Magyar Hiradó, 1977. január-június (69. évfolyam, 2-27. szám)

1977-01-06 / 2. szám

Amerikai szellemű magyar újság American in spirit Hungarian in language __ EG YES ÜLT MAG Y^A. R H ÉTI LAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES New Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG^and jraSEYli]MALD. BelWehernTPaTlüHADÓ VOL. 69. ÉVFOLYAM — No. 2. SZAM SINGLE COPY 30c - NEW BRUNSWICK, N. J. -Thursday,January 6, 1977 CARTER ÓVATOSAN KEZELI Ä HONVÉDELMI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT WASHINGTON. D.C.­­Jimmy < ártér megválasztott elnök nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy határozottan csökkenteni akarja 5—7 billió dollárral a honvédelmi kiadáso­kat. Kijelentette azonban, hogy bizonyos ..megtakaritás" elérhe­tő ..hatékonyság, takarékosság és jobb ügykezelés” által. Korábban Carter gyakrab­ban hangoztatta, hogy a Penta­gon kiadásait több mint 5 billió dollárral kell csökkenteni. A mull nyáron Írásos jelentésben a következőket terjesztette be Car­ter a demokrata párt egyik vezető bizottságának: ..Anélkül, hogy veszélyeztetnénk országunk védelmi képességét és szövetsé­geseink iránti elkötelezettségün­ket. a Honvédelmi Minisztérium jelenlegi költségeit mintegy 5—7 billió dollárral csökkenthetjük évente." Harold Brown honvédelmi miniszter-jelölt a napokban két­ségesnek tekintette egy 5-től 7 billió dollárig terjedő ..abszolút csökkentés” eshetőségét a hon­védelmi költségvetésben. Carter megerősítette Brown álláspontját és kifejtette, hogy a ..Honvédel­mi Minisztérium vezetését olyan módon kell csinálni, hogy takarékosság és hatékonyabb ügykezelés által elérhetővé váljon az 5—7 billió dolláros megtaka­ritás." Sadat uj feltételei a Közel - Keleti tárgyalásokra KAIRO — Anwar Sadat egyiptomi elnök uj feltételeket sorolt fel a közel-keleti béketár­gyalások feljuitásával kapcsola­tosan. Ezek a feltételek még tovább bonyolítják a már amúgy is eléggé kuszáit tárgyalási fejleményeket. Sadat szerint Libanonnak teljes jogú tagságot kell biztosí­tani a genfi konferencián: a Palesztinái államnak formálisan Jordániával kell kapcsolatban lennie, és Izraelnek azonnal és teljesen vissza kell vonulnia az 1967-ben elfoglalt területekről. Sadat a fővárostól északra fekvő pihenőhelyén egy órás interjú során hangsúlyozta, hogy olyan egyezményt kíván elérni, amely mind Egyiptomot, mind Izraelt megszabadítja a fegyver­kezési tehertől. Az egyiptomi elnök az Egyesült Államokat is felelőssé tette azért, hogy a tárgyalások eddig még nem hozták meg a kivánt eredményt. ,,Ha az Egyesült Államok készségesen hozzájárul a béke helyreállításához ezen a terüle­ten, akkor az egy hónapon belül is létrejöhet" — mondotta Sadat elnök. Az olajszállító kapitányának vallomása NEW YORK — Az Argó Merchant libériái tankhajó kapi­tánya kijelentette, hogy abban az időben, amikor hajója a Nan­tucket Shoals körül volt, a hajó iránytűje használhatatlanná vált, mintegy 15 órán keresztül. George Papadopoulos 43 éves görög hajókapitány hangoz­tatta, hogy csak néhány órával a december 15-i megfeneklés ideje előtt vette észre, hogy az irányitó szerkezet hibásan működik, ezért megszüntette alkalmazá­sát. A kormányosmester kézzel irányította a hajót és mágneses irányitót használt, ami kevésbé pontos műszernek mondható. Papadopoulos szerint a hajó megfeneklése a hibás irányító­­szerkezet számlájára irható. EGY MAGYAR IS RÉSZT VETT A FRANCIA HERCEG MEGGYILKOLÁSÁBAN PÁRIZS — Jean de Broglie herceg meggyilkolásával kapcsolatban az a legújabb fejle­mény. hogy a gyilkosság oka nem annyira politikai megtorlás volt. mint inkább pénzszerzési vágy. A Belügyminisztérium hat személy letartóztatását rendelte el. közöttük a herceg két üzleti partnerét is. Hivatalos jelentés szerint a két társ tervezte el a gyilkosságot, mert ezáltal akar­ták elkerülni egy 800 000 dolláros kölcsön visszatérítési kötelezettségét. A két partner Varga Péter (Pierre de Varga) és