Magyar Hiradó, 1977. július-december (69. évfolyam, 28-48. szám)

1977-07-07 / 28. szám

Amerikai szellemű magyar ujiág American in »pirít Hungarian in ii EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES___ Hew Brnncwirir MAfWAR HERALD. Perth Amboy HERALD. Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem. Pa. HÍRADÓ VOL. 69. ÉVFOLYAM No. 28. SZÁM SINGLE COPY 30c — NEW BRUNSWICK, N. J. — Thursday, July 7, 1977 Orosz és francia nyilatkozat a détente-ról PÁRIZS — Leonyid Brezs­­nyev, a Szovjetunió elnöke és Valery d’Estaing francia elnök nyilatkozatot tett közzé azzal kapcsolatban, hogy támogatják a détente-ot azzal a feltétellel, hogy az országok nem avatkoz­nak be egymás belügyeibe. Ez a feltétel nyilvánvalóan visszavá­gás Carter elnök nyilatkozataira a polgári jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Brezsnyev és Giscard a tár­gyalások végeztével három végső dokumentumot írt alá a détente­­tal, a nukleáris fegyverkezéssel Naponta mintegy ezren halnak meg rákban WASHINGTON — Egy átlagos napon a rákbetegség több mint ezer amerikainak az életét követeli. Az American Cancer Society becslése szerint ebben az esztendőben körülbelül 385 000 személy veszíti életét rákbetegségek miatt, és ez 8000-rel több, mint az előző évben. Állandó emelkedés mutatkozik a rák okozta halálesetek terén, ha azonban a népesség növekedést és az életkor átlagos szintjének emel­kedését számításba vesszük, ak­kor az Egyesült Államokban a rákbetegségek nyomában járó halálesetek többé-kevésbé azonos szinten mozognak az utóbbi évtizedben. A rákbetegségek aránya sok testrész esetében csökkent az elmúlt években, de a csökkenést kiegyensúlyozta a tüdőrákos megbetegedések rohamos emelkedése. A legtöbb tüdőrákos esetet a dohányzással hozzák kapcsolatba. Más szóval, megnyerjük a háborút a legtöbb rákos esetben, de még sokáig hátrányban maradunk a dohányzás okozta rákbetegsé­gekkel szemben. Ebben az évben a tüdőrákos megbetegedések következtében és a francia—szovjet kapcsola­tokkal kapcsolatban. Giscard a csúcstalálkozót sikeresnek nevezte, Brezsnyev pedig azt mondta róla, hogy „hasznos és szükséges volt.” Nyilatkozatukban a két veze­tő óvatosságra intett, mivel nagyobb nemzetközi együttmű­ködésre van szükség ahhoz, hogy elkerüljék az egymás belügyeibe való beavatkozás veszélyeit. Szerintük a „détente­­nak tekintetbe kell vennie más államok törvényes érdekeit és szempontjait.” A fenti szavak nyilvánvalóan Carter elnök újabban megerősí­tett álláspontjára céloztak, amelyben kiállt az emberi jogok támogatása mellett. mintegy 68-300 férfi és 20 700 nő fog meghalni. így a férfiak esetében ez a rákbetegség az első helyre, a nők esetében a negyedik helyre jutott. A maffia kapcsolatai a kormánnyal WASHINGTON — Az Igaz­ságügy minisztérium szervezett bűnözés elleni egysége vizsgálja azokat az állításokat, hogy a maffia befurakodott a kongresz­­szusi vezetőség és szövetségi ügynökség soraiba is. Nyomozók és törvényvégrehajtó hatóságok kutatják most a szövetségi város peremén működő hazárdjáték, prostitúció és kábitószer-keres­­kedelem homályos űzelmeit. Nemrégen két haláleset történt, amelyek a szervezett bűnbandák működéséhez vezethetők vissza. Nemrégen megölték Peter Rodino volt New Jersey-i demokrata képviselőt és a Capitol Hill étterem főpincérét. Alexis Goodarzinia pincérnek kapcsolatai voltak a washingtoni alvilággal. A nyo­mozások szerint a főpincér fogadásokat tett a kongresszus tagjaira és munkatársaikra, kisebb mennyiségű kábítószert árult és prostituáltakat szerzett. Goodarziniát három lövéssel ölték meg az egyik reggelen, amikor eltávozott a Rotunda étteremből, ahol dolgozott. Az egyik feltevés szerint talán összekötő szerepet játszott az alvilág és a közélet vezetői között. Goodarzinia megölése újból a bandatípusú gyilkossá­gokra terelte a figyelmet, amelyen szinte teljesen idegenek voltak Washingtonban. KÍNA NEM KAP KATONAI GYÁRTÁSRA FELSZERELÉST WASHINGTON — Nyilvá­nosságra került egy eredetileg titkos jelentés, amelyet a kormány számára készített egy