Magyar Földmivelö, 1904 (7. évfolyam, 1-50. szám)

1904-01-10 / 1. szám

Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztiség és kiadóhivatal: SZATMÁR. Szent István-tér 9. szám. Szatmár, 100*4. január . 1 VM­VII. évfolyam. kyk Mit hoz a jövő? Mit hoz a jövő ? Hányán és hányán kér­dezzük ezt az uj esztendő elején. Társadalmunknak úgyszólván minden osztálya izzó türelmetlenséggel várja, hogy országunkban a békesség helyre álljon. Mert esnk á'u.ic-i a békesség idejében - lehet szó csendes, áldásos munkásságról. Munkás­ságról, mely az ország sok-sok elintézésre váró ügyeit dűlőre vigye. Mit mondjanak például a gazdák, a föld- mivelők, egyszóval a kis emberek, kikre nézve annyi sok szép, áldásos intézmények akadtak meg az áldatlan politikai harcokban. Körülbelül hat-hét esztendő alatt — vét­keznénk, ha panaszt emelnénk az általáno­san rossz termési viszonyok miatt. Adott az Isten általában eleget. A gazda is megeléged­hetett. És mert egyfolytában volt a — mond­hatjuk 6—7 bővebb esztendő — ő is job­ban tartogathatta terményét. Nem kellett el­pocsékolnia, mint mikor három, sőt öt-hat esztendei rossz termés után akadt egy jó esztendő. Neki is indult javába, minden irányban a már-már észrevehető fellendülés. Mint mi­kor hosszú szárazság után, áldásos eső hull a szomjas földre. És ha nem is élesztett, tett termékenynyé mindent ez a látható fel- vidulás: de itt is. ott is előbujt az életerős csira, melynek életképességéről már-már meggyőződve lehettünk. Ekkor ütött be a nagy politikai válság. Hogy vájjon javára vagy kárára a nemzet egészére, azt vitassák és döntsék el a poli­tikus urak. Mi csak attól félünk, hogy címek a küz­delemnek árát is a szegény kis emberek isz- szák meg. A nép. A nemzet gyökere. Hogy íig a nemzet számára jogokat és szabadsá- okat küzdenek: addig elszárad a gyökér, sszeroppan az alap, melyen egész gazdasá­gink felépül, melyből kmő. Ha tehát a jó Isten meghozza számunkra a békességet: kétszeres erővel kell rajta lenni, hogy a nép, a gazdák, a kis emberek újra földre ne sujtassanak. Ne hogy az tör­ténjék, hogy felakartuk a nemzetet emelni és a nemzet nagy testét tettük tehetetlenné, mozdulatlanná. Ne csak a kormányzat, de a társadalom is, minden igaz hazafi munkálkodjék azon, hogy az összetartás nevelje bennünk a nem­zeti erőt. Az erő pedig a nép jólétében, megelége­désében vagyon. SZÖVETKEZZÜNK-EGYESÜLJÜNK! A szövetkezeti bolthelyiségek tisztasá­gára, céltudatos elrendezésére, sőt csinosságára nagy gondunk legyen; A szatócs-boltok e tekintet­ben valósággal kritikán alul állanak. Azokban a tisztaságnak parányi részét sem lehet feltalálni. Ha az ember be megven egy rozoga szalolcs-boltba, elmegy a kedve attól, bogy csak valamit is vásárol­jon. A szövetkezeli boltok létesülésének egyik alap­föltétele éppen az, hogy a kereskedelmet kivegyék ez undok piszokból és a népet megmentsék a tisz­tátalan. gondos kezelésben egyáltalán nem részesült portékáktól. Példát kell tehát adniok a fogyasztási

Next

/
Thumbnails
Contents