Magyar Egyház, 2006 (85. évfolyam, 1-4. szám)

2006-01-01 / 1. szám

MAGYAR EGYHÁZ HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 3. oldal HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ “...Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” Márk 16:6. “Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” l.Korinthus 15:14. “Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim.“ Filippi 4:1. EASTER GREETINGS “But he said to them, “do not be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here.” Mark 16:6. “And if Christ is not risen, then our preaching is vain and your faith also vain”. 1.Corinthians 15:14. “Therefore, my beloved and longedfor brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, be­loved”. Philippians 4:1. Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Dear Brethren in Jesus Christ! Húsvét ünnepe a jó Isten csodálatos műve és kegyelmi ajándéka Szent Fia Jézus Krisztus feltámadásának dicsőséges napja. Igei megvilágításban keresztyén hitünk alapja, egyházi szolgálatunk értelme. Boldogan ünnepelünk mert velünk van Jézus, a jó Pásztorunk életünk támasza és vigaszadója. Hála és testvéri örömérzéssel köszöntjük az Amerikai Magyar Református Egyház hívő népét a szolgálattevő vezetőit kérvén gondviselő jó Istenünket, vezérelje hívő életüket és áldja meg egyéni, mint gyülekezeti szolgálati munkájukat. Ezekkel az evangéliumi gondolatokkal kívánunk öröm­teli húsvéti ünnepet, áldott szolgálatot, testvéretek az Úr Jézus Krisztusban: Easter is a miraculous celebration of the power of God. This day is the foundation of our faith, the purpose of our work within the church, the day Jesus Christ rose from death for the salvation of all. We welcome our brethren with love, including leaders and members of the Hungarian Reformed Church In America. May the Lord bless and guide your life as well as your work. And with these joyous words, we wish you a joyfilled Easter Holiday. God Bless ! Your brother in Jesus Christ, Peace be with You ! Békesség Istentől ! Demeter Andor Beke C.Antal püspök főgondnok ha tudjuk, hogy ez javunkra van, és járunk a hit útján alázattal a szívünkben. S ha ezen az életúton bármi ér bennünket, tudjuk, hogy mindenek javunkra vannak. Istennek nem az a célja, hogy elvesszünk, hanem hogy a kisértésben, gondban, mindeneket a javunkra és előrehaladásunkra fordítsa. ‘Mivelhogy ezt megcse­­lekedheti, mint mindenható Isten, s meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. ” Heidelbergi Káté 26.kérdés. Igénk második részében olvassuk, hogy “... akik Istent szeretik, minden javukra van”. Ezt a hitbeli, szilárd, biztos is­meretet Isten az Őt tisztelőknek a szívébe helyezte, amikor megszólította, elhívta kizárólag saját tetszése szerint kegyelemből, érdem nélkül. Tehát nemcsak hivatalosak vagyunk, hanem válaszutottak is ”... Isten Fia ... az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örökéletre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok". Heidelbergi Káté 54.kérdés. Igen, hivatalos és elválasztott vagyok, ha meghallom hívó szavát, engedelmesen cselekszem is Megváltó Istenem akaratát és törekszem, hogy életem, szolgálatom Isten dicsőségét hirdesse. Ámen. Phoenix, March 20, 2006. Andor Demeter Mr. Anthony C. Beke Bishop Chief Elder Maradj velem Meghaltál', hogy örökké éljek, bűnné lettél, hogy bűntelen legyek, ha megtisztít a véred. FELTÁMADOTT! Maradj velem! Füle Lajos

Next

/
Thumbnails
Contents