Magyar Hiradó, 1972. július-december (64. évfolyam, 27-52. szám)

1972-07-06 / 27. szám

I The only Hungarian weekly newspaper in New Jersey and in the Eastern Uniled Slates. New Jersey és Kelet Amerika egyetlen magyar hetilapja New Brunswick MAGYAR HERALD, Perth Amboy HERALD. Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ VOL. 64. ÉVFOLYAM No. 27. SZÁM SINGLE COPY 25c - NEM BRUNSWICK, N. J. — < Thursday, July 6, 1972 MAGYAR HERALD Amerikai szellemű magyar újság American in spirit Hungarian in language A REFORMÁTUS EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE: r r KOZFELKIALTASSAL ÚJRAVÁLASZTOTTAK DR. BÉKY ZOLTÁNT ÉS TISZTVISELOTARSAIT LIGONIER, Pa. — A har­mónia jegyében indult és eb­ben a szellemben végződött az Amerikai Magyar Refor­mátus Egyesület 29-ik orszá­gos közgyűlése Ligonier, Pa. városában. Mint megjósoltuk, az ország minden részéből és Kanadából összegyűlt dele­gátusok a munkaprogram el­végzése után, junius 29-ikén, csütörtökön este közfelkiál­tással a következő négy év­re újraválasztották elnöknek Rév. dr. Béky Zoltán v. püs­pököt és tisztviselőtársait: Ft. György Árpád főtitkárt, Szentmiklóssy Pál főpénztár­­nokot és E s z e n y i L. Lász­ló főellenőrt. A jól végzett munka elismerése kiterjedt az alelnökökre is: Ft. dr. Szabó István első alelnökre, valamint Nt. Tóth Tibor és Syposs (Sipos) István alel­nökökre. A következő négy évre a kö­vetkező igazgatókat válasz­tották meg: Kurimai András (New York) ; Nt. Bertalan Imre és Molnár József (New Jersey) ; Szűcs Béla és ifj. Nagy Károly (Pittsburgh, Pa.) ; Áros Béla és Vargo E. Elmer (Ohio) ; Veszp­rémi Géza (Detroit) ; Mo dory Károly (Chicago) ; He­lyettes igazgatók: dr. Hámos Ottó (N. Y.) ; Kovács Károly és Megyesi Géza (N. J.) ; Nt. Illés Lajos és Jantek Fereno Frank N. Felicetta, Buffalo (N. Y.) rendőrfőnöke, nemré­giben cikket irt egy florida' hetilapba és cikkében azzal a kérdéssel foglalkozik, amely egyre súlyosabb problémája lesz az amerikai társadalom nak: a kábitószerélyezéssel. Felicetta cikkét, amely égé szén különleges módját ajánl­ja a megoldásnak, az aláb­biakban közöljük: (Pittsburgh); Áros W. Ri­chard és Molnár E'de (Ohio); Bakty József (Detroit-Kana­­da) ; Nt. Parragh Dezső (Chi­cago). A tisztviselők felesketése után még sokáig együtt ma­radtak a delegátusok a sajtó képviselőivel, valamint a ven­dégeikkel együtt és a legben­sőségesebb testvéri szellem­ben adtak kifejezést dr. Béky Zoltán, valamint tisztviselő­társaik és az igazgatóság új­raválasztása miatt érzett örö­müknek, bizalmuknak és megelégedésüknek. — A megrögzött kábító­szeréi vezöket távolítsuk el az utcáról és elkülönített koló­niákban kell elhelyeznünk őket. Ebben az esetben min­den amerikai nagyvárosban 70 százalékkal csökkenni fog a bűnözés. — Az egyetlen módja an­nak, hogy a bűnözés elleni háborúban valamiféle békét valósítsunk meg: a kábitó-Másnap, pénteken bucsu­­összejövetel és a szokásos fényképezés után a Bethlen Otthonban Ft. Nagy Lajos v. püspök aggmenházi igaz­gató látta vendégül a dele­gátusokat és családtagjaikat. Az ízletes ebéd után azzal az érzéssel indultak útnak a de­legátusok és a vendégek, hogy az Amerikai Magyar Református Egyesület 29-ik közgyűlése jó kezekre bízta a hatalmas amerikai magyar intézmény sorsát az elkövet­kezendő négy esztendőre. szerélvezőket el kell különite nünk a társadalom többi tag­jaitól. — Mindnyájan hallottunk a lepratáborokról. Ezekben a táborokban elkülönítik a be tegeket a társadalom nem­­leprás tagjaitól. A kábítószer­­élvező viszont éppen olyan veszélyes, mint a leprás és betegsége éppen úgy ragá­lyos, akár a lepra. — Ha a kábitószerélvező­­nek van egy barátja, csupán idő kérdése, amig a barát is rászokik a 'kábitószerélvezés re. Ha van egy barátnője, a nőt is rászoktatja a kábító­szerre, azután pedig elküldi