler tés elmulasztása súlyos követ kezményekkel járhat. LADY LISA horoszkóp és jel­lem-olvasó. £z a hozzáérlö nő mindent megmond ónról a ho­roszkóp-kén alapján, habár soha­sem látta önt azelőtt. Több nyel­ven beszél, magyarul is. Vizit órák naocnta (vasarnao is) reg­gel 10-löt es‘e 8-ig. Bővebb in­formációért hívja 494-1955 szá­­r-ol. Cime: 59 Lincoln Highway (Rt. 27 - a Terry Ave. és Parso­nage Rd. között) Edison, N. J. yorki Chinatownba, egy ké­sői szilveszteri partira, bará­taikkal. —Körülbelül reggel 5:35- kor a fiatal kínai egyetemi hallgatók újévi kalapjaikkal és humoros felszerelésükkel autón távozásra készülődtek. A kocsi vezetője a 22 éves Da­niel Ng volt, a Michigani Technikai főiskola szeniorja, aki otthon volt az ünnepekre és két társát otthonaikba akarta szállítani. A két másik diák Ng kocsi­jában volt a 21 éves John Yee, amerikai katona, aki sza­badságon volt a Panama Csa­torna zónából és a 21 éves Pe­ter Wong, a City College sze­niorja volt és 10 éve érke­zett Amerikába Hong Kong­­ból és egyedül élt a 85 Chris­tie St.-en. A St. James Place és Oliver St. sarkán Ng kocsija leféke­zett egy vcjrös közlekedési lámpa előtt és egy másik au­tó húzott melléjük, három fia­talemberrel. Ezek egyike át­kiáltott valamit a másik ko­csiba és amikor Dániel Ng leresztette az autó ablakát, hogy jobban halljanak, a má­sik kocsi vezetője pisztolyt vett elő és szó nélkül lőtt. A golyó Wong jobbszemébe fú­ródott és azonnali halált oko­zott. Ezután a gyilkos kocsija óriás sebességgel inditott és eltűnt, mielőtt a kínai fiuk leolvashatták volna rendszá­mát, megjegyezték azonban a kocsi színét és formáját, amit később elmondtak a de­­tektiveknek, miután Wong­­ot. a Beekman Downtown Hospitalban halottnak nyil­vánították. A rendőrállomáson James Begley és Richard Joyce de­tektívek máris megkezdték volt újévi munkájukat, két rablás, egy szurkálás egy fél­tucat csendháboritás ügyé­ben, amikor a Wong esetet jelentették nekik. Egy harmadik detektiwel a Manhattan South gyilkos­sági osztályáról, Ray Condon­­al, autójukon körülcirkálták a környéket .Megtaláltak egy autót, mely megfelelt Ng és Yee leírásának. Az autó a 22 éves Joseph La-Bosca család-WASHINGTON — A “Me­dicare B” orvosi biztosítás, amely a “Medicare A” kór­házi biztosítással ellentétben önkéntes, válságba jutót, je­­’entette ki Wilbur J. Cohen egészségügyi miniszter. A S dollár havi biztosítási dij — amelynek felét a kormány fi­zeti — nem fedezi a költsége­ket ma és nem fogja fedez­ni a költségeket a jövőben sem, ha az orvosok egyre töb­bet követelnek szolgálatai­kért. A miniszter hivatkozott a Social Security szakértők véleményére, amely szerint az orvosok a dijakat ebben az év­ben valószinüleg 5 százalék­kal, a jövő 1970 évben továb­bi 4 és fél százalékkal fogják emelni. Minthogy a Medicare B biztosítás főleg az orvosi dijakat téríti meg, ezeknek folytonos emelése a havi 8 dollár biztosítási dij feleme­lését tenné kényszerítő szük­ségességgé. Mégis, Cehén mi­niszter úgy határozott, hogy a junius 1-én kezdődő pénz­ügyi évben változatlanul meg­hagyja a mostani 4-4 dol­lár biztosítási dijat, azzal az elgondolással, hogy ha az or­vosok dij emelései miatt a Me­dicare B biztosítási dijat fel kell emelni, ez a Nixon-kor­­mány egészségügyi miniszte­rének feladata lesz. Ténv az. tette hozzá a miniszter, hogy az orvosi szolgálat drágulá­sa miatt a Medicare B biz­tosítás havi diját 40-10 cent­iéi fel kellene emelri, ő mé'r-BOUND BROOK-i család heti 3 napra takarítónői keres, S2-os órabérrel. 