szakértő bizottság. ,,Policy Review Memorandum 24” a címe ■— és hónapok alatt lefolyt vizsgálatok és viták eredményeit tartalmazza. Kitűnik belőle, mint azok a riporterek közlik. akikhez eljutott, hogy a kormány nem hajlandó Kínának olyan technikai felszereléseket eladni, amelyek katonai célokat segíthetnek elő. Különféle gépekről és technikai kellékekről van szó. Dollárbilliók tűnnek el az ország gazdaságából HOUSTON — A postahi vatalokon, táviróhivatalokon és határállomásokon keresztül dol­lárok milliói tűnnek el az ország gazdasági életéből. A pénzt engedély nélkül itt tartózkodó személyek keresik és hazaküldik szükségben levő családtagjaik­nak a világ minden országába Houstonban, San Antonió­­ban és más texasi városokban naponta száz és száz levél megy Mexikóba, és a levelekben kész­pénz vagy pénzes utalvány található. Más városokon ke­resztül meg Ázsiába, Európába és Latin-Amerikába vándorol a pénz. Senki nem tudja megállapí­tani, hogy mennyi pénz sikkad el igy az Egyesült Államok gazda­sági életéből minden évben, de valószinűleg csák billiókban lehetne ezt kifejezni. Az illegális külföldiekkel szemben szigorúbb eljárásokat sürgetők szerint az elveszített dollárok milliói egyút­tal akadályozzák azt, hogy a hazai gazdasági élet fellendüljön és az ország költségvetési mérle­ge egyensúlyba kerüljön. Mások azonban úgy érvelnek, hogy az országból kiküldött pénzt „kül­földi segélynek” is lehet nevezni, mert olyan országokba megy, mint például Mexikó, ahol erre igen nagy szükség van. Jóllehet, az illegálisan itt tartózkodó külföldiek önellátási költségei elég magasak, mégis olyan takarékosan élnek, hogy jelentős pénzösszegeket küld­hetnek haza rokonaiknak. Maga Carter cáfolja a szovjet,,csoda­­fegyverek” hírét WASHINGTON — Carter elnök személyesen tartotta szükséges­nek megcáfolni azokat a világ­szerte elteijedt riasztó híreket, amelyek szerint a Szovjetunió ,,csodafegyverek”-et gyárt. Ezek az uj technológiai találmányok a hírek szerint „teljesen megbénít­ják” az amerikai hadi felkészült­ségét. Az „Aviation Week” című folyóirat vette át elsőnek az ellenőrizhetetlen jelentéseket. A Pentagon és a hírszerző intéz­mények vezető specialistái rög­tön megcáfolták azokat, de ennek ellenére tovább foiyt a spekuláció — és az ijedezés. — Carter elnök kijelentette a sajtó számára, hogy „semmiféle jele nincs annak, hogy a Szovjetunió ezen a téren valamilyen szenzáci­ós újítást vezetne be”. Mint mondta, „nagyon is messze vannak attól, hogy az amerikai rakéta-fegyvereket és egyéb mo­dern nemzetvédelmi eszközöket hatástalanná tehessék.” Dióhéjban... PHILADELPHIA — Ho­ward Hughes, a rejtélyes dollár billiomos, aki tavaly áprilisban meghalt, a legújabb orvosi nyilatkozat szerint kábítószere­ken élt utolsó hónapjaiban. Alig evett már; egyre-másra szedte a pirulákat és adta magának az injekciókat, kodeintól kokainig. Ez tönkretette a veséit. (((()))) PITTSBURGH — A legna­gyobb acélgyár, U.S. Steel Corp., egy már hosszú ideje folyó pereskedés lezárása céljából 4 millió dollár kártérítésre kötelez­te magát vizméregzés miatt. Ezenkívül negyed milliót fizet az 1970. évi légtisztássági törvény megsértése következtében. (((()))) PÁRIZS — Amikor Brezs­nyev szovjet elnök nem régibe Párizsba látogatott, egy Matra sportkocsit és egy Rancho autót ajándékozott neki a francia elnök. Brezsnyev most közölte, hogy nem zöld színű Rancho-t, hanem kék színűt szeretne. Ki fogják cserélni. (((()))) WASHINGTON — A múlt évben a Kongresszus tagjai közül 165-en utaztak szerte a világon különféle okokból, vagy ürü­gyekkel, és teljes 1 millió dolárral költöttek el többet az adófizető pénzéből, mint ameny­­nyit beismertek. A State De­partment és a Pentagon most adott ki egy összefoglaló jelentést ezekről az utazásokról;igy tűnt ki az ezideig eltitkolt adat. Összesen 44 szenátor és 135 képviselő utazott 101 országba, 2,513,169 dollár költséget okoz­va. A honatyákkal együtt utazott 294 utitárs, saját tisztviselőik, egyes esetekben külön e célra szerződtetett riporterek.

Next

/
Thumbnails
Contents