Magyar Hiradó, 1973. július-december (65. évfolyam, 27-52. szám)

1973-07-05 / 27. szám

MAGYAR HERALD Amerikai szellemű magyar újság American in spirit Hungarian in language EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK UNITED HUNGARIAN WEEKLIES New Brunswick MAGYAR HERALD, Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PRESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ VOL. 65. ÉVFOLYAM — No. 27. SZÁM SINGLE COPY 25c - NEW BRUNSWICK, N. J.Thursday, July 5, 1973 KELET-EURÓPAI RIPORT Mindent leutánoznak, ami amerikai és barátkoznak^ “nyugati" turistákkal BUDAPEST — A magyar rádió rock-műsora után, ha nem tudnánk, hogy Magyar­­országon vagyunk, akár Ham­burgban, vagy New Yorkban is képzelhetnénk magunkat. A virágnak megtiltani nem lehet — mondja a közmon­dás és valóban, ma már hiá­ba állanák útját az ifjúság által követelt zeneszámok­nak, akikor is azt hallgatnák akár titokban is. Ez az idő azonban — akár tetszik a ve­zetőségnek, akár nem — el­múlt és az amerikai pop fes­tival jelen van a magyar szín­padokon is. A liberalizálódás szele végigsuhan Kelet-Euró­­pán és megvetette lábát. A rádió és TV-hullámok fittyet hánynak a határnak és talán innen van, hogy az államve­zetés belenyugszik a változ­­tathatatlanba, inkább abban a szerepben tündököl, mintha maga engedélyezné mindezt, holott mást amúgy sem te­hetne. Kelet - Németországban és Lengyelországban már itt-ott “meztelenkednek” is a szín­padokon, noha pár évvel ez­előtt még elképzelhetetlen volt a “topless”. Romániában 1971-ben Ceausescu szigorú beszédben “lekapta tiz kör­méről” a szerinte túlságosan liberalizálódó ifjúságot, az imperialista befolyásról árul­kodó hosszú hajat és “hippis” öltözéket. Ugylátszik, közben értesült róla, hogy London­ban tanuló fia szintén hosszú hajjal és hippi öltözékkel mu­tatkozik a táncparketten, mert aztán felhagyott az ilyen kirohanásokkal. A ro­mán ifjak különben sem vet­ték túlságosan szivükre a pártvezér és államelnök atyai dorgálását. Ezzel szemben a Szovjet­unióban óriási vétket követ el az, aki külföldi turistával odaáll tárgyalni. A szovjet polgárra rájár a rúd. Muk­kanni sem engedi a cenzúra a lapokat semmi ideológiával ellenkező cikkben, a mozik ban és filmszínházakban ala­posan megválogatott és át­­gyurt külföldi “müveket” ad­nak és a tangó a modern tánc. A nyugati országokba va­ló utazás a szovjet polgár számára szinte elérhetetlen álom, hiszen még a csatlós államokba is alig-alig utaz­hatnak az ott tapasztalható “nyugati fertőzöttség” miatt Igaz, ebben a vonatkozásban ezekben az országokban sem rózsás a helyzet. Magyaror­szágról, Lengyelországból és Csehszlovákiából aránylag gyakrabban utazhatnak nyu­gatra turisták, de még min­dig sok a kilincselés az útle­velek miatt. _ Kelet-Németországban pár évvel ezelőtt még alaposan le­hordták és kipellengérezték azt a családót, amelynek TV- antennája nyugat felé volt beállítva. Ma már felhagytak ezzel, mert teljesen hiábava­lónak bizonyult. A csehszlo­vák állambiztonsági szervek tehetetlenül szemlélik, hogy ma már mintegy 4 millió csehszlovák á 11 a m p o lgár szemléli az osztrák TV adá­sait. Egyre felszabadultabb a vallásgyakorlás is, kivéve a Szovjetuniót és a hozzá közel fekvő és befolyása alatt álló Bulgáriát. Romániában pár évvel ezelőtt még szemmel tartották a templomba járó kát és a vallásos közhivatali alkalmazottnak bizony alapo­san körül kellett néznie, mi­előtt beléphetett volna a templomajtón, nehogy tetten (Folyt, a 2. oldalon) Dióhéjban... JOHN W. DEAN III WATERGATE KORONATA NUJA: "Nixon tudott a történtekről. rr SPIROW AGNEW AZ ERŐS AMERIKÁÉRT MIAMI BEACH — “Nixon elnök és Leonid Brezhnev szovjet vezető a napokban le­zajlott csúcstalálkozójukon nagy lépéseket tettek a béke irányában, de mindemellett Amerikának erős hadseregre van szüksége, hogy mint üz­letfél fent tarthassa megfele­lő pozícióját” — jelentette ki Spiro T. Agnew alelnök a Lions International Conven­tion mintegy 10,000 küldötte előtt. — “Nem foglalkozhatsz