Magyar Hiradó, 1971. január-június (63. évfolyam, 1-25. szám)

1971-01-07 / 1. szám

Amerikai szellemű magyar újság American in spirit Hungarian in language EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES New Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PRHSS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem. Pa. HIRADo VOL. 63. ÉVFOLYAM — No. 1. SZÁM SINGLE COPY 25o NEW BRUNSWICK. N. .1. 03 Thursday, Jan. 7, 1971 SYBIL, A VILÁGHÍRŰ BOSZORKÁNY, EZEKET JÖVENDÖLI AZ WIES ÉVRE Sybil Leek, aki azt állít­ja, hogy egy angol boszor­kány-páholy vezetője és je­lenleg az Egyesült Államok­ban él, nemrég egy ujságiró­­csoportnak a következőket jö­vendölte az 1971-es eszten­dőre vonatkozóan: Az 1971-es évben tovább folytatódnak a zavargások a főiskolai eampuszokon és az utcákon egyaránt. Nixon el­nök ellen merényletet kísérel­nek meg, Agnevv alelnököt megtámadják. Az 1971-es évben véglege­sen felfedezik a rákbetegség gyógyításának a módját. Az év a 'münkanéíküliség éve lesz és a helyzet csak az esz­tendő végefelé kezd majd va­lamivel kedvezőbbre fodulni. Az év végén beálló javulás azonban nem tart sokáig: olyan depresszió következik el, amilyet Amerika még nem tapasztalt. Az elkövetkező 3 esztendő folyamán a munka­nélküliek száma 15 millióra emelkedik. Az 1971-es esztendő újabb problémákat jelent majd Ed­vard Kennedy szenátor szá­mára. Kanadában nagyará­nyú szeparatista zendülésekre kerül majd a sor, Montreál­­ban a zendíilők számos épü­letet felgyújtanak, a zendü­léseknek sokszáz halálos ál­dozata lesz. Aristotle Onassis, görög hajó-mágnás, az egykori Jac­queline Kennedy férje, súlyo­san megbetegedik. Számos amerikai városban terrorista összeesküvést fe­deznek majd fel. A terroris­ták számos középületet gyúj­tanak fel. Egyiptom ba n k< >rm á ny -el - lenes zendülés tör ki: a zen-MUNKAALKALOM NŐKNEK KELLEMETLENSÉGEI VANNAK AZ ÜNNEP-UTÁNI SZÁMLÁK NYOMOTT HANGULAT MI­ATT? Az AVON segíteni tud mindkét bajon egy jó megoldás­sal. Kitűnő pénzszerzési alkalom az Avon ügynökség és szórako­zás is! Telefonáljon: Perth Am­­boyban HI 2-2482, New Bruns­wick környékén 545-0990, Allen­­town-Bethlehem. Pa. környékén 432-0916 szám hívásával. dűlők szovjet gyártmányú fegyverekkel fognak harcol­ni. California államban több földrengés történik. Az 1971- es esztendő a Szovjetunió ha­talmas ürutazási sikerét fog­ja hozni. Még junius előtt, valami olyan szenzáció törté­nik majd Barry Goldwater szenátor körül, amely az új­ságok elsőoldalas hire lesz. Amerika egyvészében és Európa számos országában járvány tör ki. A járványt virus-fertőzés okozza, a vi­rus ismeretlen lesz. Májusban és júniusban ko­moly veszélybe kerül Spiro T. Agnew alelnök testi épsége. Francisco Franco diktatúrá­ja erősödik Spanyolországé ban. Az indokinai háború végét­ől- 1971-ben, azonban csak bi­zonyos erőteljes külföldi be­avatkozás után. A közelkele­­ti béke megvalósul, azonban nem az arabok és Izrael kö­zötti megegyezés folytán, ha­nem a négy nagyhatalom (az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és a Szovjet­unió) közbelépésére. Az Egyesült Államokban szigorú intézkedésekkel fog­ják megfékezni a fiatalokat. Nixon elnök kapcsolata az amerikai fiatalokkal bizonyos mértékben megjavul. II. Erzsébet angol királynő, komoly pénzügyi nehézségek elé kerül 1971-ben és családi életében is problémák merül­nek fel. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a problémák fér­jével, vagy pedig a királyi család tagjaival kapcsolatban vegye, feleségül megy egy orvoshoz. Tricia Nixon, az elnök idő­sebbik lánya, 1971 végén vagy 1972 elején, férjhez megy. Az 71-es évben kerül először közvetlen kapcsolatba az emberiség a Repülő Csésze­aljakban utazó, más bolygók­ról származó lényekkel.Az első kapcsolatra Dél-Amerikában kerül majd sor. Az 1971-es esztendőben olyan öszeesktivést lepleznek le, amelynek célja az ameri­kai elnök meggyilkolása. Az összeesküvés 10 tagját letar­tóztatják. Az 1971-es év rendkívül1I kedvezőtlen lesz a tőzsde j szempontjából: a részvények ára lezuhan. Egy hatalmas amerikai mű­emlék, valószínűleg a Lincoln Memorial, terrorista pusztí­tás áldozata lesz és megsem­misül. A federális kormány nyilt és szervezett kampányt indít a nemibetegségek leküz­désére. Február végén komoly vál­ságba kerti! Elizabeth Tay­lor és Richard Burton házas­sága és nem lehetetlen, hogy a