Magyar Földmivelö, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-08 / 1. szám

% <5*^ Ä.z év kezdetén, •_ Aggódó félelem, majdnem csüggedés fogja el minden jó magyar ember szivét, mikor az idők tengerében az 1905. esztendőnek kikö­tőjéből megindul ez a mi szegény, sokat szenvedett hazánk. Mi leszen? Mit hoz, mit rejt méhében csak ez a folyó esztendő? És ha ez az esz ~ tendő is telve leszen viharral, benső hábo­rúskodással, egymásnak — egész a végtelen­ségig menő — félreértésével: mi leszen? A jó Isten tudhatja csak. Egy bizonyos, hogy a magyarnép tor­kig van már a politikával. Hangosan kiáltja felétek óh ti nagy politikusok: a politika nem arra való., miatta tönkremenjünk! Szeretne inkább dolgozni, komolyan munkál­kodni. Szeretné, ha ott fenn is élő, eleven munkát látna. Mert ’iszen a tanítás oktat, de a példa vonz. A példa vonz... ezt ne feledjék és bár ne feledték volna el sokan — itt is, amott is —f mondjuk nyíltan, bármily tisztelettel viseltetünk mindenkinek érdek nélküli meg­győződése iránt. Lett légyen különben bármikép a do­log, egy bizonyos. Hogy a nemzet nagy meg­próbáltatás előtt áll. Soha a magyarnépnek nem volt nagyobb szüksége az ő jobbik eszére, önmagát meg­bírálni tudó nemes szivére, mint éppen most. Politikai érettségi vizsgálatát kell úgy­szólván letennie ennek a népnek, ha az uj választás Ítéletre szólítja. A mi újságunknak nem kenyere a poli­tika. Azért pártok felett állunk. Mi csak azt óhajtjuk, hogy a magyarnép ne legyen meg­vehető egyik párt részére sem. Mi azon dolgo­zunk, hogy a magyar polgár lépjen a válasz­tási urnához meggyőződésből. Az az oda adja voksát, szavazatát, ahova őt lelkiisme­rete,-magyarán kis bírója hívja, hajtja. Mert tagadhatatlan, hogy van a magyar népnek érzéke arra. van belátó ereje, hogy tisztán megállapodott meggyőződése, fonala vezesse. Meghallgatja a tiszta eszközökkel dolgozó okosabb emberek kapacitálását és akkor formálódik lelkében az a hangulat, mely nála egyenlő a meggyőződéssel. Ily módon, ha talán lényegileg más irányt is követhetett volna, de minden bi­zonynyal érdek nélkül, tiszta szándékkal cse­lekedett. Az ilyen meggyőződés előtt pedig kala­pot kell ám emelni. Az ilyen meggyőződés szűrődik egész a politikai érettségig. De amely népet meg lehet vesztegetni, amelyet étellel és főleg a vad itallal lehet a karámba hajtani, akár az értelmetlen ösztö­nének vak nyomása alatt élő jószágot: az a nép még ajkain se hordozza az alkotmány szent nevét, mert bemocskolja azl. Mondjuk ezt bátran, nyíltan jobbra és balra egyaránt. Mert ha egyszer a nemzet­nek ítélni kell, legyen ez az Ítélet a nemzet­hez, a magyarhoz, de legalább az ember­hez méltó. Mert a magyarnép torkig van már po­litikával Szeretne inkább dolgozni. Szeretné, ha ott fenn is eleven példát látna. o

Next

/
Thumbnails
Contents