Magyar Földmivelö, 1902 (5. évfolyam, 1-51. szám)

1902-01-05 / 1. szám

Az ötödik esztendőben. Ötödik esztendeje, hogy a mi újságunk az ország majd minden részében felkeresi a jó ma­gyar gazdanépet. Imhol megjelenünk most is, a régi barát­sággal, a régi hűséggel, igazszólással és szeretettel. A kik újságunkat négy éven keresztül is­merik, olvassák: azoknak nem szükséges böveb­uuii ui aZuhui\, ívik. VóiÍQiitv. u íiiUiiSjcUi ^ de azt sem, hogy kik leszünk a jövendőben. Nyíltan és határozottan nem csak kijelen­tettük, de irássunkkal is önmagunkhoz hűen és következetesen bebizonyítottuk, hogy mi védői vagyunk a keresztény magyarnépnek, a magyárnép tűzhelyének, földjének, hogy mi támogatására sietünk mindazoknak, kik gyengéb­bek lévén, az ügyesebb, élelmesebb emberektől úgyszólván földre sujtattak. E védelmet nem az erőszakban, nem is a véres szájnak izgatásában találtuk és találjuk fel, hanem a törvényes eszközöknek alkalmas időben és körülmények közt való felhasználásá­ban, az okos mérsékletben, a felvilágosításban, a szivre való hatásban. És örömmel tapasztaltuk, hogy ezen irány­ban való munkásságunk nem tévesztette hatását. Hogy a magyar gazdanép figyelt szerény, őszinte szavainkra és nem egy eszménk keltett nagyobb körben viszhangot. Mi tehát nyugodtan kezdhetjük meg az ötödik esztendőt azon az utón és abban az irányban, melyen az eltöltött négy esztendőn keresztül járdaltunk. Mi joggal kérhetjük barátainktól, olvasóink­tól az ötödik esztendőre is bizalmukat, figyel­müket és áldozatkészségüket. Mert mi maradunk, akik voltunk. Legfölebb arra fogunk törekedni minden erőnkből, hogy újságunkat még jobban megkedveltessük a ma­gyar néppel, még élénkebbé, élvezetessé tegyünk, 1 hogy úgyszólván elmaradhatlan barátja, jobb keze legyen a magyar gazdaközönségnek. Isten nevében kezdjük meg tehát I az ötödik esztendőt is! A szövetkezetek és az erkölcsi javítás. A ki a szövetkezetekről úgy ir vagy beszél, (mint beszélnek vagy Írnak sokszor a szövetkezetek ellenségei) hogy t. i. »üzlet« és semmi más. az • nem ismeri :> szöjtefkezeíek benső erejét, miben létét. A szövetkezetek vezéremberei már a szövet­kezeti munka k ezdetén erősen, messze hall­hatóan kijelentették, hogy a szövetkezetek nem csak a nép anyagi jólétét és igényeit akarják szol­gálni. A szövetkezeteknek erkölcsi tartalmuk van. bennük erkölcsi erők szunnyadnak, melyeket ha életre keltünk, úgy fognak hatni az erkölcsökre, mint csendes, nyári eső a növényzetre. Sőt mi több! Inkábbb ne alakítsunk szövetke­zeteket. ha nem azon határozott czéllal, hogy an­nak erkölcsi hatását éppen olyan nagyra becsüljük, mint a mit anyagi utón akarunk általa elérni. Jól esik lelkűnknek, hogy a szövetkezetek tet­tekkel bizonyítják be, hogy csakugyan nagyra be­csülik a szövetkezetek erkölcsi erejét. Legutóbb például egy torontálmegyei hitelszö­vetkezetről olvastunk igen érdekes esetet. A vadházasságok ugyanis azon vidéken igen elszaporodtak. A hitelszövetkezet — nagyon helye­sen — megbeszélte e szomorú jelenséget és kimon­dotta, hogy azok. kik vadházasságban élnek, a szö­vetkezeteknek sem tagjai nem lehetnek, sem pedig hitelt nem kaphatnak. A hozott határozat nem maradt eredmény nél­kül. Mindjárt az első héten tizennyolcz pár törvé­nyesítette házasságát. No hát ez bizony igen szép példa ! De nem csak ilyen esetekre hivatkozhatunk. Vannak községek, hol a gazdák, mióta a szövetke­zeteknek tagjai leltek, egészen odahagyták a kocs­mát. Máshol lemondottak a pálinkáról, majd leszok­tak arról a rut szokásról, melynek káromkodás a neve. Nagyon, de nagyon kérjük olvasóinkat, hogy a községükben működő szövetkezeteknek ilyetén való szép hajtásairól nekünk tudósításokat küldeni szí­veskedj enek. ^------>-

Next

/
Thumbnails
Contents