Magyar Hiradó, 1972. január-június (64. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-06 / 1. szám

MAGYAR HERALD New Jersey és Kelet Amerika egyetlen magyar hetilapja The only Hungarian weekly newspaper in New Jersey and in the Eastern United States. Amerikai szellemű magyar újság American in spirit Hungarian in language EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES New Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PRESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ VOL. 64. ÉVFOLYAM — No. 1. SZÁM SINGLE COPY 25c - NEW BRUNSWICK, N. J. -cüHfc 53 Thursday, Jan. 6, 1972 A BÜROKRÁCIA DIADALA: MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYT KAPOTT A GAZDAG, VOLT NAGYKÖVET Benjamin H. Oehlert Jr. 62 esztendős ,Palm Beachen (Fia.) él, a Minute Maid Cor­poration elnöke volt, onnan azonban nyugalomba vonult, ezenkivül az Egyesült Álla­mok Pakistani nagykövete ■volt 1967-1969-ig, erről a po­zíciójáról szintén lemondott. Mr. Oehlert gazdag ember, vagyona megközelíti az egy­millió dollárt. Ennek ellenére, Benjamin H. Oehlert nemré­giben hivatalosan és legálisan munkanélküli segélyt kapott. A nem mindennapi történe­tet ő maga igy mondotta el az újságíróknak: — Egy nap Rolls Royce ko­csimban hajtottam West Palm Beachben és hirtelen szemem­be ötlött a munkanélküliekkel foglalkozó állami hivatal. Hir­telen gondolattal és éppen csak szeszélyből, megállítot­tam kocsimat és elhatároz­tam : munkanélküli segélyért folyamodom, hadd lássuk, mi történik. — A hivataloan az egyik tisztviselőnek elmagyaráztam a helyzetet. Szemrebbenés nélkül vette tudomásul, hogy í,agykövet és nagyvállalati el­nök voltam valamikor. — Mivel mindkét állásomat magam hagytam ott, nem hi­szem, hogy jogosult volnék munkanélküli segélyre—mon­dottam. — A kérdéses tisztviselő azonban mosolyogva nyugta­tott meg azzal, hogy semmi nehézséget sem lát abban, hogy munkanélküli segélyt kapjak, átadott néhány űrla­pot, utasított, hogy azokat tcltsem ki és vigyem vissza másnap. MUNKAALKALOM NŐKNEK A TÉLI VAKÁCIÓK ÖRÖME az öné is lehet. Csináljon magának egyet! Az AVON kereset az egész családját a meleg napra, vagy havas vidék­re juttatja eL Legyen egy Avon ügynök, szépen kereshet szabad idejében. És csupa szórakozás ez! Telefonáljon: Perth Amboyban Hl 2-2462. New Brunswick kör­nyék é n 545-0990, Alleniown- Bethlehem (Pa.) környékén 432- 0916 szám- hívásával. — Másnap visszavittem a kitöltött űrlapokat, újakat kaptam és miután azokat is kitöltve visszaadtam, közöl­ték velem, hogy egy bizonyos Íróasztalnál jelentkeznem kell minden hétfőn reggel 9 óra­kor. — Ekkor szerényen megje­gyeztem: ez az óra rendkívül kedvezőtlen számomra, mivel pontosan reggel 9 órakor je­lentkezik nálam a titkárnőm és ezért tisztelettel kérek egv másik jelentkezési időpontot. —- Nyomban megéreztem a bürokrácia vasöklét: a tiszt­viselő ridegen és élesen kö­zölte velem: jelentkezésem időpontja minden hétfőn reg­gel 9 óra és ott kell lennem. — Ott is voltam a kitűzött időpontban, két hónapon ke­resztül minden. hétfőn és rendkívül érdekes dolgokat tudtam meg és tapasztaltam. — Mindenekelőtt megtud­tam, hogy a bürokraták saját tetszésük szerint értelmezik a | törvényt. Az egyik hétfőn egy filmet mutattak be előttünk, a munkanélküliek előtt és a film határozottan leszögezte: aki saját maga hagyta ott munkahelyét, nem jogosult i.iunkanélkiilisegélyre. Mikor ezt szóvá tettem a “tanács­adó” tisztviselő előtt és rá­mutattam arra, hogy ponto­san ez az én helyzetem is, ez az ur megnyugtatott: a fil­met nem kell komolyan ven­ni, mert valójában nem ez a helyzet. — Megtudtam azt is, hogy a munkanélküli segély szá­mos ember számára állandó megélhetési forma lett. Sokan voltak olyanok, akik velem együtt álltak sorban a hiva­talban és beszélgetésükből megtudtam: minden évben csak annyi ideig dolgoznak, amikor már jogosvdtak mun­kanélküli segélyre. — Végül megtudtam és | megtanultam azt, hogy az ál­lami munkaelhelyező iroda tisztviselői pazarolják az adó­fizetők pénzét. Az alatt a két hónap alatt, amig munkanél­küliségi segélyért folyamod­tam, feleségem, ugyanazzal a hivatallal rendszeres érint­kezést tartott fenn, ugyanis egy szakácsra és egy szoba­lányra volt szükségünk. Egyetlen egy esetben sem küldtek hozzánk senkit, ho­lott sorban állásaim alkalmá­val