az utcára prostituáltnak, hogy igy szerezze meg mind­­kettejük számára a következe adaghoz szükséges pénzt. — Javaslatom az, hogy a federális kormány próbálja ki módszeremet. Például: va­lamelyik californiai kisváros­ban tartóztassa le a kábító szerélvezőket. Számuk egy ilyen kisvárosban aligha lesz jelentős. A letartóztatotta­kat szállítsa Alcatrazx-a, ez legyen az első kábitószerélve­­ző kolónia. — Ebben a kolóniában pszichiátereket, általános or­vosokat és gyakorlott őrőke, kellene alkalmazni. —Ezenkívül helyesnek tar­tartanám, ha a kábitószerél­­vezőket, mialatt a kolóniában vannak, nemcsak gyógyíta­nák, hanem munkakiképzés­ben is részesítenék őket. Ami­kor pedig elhagyták a tábort, még utókezelésben kell őket részesíteni és ellenőrizni kell, nehogy ismét visszaszokja­nak a kábítószerre. — Tisztában vagyok azzal, hogy tervem költséges, gon dőljünk azonban arra, hogy a federális kormány egysze riien sokmillió dollárt kidob az ablakon a kábítószer-elle­nes programokra — a legcse­kélyebb eredmény nélkül. — Tervem egyik előnye viszont az, hogy a rendőrség jelentős része felszabadulna a kábitószerélvezők és kábi­­tószereskedek e 11 e n ő r zése alól, miután a kábitószerélve­­zőket külön táborban tartják. A kábi tószer kereskedők más foglalkozás után néznének, mivel “ügyfeleik” kolóniákon élnek. — Tisztában vagyok azzal is, hogy megoldásom drasz­tikusnak tűnik és a polgári jogok védelmezői és a libe­rálisok felhördülnek majd. Véleményem azonban az, hogy valamit tennünk kell a kábitószerélvezés és a kábitó­­szerkereskedelem felszámolá­sára. — A buffaloi detektíviroda jelentette: majdnem minden letartóztatott bankrabló ká­­bitószerélvező, a fegyveres rablásokat elkövető szemé­lyeknek több mint 80 száza­léka kábitószerélvező. — Elérkezett az ideje an­nak, hogy valamit tegyünk ez ellen és azt hiszem, a ká­bitószerélvezők ‘lepratáborai’ jelenthetik a megoldást. Min­denesetre, érdemes volna megfontolás tárgyává tenni javaslatomat. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... OTTAWA — A kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései: minden autóvezetőnek jogá­ban áll előzőleg ügyvéddel ta­nácskoznia, mielőtt aláveti magát a leheletvizsgálatnak, amelyet akkor alkalmaz a rendőrség, ha az autóvezetőt nem látja józannak. * * * TOKIO — Yataro Imaisu­­mi, aki a második világhá­borúban japán katona volt, azt állítja, hogy 1945 febru­árjában Manilától északra egy hegységben, többmillió dollár értékű aranyat és fili­­pino pénzt ásott el. Imaizumi, aki jelenleg taxisoffőr Toki­óban, kijelentett a Kydoso hirügynökség munkatársa előtt: októberben visszatér a Fülöp Szigetekre és megpró­bálja megtalálni az elásott aranyat és pénzt. ❖ ❖ * SALISBURY, Rhodesia — Egy bírósági tárgyaláson az ügyvéd ezt kérdezte az egyik tanútól: Amikor maga látta, a vádlott jntudatos, vagy öntudatlan állapotban volt? — A tanú válasza igy hang­zott: A vádlott úgy tett, mintha öntudatánál volna, va­lójában azonban öntudatlan állapotban volt. MUNKAALKALOM NŐKNEK MI VAN A LISTÁJÁN? MIRE SZÜKSÉGE? Vakációt tervez? Uj házi készülék kell? Tavaszi öltö­zékek? Készpénz kell számláinak kifizetésére? Bármi legyen a célkitűzése, élvezni fogja a mód­ját a pénzkeresésnek, mint az AVON egy ügynöke. Misegitjük abban, hogy felépítsen magának egy vevőkört otthona szomszéd­ságában. Telefonáljon a továb­biakért: Perth Amboyban Hl 2- 24G2, New Brunswick környékén 545-0990, Alleríown-Behllehem (Pa.) környékén 432-0916 szám hí­vásával. Az Amerikai Magyar Református Egyesület közfelkiáltással újravá­lasztott tisztikara, (balról jobbra): Eszenyi László főellenőr, Ft. György Árpád főtitkár, Ft. dr. Béky Zoltán elnök, Szentmiklóssy Pál főpénztárnok. Egy rendőrfőnök javaslata: állítsanak fel lesratáborokat” a kábitószerélvezők számira

Next

/
Thumbnails
Contents