Magyar Hiradó, 1978. január-június (70. évfolyam, 2-17. szám)

1978-01-12 / 2. szám

MM)H EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES N«w Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD. Passaic FREE PR ESS. Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD. Bethlehem, Pa. UkADé 70. ÉVFOLYAM — 2. SZÁM SINGLE COPY 30c — NEW BRUNSWICK, N. J. — Thursday, January 12, 1978 TÖRTÉNELMI ESEMÉNY „Néptől néphez” ment a Szent Korona BUDAPEST — Mint Vance külügyminiszter kiemelte a Szent Korona átadásakor mon­dott beszédében, a magyar nép legérdekesebb relikviája ,,Nép­az amerikai katolikus és Schnei­­er főrabbi, püspöki konferenci­­a titkára és Rabbi Arthur Schneier New York-i főrabbi. Jövő heti számunkban újabb részleteket közlünk a történelmi budapesti ceremóniákról. A Korona és Helsinkit Vance nyilatkozatában Kezdődik a koronaátadási ceremónia az Országház kupolatermében tői néphez érkezett”. Carter elnök az amerikai nép nevében küldte vissza a már 32 éven át távol volt ereklyét — jogos tulajdonosának, a magyar nép­nek. A lépés tehát nem a kormánynak szól; a kormányok változók, a nép örök, a Korona a történelem egész folyamán az egész magyar nemzet kifejezője volt. Ebben az értelemben jelentős, mint a tudósítók rámutatnak, hogy a magyar kormányzat vezetője, a kommu­nista párt feje, Kádár János, nem szerepelt a programon. Az események listáján nem volt a e. Losonczy Pál, az Elnöki o,"öke. szerepére nézve ő volt az .vatali tényező képviselők élén Cyrus Vance külügyminiszter volt, vele Phi­lip M. Kaiser budapesti USA nagykövet, valamint Adlai E. Stevenson illinoisi szenátor, Lee H. Hamilton indianai, Fortney H. Stark kaliforniai, Theodore S. és Weiss New York-i képviselő Matthew C. Nimetz külügymi­­nisztériumi osztálytanácsos, Al­bert W Sherer nagykövet, a belgrádi konferencia amerikái küldöttségének h. vezetője, Wil­liam H. Luers államtitkár és Robert M. King nemzetbizton­sági tanácstag. Vance személyi­leg Carter elnököt képviselte. A polgári delegációban volt ameri­kai magyar részről lapjaink szerkesztője és tulajdonosa, Gombos Zoltán; Charles Elemér BUDAPEST - Feltűnést keltett, és továbbra is beszéd tárgya, hogy a Korona átadásá­nál Vance amerikai külügymi­niszter nyomatékosan utalt a helsinki egyezményre — az emberi jogok fontosságára. Az Amerika és Magyarország közt most jelentékenyen megjavult viszony alapján az emberi jogok érvényesülésének javulását is várják Magyarországon éppúgy, mint Washingtonban. ,,A viszo­nyunkban beállt javulás”, mondta Vance, „nem azt jelenti, hogy kormányaink min­den tekintetben egyeznek. Nem jelenti azt, hogy népeink hasonlóképpen értelmeznek po- 1 itikai, gazdasági, nemzetközi kérdéseket. De mindenesetre jelenti azt, hogy megvan a kölcsönös óhaj arra, hogy ahol és amennyiben csak lehet, együttműködés jöjjön létre. Ez mindenekfölött a békére vonat­kozik; de vonatkozik az olyan kölcsönös akciókra és cserékre is, amelyek a megértést előse­gítik. Máris számos csereakció a Helsinki Végső Aktus értel­mében alakul ki. Az Egyesült Államok mindent meg fog tenni abban az irányban, hogy érvényesítse a helsinki egyez­mény minden kitételét, minden ígéretét... A Szent Koronát azzal a reménnyel és várakozás­sal hoztuk vissza, hogy a magyar nép becsületben, testvé­riségben, jó viszonyban, béké­ben és a nemzeti büszkeség és függetlenség szellemében tartsa magánál.” A Parlamentben az átadási ceremónia keretében Vance idézte azokat a magyar hősö-Cyrus Vance külügyminiszter két, akiknek kapcsolatuk volt az amerikai történelemmel. Utalt Kováts Mihály ezredesre, Washington tábornok tisztjére; Kossuth Lajosra; Bandholtz tábornokra, aki az 1. világhábo­rút követő zavaros időkben személyesen mentette meg a Nemzeti Muzeum felbecsülhe­tetlen értékű tárgyait. A beszéd végén a viszony javulásával kapcsolatban kiejelentette: „Azt is reméljük, hogy ez a fejlemény a Helsinki Végső Aktus szellemét fogja erősíteni. Carter és Lékai a Koronáról BUDAPEST — A Szent Korona hazatérésével kapcsolat­ban Carter elnök levelet intézett a magyar fogadóbizottság hiva­talos csoportjának vezetőjéhez, (Folytatás a 2. oldalon) Dióhéjban... ATLANTA — A Járványellenőr­ző Országos Bizottság jelenti, hogy már New Jersey, Pennsyl­vania, Wisconsin és Tennessee területére terjedt ki az „orosz influenza”. Azt hiszik, hogy némelyik olyan megbetegedés, amely Michigan, Arizona, Geor­gia és Hawaii területén jelent­kezett, szintén idetartozik, de ez nem biztos — míg az előbbiek határozottan a járvány keretébe tartoznak. PÁRIZS - A francia sajtó sze­rint Gierek, a lengye! kommu­nista párt feje, viszonozni akarja Carter elnök látogatását és néhány hónapon belül az Egye­sült Államokba utazik. Egyes spekulációk szerint ezt követni fogja Kádár János látogatása, úgy, hogy az Egyesült Nemzetek ülésére fog utazni és onnan Wa­shingtonba is el akar látogatni. TEHERÁN — Az iráni Közpon­ti Kereskedelmi Kamara jelen­tése szerint felfüggesztették a kereskedelmi kapcsolatot Dáni­ával és Olaszországgal. Az ok: a két kormány „túlságosan enge­dékenyen” bánt a merénylőkkel, akik megtámadták Irán követsé­geit. MASERU, Lesotho — Donald Woods dél-afrikai újságíró, aki következetesen támadta a kor­mány faji politikáját álruhában átmenekült a határon, hogy a letartóztatást elkerülje. Lesot­­hóban kért és kapott politikai; menedékhelyet. NEW YORK — A rendőrség őrizetbe vett három fiatalkorú gengsztert, akik a földalattin terrorizáltak és kiraboltak idős embereket. Az utonállók egyike csak 14 éves. a Korona átvételének ünnepsé­gén. Az Amerikai nép képviselete az ide érkezett delegációban két részre oszlott. A hivatalos a William Penn Association országos elnöke, Szent-Györgyi Albert professzor, a világhírű Nobel-dijas tudós; Deák István Columbia-egyetemi tanár. A többi kiküldött közt volt képvi­selők: Geno Baroni pápai prelátus. Msgr. George Higgins

Next

/
Thumbnails
Contents