kiderült, hogy nagyon sok gyakorlott szakács és szoba­lány keresett munkát. — Két hónapig tartó, he­­tenkinti sorbanállás után, közölték velem, hogy jogo­sult vagyok munkanélküli se­gélyre és kaptam egy csek­ket 240 dollárról kiállítva — vagyis 6 hétre megkaptam a maximális munkanélküli se­gélyt, heti 40 dollárt. A csek­ket aláírtam és visszaküld­­tem Florida államnak és visz­­szavontam munkanélküli se­gély iránti kérelmemet. — A tapasztalat érdekes volt és tanulságos: kiderült, hogy a munkanélküliek ügyei­vel foglalkozó állami iroda a bürokrácia diadala, jogosu­latlan személyeknek ad mun­kanélküli segélyt, ugyanek­kor a munkanélkülieket lé­­iektelenül, nem ritkán, go­rombán kezelik. Ezzel szem­ben viszont nem is igyekez­nek a munkanélkülieknek ál­lást szerezni. — Meggyőződésem, hogy ha ezt a bürokratikus eljárást megváltoztatjuk, sokkal ke­vesebb lesz a munkanélküli, mint jelenleg. Tolvajok kerestetnek apróhirdetés utján MEMPHIS, Tenn. — Szá­mos újság dicsekszik azzal, hogy apróhirdetései rendkívül eredményesek, a pálmát azon­ban alighanem két memphisi helyi napilap viszi el. A két naplipban néhány hónappal ezelőtt a következő szövegű apróhirdetés jelent meg: t—. Készpénzért veszünk t pénzérméket, drágaköveket, ezüstárut, fegyvert és min­den egyebet. Bizalmas. Hív­ja 278-4741. Az apróhirdetéseknek bá­mulatos hatásuk volt: két hó­nap múlva a rendőrség letar­tóztatott 21 tolvajt és kö­rülbelül 150,000 dollár értékű lopott holmit szolgáltatott vissza a tulajdonosoknak. Harry Lux, volt memphisi rendőrfőnök, aki nemrégiben vonult nyugalomba, elmondot­ta az újságíróknak, hogy ő vetette fel az apróhirdetés öt­letét Henry Loeb, polgármes­ter előtt. A polgármester a városi költségvetési alapból 10,000 dollárt utalt ki a kü­lönös vállalkozás céljára. Ekkor egy üzlethelyiséget béreltek és az uj üzlet elne­vezése ez lett: — Security Jewelers. Az üzletben két polgári ru­hás rendőr dolgozott. Azok, akik lopott holmit kínáltak eladásra, szokatlanul beszé­desnek bizonyultak. Nem egy esetben még azt is elmondot­ták, hogy hol rejtegetik a lo­pott árut. Az üzlet hátsó szobájából detektívek fényképezték le íz eladókat. Két hónap után bezárták az üzletet, ahol a megvásárolt lopott áru már nem fért el. Az üzlet homlok­zatán most ez a felírás ol­vasható : — Security Jewelers — Closed. Öröm hullának lennif ha ilyen csinos a balzsamozó WASHINGTON, D.C. — A Chambers Funeral Home egyik fő-balzsamozója Cathy Chambers, a tulajdonos 21 éves leánya. A rendkívül csi­nos, szőke Cathy voltaképpen családi hagyományt követett amikor erre a pályára lépett, a Chambers temetkezési inté­zetet még nagyapja alapítot­ta. Amikor high school diák volt, Cathy gyakran segédke­zett édesapjának és amikor megkapta a high school diplo­mát, közölte, hogy be akar iratkozni a balzsamozói főis­kolára. Cathy már elvégezte a fő­iskolát, jelenleg engedélyezett balzsamozó és temetkezést vállalkozó. Egyelőre édesap­jánál dolgozik, apja halála után természetesen, ő fogja örökölni a Chambers Funeral Homeot. Cathy kommentárja: — Érdekes, hogy az embe­rek valamiképpen nem tud­nak megbékélni a női halott­balzsamozóval. Nemrégiben egy fiú elvitt vacsorázni és amikor megmondtam, hogy mi a foglalkozásom, azonnal hazavitt és azóta felém se néz. A FOLDGOMB KÖRÜL... PERTH, Ausztrália — Perth­­ben a közelmúltban megren­dezték a szokásos évi kutya­versenyt, amelynek során a versenyző kutyák egy mü­­r.yul után futnak. Három fér­­íi azt hitte, hogy a verseny végétét és kiállt a pályára. A mü-nvul azonban még futott ér egyenesen nekifutott a há­rom férfinek, mindegyiküket ledöntötte lábáról, egyikük, James Hutton, lábtörést szen­vedett. * * * NÁPOLY, Olaszország — Az Olasz Varázslók Szövetsé­gének elnöke, Antonio Bat­tista, jövendöli: Az 1972-es esztendőben a szovjet cosmo­­p au tok bámulatba fogják él­téin teljesítményeikkel a vi­lágot, többek között, a Hol­don is landolni fognak. Bat­tista másik jövendölése: Ugyancsak ebben az évben Amerika fokozza erőfeszíté­seit arravonatkozóan, hogy asztronaut landoltasson a Marson. LONDON — Eg> pszichiá­ter-csoport 10 dadogó sze­mélynek Haloperidol nevű or­vosságot adott és az illetők dadogása részben megszűnt. Ezt a gyógyszert eredetileg akkor alkalmazták, ha vala­kinek ideges arcizom-rága­­tódzása volt.

Next

/
Thumbnails
Contents