Magyar Hirnök, 1968. január-június (59. évfolyam, 24-26. szám)

1968-06-13 / 24. szám

HUNGARIAN WEEKLY Merged with MAGYAR HÍRLAP beolvadt lap No. 24. SZÁM VOL. 59. ÉVFOLYAM ÁRA 20c—SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK, N. J. -Vk, 53 Thursday. June 13. 1963 THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK — ------0----------AZ EGYEDÜLI MAGYAR UJSAG NEW BRUNSWICKON SOUTH AMBOY — SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN DUNELLEN — MANVILLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somerset) "KENNEDY" — "U. S. A Az Egyesült Államok tör­ténelme és ez a név “Ken­nedy” végzetes és tragikus módon összetalálkozott és örökre egymáshoz tapadt . . . Amerikai hazánknak 2 nagy mártír-halottja van már Ken­nedy névvel; John Fitzgerald Kennedy, akitől egy orgyil­kos golyója elvette az elnök­séget és Róbert Francis Ken­nedy, akit egy másik orgyil­kos golyóa megakadályozott abban, hogy talán elnöke le­hessen ennek az országnak. Amerika népe kegyelettel zárja szivébe mindkét Ken­nedy nek a nevét és emlékét, mert mindkettő a szó legszo­rosabb értelmében: hazájá­nak adta életét! Anyagilag és mindenképpen független pol­gárai voltak mindketten en­nek a hazának, bármilyen más téren boldogan, gondmente­sen élhettek volna milliomo­sok módján ... ők azonban a politika csataterére léptek, mint önkéntesek s harcoltak az Egyesült Államok és népé­nek sorsáért, jövendőjéért . . . S ebben az idegfeszitő, meg­­próbáltató, mindenképen ke­gyetlen, igaz önfeláldozást igénylő harcban úgy estek el, hogy egy gyalázatos lesipus­­kás golyója oltotta ki életü­ket pontosan akkor, amikor a siker tetőpontján állottak . . . amikor népek ezrei örömuj­jongva ünnepelték őket . . . A nagy tragédia ismét be­következett: egy második Kennedy is mártirhalált halt s odakerült, szinte soha nem látott pompával és részvéttel végbement temetéssel ott ka­pott örök nyugvóhelyet fivé­re mellett az Arlingtoni Hő­sök Temetőjében . . . * * * ... És alighogy a temetés megtörtönt, komolyan és ko­molytalanul, de máris emle­getik széltében-hosszában az egész országban a lehetőségét annak, hogy a harmadik és még életben maradt Ken­­nedy-fiu, Edward (Ted) Ken­nedy szenátor legyen az el­nökjelölt, vagy alelnök-j elölt a most folyó kampányolások során, illetve az augusztus­ban Chicagóban megtartandó Demokrata Konvención . . . Az egyik Kennedytől elvet­te egy gyilkos golyója az el­nökséget, a másiktól elvette még a lehetőségét is annak, hegy elnökjelölt lehessen, ad­juk hát oda a harmadik Ken­nedy fiúnak, a Kennedy csa­lád még életben marat férfi­­tagjának az elnökséget . . .! Kétségtelen, hogy ha a De­mokrata Párt listájára teszi Ted Kennedyt, akár mint el­nökjelöltet, akár mint alel­­nök-jelöltet, ezt a “ticket”-et megverni nem lehet, egy ilyen ticket a novemberi választá­son dörgedelmes sikerrel győz! Nincs az az ellenpárt, nem lehetnek más olyan el­lenjelölt, aki Ted Kennedytől él tudná venni a győzelmet! És ezzel a demokraták na­gyon is tisztában vannak, ezt a lehetőséget máris nagyon mérlegelik, fontolgatják. Ter­mészetes azonban, hogy eb­ben a kérdésben maga Ted Kennedy szenátor és a Ken­nedy család — amely két fiát már odaáldozta a politikának és a haza szolgálatának — dönt a végső fokon. A Ken­nedy család barátai, amint hírlik, azt tanácsolák Tednek, hogy nemcsak hogy ne fogad­jon el semmiféle jelöltséget, hanem teljesen lépjen vissza a politikától. Féltik egy újabb gazember orgyilkos golyójától Kennedy szenátort . . . Né­hány napon belül azonban, ta­lán rövid két héten belül vég­­eg eldől, hogy lesz-e s lehet-e komoly dolog ebből a leg­újabb elgondolásból. Minden­esetre érdekes és valósággal szenzációs maga az elgondo­lás, amelynek azért van most különös súlya és jelentősége, mert a legközelebbi nagyje­lentőségű előválasztás New York államban, amelynek Kennedy Robert szenátora volt és amelyen Robert min­den valószínűség szerint is­mét győzött volna, mint aho­gyan győzött Califormában, alig két hét múlva lesz s a nép az elmúlt hét tragikus eseményeinek hatása alatt A REFORMÁTUS EGYESÜLET KONVENCIÓJA A Boy Scouts of Amerika uj el­nöke Irving Feist, Shrewsbury, N.J.