válság — válással végződik! majd. Nixon elnöknek két vál­sággal kell majd megküzde- j nie áprilisban és júniusban, j Az 1971-es esztendőben szokatlanul sok amerikai pol­gár fog véglegesen külföldön megtelepedni. A legtöbben I Ausztráliába vándorolnak át.; Az ősz folyamán súlyos ka- ; tasztrófa történik a newyor­­ki földalattin, számos halá­los áldozata és sok sebesült­je lesz a katasztrófának. merülnek-e fel? Jackie Kennedy-Onassis eb- j j ben az évben több időt szen­tel gyermekeinek és igyek­szik távoltartani magát a i nyilvánosságtól. Az 1971-es esztendőben egy I katasztrofális hajótüz követ- | j keztében sokszáz ember vész-MAGYARUL beszzlö család házvezetőnőt keres, bentlakással. Sajat szoba. íürdö. TV, stb. Be­csületes, megbízható és főleg: gyermekszerelő nő jó fizetéssel jó munkát és otthont talál itt. Bőséges szabad idő és szabadnap. Telefonáljon (Highland Park) 572-3405. j ti majd életét. Haile Selassié, ethiopiai császár élete, veszélybe kerül, i Dr. Martin Luther King öz-EDISONBAN. Grove Ave. kö­zelében keresnek gyakorlott ta­karítónőt. heti 1 vagy 2 napra. A házhoz ki kell jönnie, este hazavi­­szik. Telefonáljon este 5:30 után: 549-1899. Referencia szükséges. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... NÁPOLY, Olaszország — A United Press International nevű amerkai hírügynökség jelenti: A “Tropeoporos” ne­vű, 500 tonnás görög teher­hajó, egy viharban elsüllyedt. A hajó 13 főnyi legénysége megmenekült. MANILA, Fülöp Szigetek. — Cotabato tartományban, felfegyverzett mohamedánok, egy birtok-vita hevében, 5 bennszülött hegyilakót meg­gyilkoltak. A mohamedáno­kat letartóztatták. DALLAS, Tex. — Eddig már 5 millió aláírás gyűlt j össze annak érdekében, hogy az északvietnami kormány engedje szabadon az amerikai hadifoglyokat. Az aláíráso­kat tartalmazó 20 tonnás te­herautó most országos körút­ra indult. Szerte az ország­ból, valószínűleg, 13 millió aláirás fog összegyűlni. Az aláírásokat azután Parisba viszik, ahol az előkészítő vi­etnami tárgyalásokon részt­vevő északvietnami küldött­ségnek átadják majd azokat. PEKING — Az “Agence France-Presse” nevű francia hírszolgálati iroda pekingi ki­­rendeltsége jelenti: Egy hi­vatalos kinai kormányjelen­tés szerint a kinai ipar ter­melékenysége állandóan nö­vekszik és már “alig van hi­ány” a közszükségleti cikkek­ben. |-----------------­Nixon és a tojások WASHINGTON — Nixon elnök olyan törvényt irt alá, amelynek értelmében tilos j romlott, vagy nem egész friss j tojásokat forgalomba hozni j és az ilyen tojásokat tilos a készételek és féligkész ételek készítésénél felhasználni. A törvény értelmében a fede­rális kormány — az egyes ál­lamok közreműködésével — a I jövőben ellenőrizni fogja a forgalomba kerülő tojások ! minősegét. Bejelentési kötelezettség i január hónapban WASHINGTON — Az “Im­migration and Naturalization Service” közli: Január hónap folyamán, akárcsak minden esztendőben ebben a hónap­ban. be kell jelenteniük lak­címüket az igazságügyminisz­térium számára az Egyesült Államokban élő nem-amerikai állampolgároknak. A bejelentést akkor is meg kell tenni, ha az elmúlt évben az illető nem változtatott la­kást. A bejelentési kötelezett­ség alól csupán a következő külföldiek mentesek; 1. Az Egyesült Államokba akkreditált külfödi diploma­ták. 2. Azok a személyek, i akik bizonyos, meghatározott nemzetközi szervezetek kere­tében dolgoznak. A bejelentéshez szükséges űrlapot bármelyik postahiva­talban, vagy pedig az “Im­migration and Naturalization Service” bármelyik irodájá­ban meg lehet kapni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyos büntetést — esetleg deportálást — vonhat maga után. FORRÓ TÉL MONTEVIDEO. Uruguay i — A United Press Internatio­­| :ial nevű amerikai hirügvnök­­! ség itteni irodája jelentette: Az elmúlt karácsony utáni bárom napon keresztül hőhul­lám öntötte el Uruguayt, a I hőmérséklet meghaladta a 100 I Fahrenheit fokot. A karácso­­, nyi hőhullámnak három ha­­! lálos áldozata volt Uruguay­­; bari. ROBBANÓ KANNA INDIANAPOLIS, Ind. — Egy alma-mártást tartalma­­! zó kanna felrobbant, Otis Simpson arcát felsebezték a kanna szétrepülő darabjai, fe­­j lesége karja ugyancsak súlyos sebesülést szenvedett. Otis Simpson 12,000 dollár, felesé­ge pedig 35,000 dollár kárté­rítésre perelte az alma-már- I tast gyártó és kannázó vál­­' lalatot.

Next

/
Thumbnails
Contents