lóvásárral, ha mindaz amit a kezedben tartasz csak egy gyeplő.” A továbbiakban az ameri­kai alelnök a következőket mondotta: “Annak ellenére, hogy ideológiai síkon és egyéb vonatkozásban alapvető kü­lönbségek vannak társadalmi rendszereink között, az Egye­sült Államok és a Szovjetunió, a két vezető nukleáris nagy­hatalom Keleten és Nyugaton, állandó, szoros együttműkö­dési szerződésre lépett a köl­csönös megbecsülés jegyé­ben . . .” Az alelnök hangsúlyozta: rosszul gondolkodik az, aki azt hiszi, hogy a “palack­­börtönéből kiszabadult nuk­leáris szellem” elpusztítja ci­vilizációnkat. — “Mi ezt a szellemet, ezt a “dzsint” nem fogjuk többé visszatenni az üvegbe — mondotta Agnew. — Nem tesszük ezt, mert tudjuk, hogy ereje fékentart­­ható és rá lehet venni arra, hogy az emberiség javára szolgáljon.” WASHINGTON. — “Nix­on elnök tudott a dolgokról és részese a Watergaté-botrány elkendőzését célzó kísérletek­nek” — mondotta John W. Dean III volt elnöki tanács­nok a Szenátus előtti vallo­mástételében. A megdöbben­tően szétágazó, 245 lapot felö­lelő tanúvallomásában a 34 éves Dean röviden összefog­lalva a következőket hozta a Szenátus Watergate-ügyet vizsgáló bizottságának tudo­mására : Az elnök kétizben is emlí­tette neki azt, hogy beszélge­tést folytatott két legközelebb álló munkatársával E. Howard Hunt Jr., a Fehér Ház volt tanácsosának és Watergate­­konspirátornak ügyében, amelyben a Hunt iránti elné­zésről és engedékenységről volt szó. Nixon március 13-án mon­dotta neki, hogy “nem lesz probléma” előteremteni 1 mil­lió dollár “hallgatási” pénzt a Watergate-ügv hét vádlottjá­nak. Február folyamán beszélge­tést folytatott Nixon elnök­kel az “ügy” elkendőzésére vonatkozóan, amikoris az el­nök megnyugtatta őt, hogy “nincs ok félelemre.” Az elmúlt év augusztusá­ban az elnök bejelentette, hogy a Dean által folytatott vizsgálat tisztázott minden Fehér Házhoz tartozó sze­mélyt, holott őt soha nem kér­ték fel egy ilyen vizsgálat le­vezetésére. Nixon tisztában volt a tör­téntekkel és igyekezett rábír­ni John N. Mitchell volt igaz­ságügyminisztert, hogy vállal­ja a felelősséget a Watergate­­botránv miatt. Dean monoton hangorr ol­vasta fel óráról órára vallo­mástételét és egymásután leplezte le a Nixon környeze­téhez tartozók közül mindazo­kat, akik hazugságok soroza-WASHINGTON — A sze­nátus 77 millió dollár kato­nai segélyt szavazott meg a baráti államoknak. Nixon 300 millió dollárt kért, de a sze­nátorok majdnem egynegye­dére vágták le az összeget. A szenátus célja négy éven be­lül teljesne likvidálni az ide­gen államoknak adott kato­nai segélyt. CAIRO — Egyiptom 300 millió dollárt fog kölcsönözni amerikai bankoktól egy olaj­­szállitó-csővezeték építésére. A csővezeték a Szuezi-csator­­na mentén a Földközi-tenge­rig fog érni. • SAIPAN, Mariana-szige­­tek. — Az Egyesült Államok a Csendes-óceáni Tinian-szi­­geten egy uj katonai bázist fog építeni. MOSZKVA — A Szovjet­unió kereskedelmi egyensú­lya az elmúlt évben mínusz volt, vagyis többet vásárolt, mint amennyit eladott. így például az Egyesült Államok­tól hatszor annyit vásárolt, mint amennyit eladott. tával igyekezték elkendőzni a Watergate-skandalum hátte­rét képező igazságot. Dean nem kímélhette az elnök sze­mélyét sem, akihez a bot­rányban egyre több szál vezet. Emelik a Social Security juttatást WASHINGTON. — A Social Security juttatás eme­lése most már biztos 1974-ben. A szenátus és képvise­lőhöz megszavazta a törvényjavaslatot és most már csak az elnök aláírására vár hogy törvény legyen. Az 5.G százalékos emelés 1974 áprilisától lépne érvénybe és k.b 30 millió idős személyt érint. Azt az összeget is fel­emelték, melyet valaki kereshet évente anélkül, hogy a Soc. Sec. juttatást elvesztené. Az eddigi $2,100 helyett $3,000 lehet jövedelme. Ez valami 7—8 millió személyt érint. Viszont a Social Security adót is megemelik a ma­gasabb kereseteknél, hogy a k.b. 2.4 billió dollár többlet kifizetését könnyebben biztosíthassák.

Next

/
Thumbnails
Contents