469-2471 számon bár­mikor felhívható. ja nevére volt regisztrálva, a 342 Madison St.-en. Újév napján délben azután őrizetbe vették La-Boscat, aki nem tett nyilatkozatot s rend­őrség gyilkosság vádját emel­te ellene. A gyanúsított laká­sához közel a detektívek — mint elmondották — egy töl­tetlen .22-es pisztolyt találtak, melyről úgy hiszik, hogy az volt a gyilkos fegyver. La- Bosca autójában ült két tár­sát keresi a.rendőrség. sem akar elébe vágni a repub­likánus adminisztráció elhatá­rozásának. Aki azt hinné, hogy cse­kély díjemelésről" van szó, az téved. 40 cent díjemelés évi 100 millió dollár uj megterhe­lést jelent a Medicare-biztosi­­tott idős amerikaiaknak, akik közül 15 millió férfinek és nő­nek a jövedelme oly csekély, hogy nem is kell jövedelmi adót fizetniök, további 5.8 milliónak a jövedelme pedig a “szegénységi határvonal” alatt van. És ugyanannyival, évi $100 millióval terhelné meg az országos kormányt is, amely mint fentebb említet­tük, a Medicare B biztosítási díjnak a felét fizeti. Az a tény, hogy a zorvosok egyre többet számítanak szol­gálataikért, egyre több ter­het ró az államokra, amelyek a szegénysegélyen levő Me­dicare B biztositási diját fi­zetik. További következmény, hogy inflációs hullám borít­ja el az egész Medicare (A és B) rendszert. Az orvosok, az általános drágulásra hivatkozva, évről­­ívre emelik dijaikat. Ennek a folytonos díjemelésnek tem­pója újabban gyorsult. A Me­­licave előtti öt évben az évi plusz, amelyet az orvosok a oáciensektől követeltek és kaptak, átlav évi 2.G száza'ék volt. A Medicare program é’etbelépése óta az orvosi szol­gálat drágítása évente 7 szá­zalékot ért el Ez — fejteget­te a miniszter — túl sok, te­kintve, hogy más foglalkozá­sokban az árak és dijak eme­ésének mértéke átlag 4.3 szá­zalék volt, a megélhetés költ­ségei pedig csak 2.8 százalék­kal emelkedtek. Hozzátette Cohen miniszter, hogy az orvosok median átlag jöve­delme 1965-től 1966-ig 11 szá­zalékkal, 1967-ben 8 százalék­kal emelkedett. (Median át­lag azt jelenti, hogy az orvo­sok fele ennél többet, a másik fele ennél kevesebbet kere­sett.) Az idézett százalékszá­mok azt mutatják, hogy a Me­dicare nem kurtította meg az orvosok jövedelmét, ellenke­zőleg, növelte azt. Cohen miniszter fejtegeté­seit megtoldotta egy intelem­mel: ha az orvosok továbbra is egyre többet számítanak szolgálataikért, a kongresszus • I i és olyasmit fog elrendelni . soknak nem fog tetszem. ... bet nem mondott a miniszter, de amit mondott, az kétségte­lenül úgy volt értendő, hogy ha az orvosok fokozzák igé­nyeiket, végülis a kongresz­­szus fogja megszabni a Me­dicare program keretébe tar­tozó orvosi szolgálatok dijait. Ez kezdetét jelentené annak, amit az Amerikai Orvos Szö­vetség “az orvosi szolgálat szocializálásának” nevez s — amitől az orvosok rettegnek. Anglia titkos betegsége LONDON — Az alkoholiz­mus elleni National Lifeline program vezetői a munkások iszákosságát nevezik a nem­zet titkos betegségének. Sok munkás sok sört iszik vasár­nap a késő éjjeli órákig,aztán hétfőn vagy távolmaradnak az ital megszállottjai a mun­kától, vagy rosszul dolgoznak, balesetet okoznak. National Lifeline szerint ez évi 180 millió dollárnyi termelés-kie­sést okoz. Körülbelül félmillió angolnak van alkohol-problé­mája. MUNKAALKALOM NŐKNEK SZERETNE több pénzt csinál­ni üres óráiban? Hadd mulassa meg önnek az AVON, hogyan csinálhatja ezt! Telefonáljon: New Brunswickon 545-0993, Perth Amboyban Hl. 2-2462, Allenlown- Beíhlehem környékén 432-0916 számra. AZ ORVOSI MEDICARE VÁLSÁGA

Next

/
Thumbnails
Contents