Patrick Allenet de Ribemont volt. akik rendőrdetetivet fogad­tak fel, hogy a herceget Párizs utcáin fényes nappal meggyilkol­ja. A rendőrség közlése szerint a gyilkosságot Gerarad Frech kö­vette el egy 8 mm kaliberű pisztollyal--------------------------------­SZABADON ENGEDTÉK A “vörösök” VEZÉRÉT Dióhéjban...; BERLIN, Nyugat-Német­­ország — A kommunista Kelet-Berlinben január elsejétől kezdve csak formális útlevéllel léphetnek be a Nyugat-Berlinben állomásozó szövetségesek. Ez ellen élénken tiltakoztak a Szövetségesek, mondva, hogy Berlin (nyugat és kelet) a négy nagyhatalmi erő státusába esik s az uj intézkedés egy .,uj berlini konfliktushoz” vezethet. MADRID, Spanyolország — Santiago Carrillot, a kommunis­ták vezérét, aki a Carabanchel börtönben raboskodott, 4 400 dollár garanciapénz letétbe he­lyezése után szabadon bocsájtot­­ták s vele egyidőben több kommunista is kiszabadult. Kiszabadulása után néhány órával jelentették ki hivatalosan is, hogy a Franco életében működő Népbirósag (Court of Public Order) megszűnt létezni, mely a szélsőséges jobboldali kormányzat uralma alatt száza­kat ítélt el s juttatott börtönbe. Ezzel egyidőben egy másik itélkedesi formát is hatálytalaní­tottak. Megszüntették a Supre­me Court of Military Justice-t (Legfelsőbb Katonai Bíróság), mely civileket is elítélhetett politikai hovatartozásuk alap­ján. Ez-mul az olyan vádak,. mint „terrorista”, ,,népellen­ség” stb. nem nemzetvédelmi meghatározások és megbélyeg­zések többé. Ezen az alapon nem lehet senkit sem törvény elé állítani s a régi katonai bírósági ügyek a rendes, polgári bíróság hatáskörébe utaltattak. Ennek a két rendelkezésnek nagyon nagy jeletősége van, mert Juan Carlos király uralkodása óta ezzel a két amnesztia rende­lettel százak nyerhetik vissza szabadságukat. A baszkok kö­zött uralkodó feszültség feloldó­dik ily módon s legalább 150 baszk politikai elitéit nyeri vissza szabadságát. A kiszabadult Carrillo (62 éves) egy munkásnegyedi apart­­mentbe költözött és a rendőrök a lakása körül cirkálnak, mert attól félnek, hogy szélsőséges jobboldali elemek megölik őt. McLEAN, Virginia — Char­les S. Robb, Johnson elnök veje, Lynda Bird Johnson félje Virgi­nia állam al-kormányzóságára pályázik, mint demokrata jelölt. Robb ügyvéd és családjával együtt McLeanban él. Az előválasztások júniusban lesz­nek. WASHINGTON — A Szenátus egykori Watergate-bi­­zottságának két tagja elválási pert indított házassága ..helyre­hozhatatlan" megromlása miatt. Az egyik elválási eset Lowell Weicker connecticuti republiká­nus párti szenátorral kapcsola­tos, akinek három gyermeke van; a másik pedi Herman Talmadge georgiai demokrata szenátor nevéhez fűződik, aki­nek egy fia van. Kínai földrengés HONKONG —A kínaiak ugyan nem hozták nyilvánosság­ra az elmúlt év júniusában észak-kinai földrengés részletes adatait, de Hua Kuo-Feng kínai kommunista vezető az elmúlt napokban kijelentette, hogy kina törtélnelmében ritkán fordult elő hasonló méretű természeti csa­pás emberéletben mint társa­dalmi köztulajdonban. Becslések szerint mintegy tízezer ember vesztette életét. Gerilla támadás SALISBUY. Rhodesi; — gerillák nyolc afrikai civilt közöttük 4 nőt kínoztak meg mielőtt lelőtték őket. Rhodesiái erők harminhá­­rom gerilla harcost öltek meg az elmúlt hat nap alatt. A harminc három között több nő volt akiket a terroristák a saját menekülé­sük fedezésére akartak felhasz­nálni a tűzharcban. Biztonsági erők jelentése szerint. STOCKHOLM — XVI Gusztáv Károly király egy fiatal kínai asszonyt mentett meg. aki hóviharba került, összeesett és majdnem mcgtagvott karácsony éjszakáján. \ király Ali nevű kutyájával az Ulriksdal palota pfarkjában sétált, amikor a kutya szimatolni kezdett egy hókupac körül. A király közelebb ment a hótorlaszhoz, és ott találta meg az eszméletlen kinaia asszonyt, majd a palotába vitte, ahonnét a mentők kórházba vitték és felélesztették.

Next

/
Thumbnails
Contents