-ből. Teljes szocializmust akarnak Angliában LONDON — Az uralmon levő angol munkáspárt rebel­lis baloldali szárnya egy 8 pontos tervezetet nyújtott be a pártvezetőségnek .melyben követeli, hogy a párt lépjen a teljes és korlátlan szocia­lizmus útjára. Első követelése volt, hogy a párt “igyekezzék kikerülni a nemzetközi pénzkölcsönzők karmaiból”. Ez nyílt utalás arra a szélsőbaloldali angol félelemre, hogy Anglia, fő­kölcsönzője, az International Monetary Fund ellenőrzése alatt áll. Halálos repülőgép RACCONIGI, Olaszország — Egy magánrepülőgép, túl­ságosan alacsonyan repült és egy park egyik íjába beletü­­között. A gép lezuhant, a fe­délzetén tartózkodott három személy mindegyike szörnyet­halt. kétségtelenül Ted Kennedy­­re szavazna . . . Az Arlintoni temetőben nyugvó két Kennedy fiú, a két mártirhalott emléke elég­tételért kiált s ez az elégtétel nem lehetne szebb, méltóbb, kihangsulyozottabb, mint az, hegy a haimadik Kennedy fiú egy napon a Fehér Ház .akója lesz . . . Az Amerikai Magyar Re­formátus Egyesület, ez a ne­vében és szellemében mind­máig magyarnak megmaradt országos testvéri' biztositó egylet, négyévenkénti köz­gyűlését ez év junius 24-ével kezdődőüsg tartja Ligonier, Pennsylvániában, az egyesü­let Bethlen Otthonának gyü­­léstermében. A közgyűlést megelőzőleg hétfőn délelőtt 10-kor ünnepi istentisztelet lesz a Moria he­gyén levő templomban, me­lyet Főt. Dr. Béky Zoltán el­nök és a Vezértestület lelkész­tagjai végeznek és amelyen az ország minden részéből összesereglett delegátusok és a közgyűlésre érkező vendé­geik vesznek részt. Maga a közgyűlés hétfőn délután 2 órakor kezdődik, ekkor lesz a konvenció hivatalos megnyi­tása, delegátusok, illetve a közgyűlés alkotó tagjainak igazolása, stb. Este 7 órakor lesz a szokásos megnyitó ban­ket. A közgyűlést megelőző­leg csütörtökön, junius 20-án a Vezértestület összeül a szo­kásos konvenció-előtti utolsó ülésére. A Református Egyesület, amelyről sokan úgy hiszik, hogy egy kimondottan egy­házi jellegű vallásos intéz­mény, de amely elsősorban egy országos magyar testvér­­segítő, biztositó egyesület, minden igaz magyar ügynek pártfogója és támogatója, amelynek mostani országos közgyűlése elé is nagy vára­kozással és érdeklődéssel te­kint az egész amerikai ma­gyarság. A junius 24-én kez­dődő konvenció döntései és állásfogla 1 á s a i befolyással lesznek nemcsak az egyesület jövőjére és tagságára, de az egész amerikai magyar köz­lőire is. Az egyesület központi fő­­tisztviselői, FŐt. Dr. Béky Zol­tán elnök, Eszenyi László számvevő és Szentmiklóssy Pál pénztárnok beszámolnak a közgyűlésnek az elmúlt 4 év alatt elért eredményekről s arról a munkáról, amelynek folytán az egyesület 2-millió dollár vagyon-növefcedést, 3 és félmillió dollár biztositás­­értékben való növekedést tud felmutatni ez alatt a négy esztendő alatt. Nagy jelentő­sége van ennek a gyarapodás­nak különösen azért, mert az utóbbi években a nagy ame­rikai biztositó társaságokkal való versengés az ilyen fra­­ternális egyletek számára nagymértékben megnehezült. Tekintetbe veendő azonban a Református Egyesület eseté­ben az, hogy ez az egyesület nemcsalk tagjai biztosításáról és a biztosítások megfelelő garantálásáról gon doskodik, hanem elöregedett tagairól és gyermekeik neveléséről is gon­doskodik szeretet-intézmé­­nyében, a Ligonier-i Bethlen Otthonában. A közgyűlés elé a központi tisztikar uj ter­vekkel és programival ké­szül, hogy a mai kornak meg­felelő felkészültséggel néz­hessen az egyesület a övő elé. A közgyűlés alkotó tagjai­nak, illetve a delegátusoknak a névsorát lapunk jövőheti számában közölni fogjuk. New Jersey nagyszámú dele­gációval vesz részt a konven­ción, a különböző osztályok képviseletében, melyeknél de­legátus-választások a közel­múltban folytak le. Kcszöntjük az Amerikai Magyar Református Egyesü­let Közgyűléséit, annak alko­tó tagjait s munkájukra a jó Isten áldását kérjük. (E so­rok Írója és e lap szerkesztője 1939 májusa óta minden négy esztendőben megírja bejelen­tő és üdvözlő cikkét a Refor­mátus Egyesület konvenciója előtt, azóta ott volt minde­gyik konvención, olykor al­kalmi humoros lapocskát is szerkesztett a közgyűlés tag­jai számára s ha minden úgy esz, ahogy tervezi, ezúttal nyclcadilkszor izzadja, izgulja, írogatja végig ezt a neveze­ss amerikai magyar összese­­reglést . . .) — IDIL —

Next

/
Thumbnails
Contents