Magyar Egyház, 1984 (63. évfolyam, 1-5. szám)

1984-01-01 / 1. szám

4. oldal MAGYAR EGYHÁZ MAGYARORSZÁG ÁLLAPOTA BOCSKAY FELKELÉSE ELŐTT Csak a Szentlélek Isten csodálatos munkájának tu­lajdonítható, hogy a mohácsi vész (1526.) után 3 rész­re szakadt országban a legmostohább körülmények kö­zött oly gyorsan terjedt, erősödött, virágzott a refor­máció. A diadal oly nagy volt, hogy reformátoraink, áldozatos életű vándor prédikátoraink igehirdetése nyomán az 1592-iki országgyűlésen megjelent nemesi „rendek” 90%-a protestáns volt. Nagy jelentőségű tény volt ez abban az időben, mikor Európában a „cuius regio eius religio” (akié a föld, azé a vallás) elve uralkodott. Persze ahogyan követte a föld szegény népe, a jobbágyság (soccagers) földesurait a nemes­séget a reformált, evangéliumi vallás felvételében, ugyanúgy kénytelen volt követni őket kedve ellenére is, mikor az ellenreformáció következményeként főúri magyar társadalmunk nagy része rekatolizált. E kor történetét három jelentős tény motiválja: Magyaror­szág három részre szakadása, az ellenreformáció és a törökkel folytatott hosszú háború, melyet „15 éves háború” névvel nevez a magyar történelem. A három részre szakadás a gyászos emlékű mohácsi csatavesztés következménye volt, ahol a nagy túlerő­vel felvonult török birodalmi sereggel vívott csatá­ban elhullott a nemzet színe java és királya is. Az utána következő kettős királyválasztással máris sze­rencsétlenül ketté szakadt az ország területileg is, né­pességét tekintve is. Az egyik fél az osztrák uralkodót választotta királyának, abban a téves elképzelésben és hiábavaló reménységben, hogy csak a nyugat, a német birodalmi erők segítségével szabadulhatunk meg a török elnyomása alól. A másik fél a nemzeti királyság eszméjét követve függetlenségre törekedett, s az ország keleti felére, Erdélyre támaszkodva meg tudta alkotni s másfél századon át megtartani — a ki­rályi címet feladva — az erdélyi nemzeti fejedelemsé­get. Ez utóbbi vállalta aztán legnagyobb fejedelmei idejében a magyar alkotmány, tehát a nemzeti sza­badság, valamint a vallásszabadság védelmét, ha kel­lett fegyveres erővel is. A nagy fejedelmek sora Bocs­­kayval kezdődik. Előbb azonban be kellett következ­nie széthúzó, testvérharcokban vérző népünkre annak az isteni csapásnak is, hogy a törökök 1541-ben csel­lel elfoglalták Buda várát, az ország szívét. Ezzel be­fejeződött a három részre szakadás, mert a törökök megszállás alá vették, kolonizáltak egy hatalmas há­romszög alakú területet a déli országhatároktól fel Budáig, mintegy másfél évszázadra. Mint egy ék ha­tolt be az ország keleti és nyugati fele közé ez a török hódoltsági terület. Az ék csúcsán Buda volt. S hatalma tetőfokán még tovább is terjeszkedett a török mind nyugat, mind kelet felé. Mint az iszlám meg­szállottjai fanatikus dühvei pusztították keresztyén népünket. Kegyetlen adóztatás, rablás, fosztogatás, gyújtogatás, rabszolgának elhurcolás napi renden voltak. Az ellenreformáció. A római egyház kezdetben nem tudott szembe állítani a futótűzként terjedő reformá­cióval mást, mint a durva, nyers erőt; ott, ahol meg­nyerhette az állami hatalom fegyverét. így volt ez ekkor Európában mindenütt. A legkirívóbb volt a franciaországi véres „Bertalan éj” megrendezése, me­lyen ezrével ölték le a reformáció híveit, vették el vagyonukat és űzték ki őket hazájukból. Magyar föl­dön a türelmes I. Ferdinánd és a rokonszenvező Miksa kivételével készségesen állottak az ellenreformáció szolgálatába a császár és király Habsburgok. Különö­sen a korlátolt eszű, vakbuzgó Rudolf volt kegyetlen. Birodalmában megindult a reformátusok és luteránu­­sok erőszakos üldözése és rekatolizálása. Az eddig háttérbe szorult római püspökök összefogva a király idegen származású, kapzsi vezéreivel, különösen Bel­­gioso-Barbiáno kassai katonai parancsnokkal, mindent elkövettek a reformáció haladásának feltartóztatására, visszaszorítására, az azt pártoló magyar főurak letö­résére. Az iskolákat, templomokat erőszakkal vették el hittestvéreinktől. Belgioso tábornok ágyukat szegez­­tetett a kassai templom kapuinak, s prédikátorait vi­lággá kergette. Protestáns főurak ellen hűtlenségi pe­reket indítottak, hamis vádakkal fej- és jószágvesztésre ítélték őket. Csak külföldre menekülve tudta életét menteni a hatalmas és vagyonos Illésházy István. Fé­lelmetes élcsapata volt a reformáció ellen harcolók­nak a jezsuita rend, melynek szeme előtt csak egy cél lebegett: a római egyház fényének, erejének, hatalmá­nak visszaállítása. E cél érdekében minden eszközt felhasználtak: mérget, tőrt, esküszegést. A magyar re­formátorok a felvilágosítás, a műveltség előharcosai is voltak. Amíg Mátyás király idejében még csak egyetlen magyar nyomda volt, az óbudai, a 16-ik szá­zad végén 30-ra szaporodott nyomdáink száma. Ebből 29 protestáns. Most a jezsuiták a hitvitázó röpirataik tömegének kiadására újabb nyomdákat alapítanak. Császári-királyi katonai erővel igen sok református iskolában ők veszik át a tanítást. A római egyház belső megújulása is folyamatban van. A tridenti zsinat szel­lemében megindul az alsóbb papság alapos művelése és erkölcsi megrendszabályozása. A főurak gyermekei iskoláikból mint fanatikus, vakbuzgó pápa követők ke­rültek ki. A 15 éves háború. Erdélyben Báthory Zsigmond a fejedelem, mikor a török szultán hadat üzen Rudolf királynak. Zsigmond anyai nagybátyja, Bocskay Ist­ván befolyására a keresztyénség oldalán lép be a há­borúba a török ellen. A háború változó sikerrel folyt. Legkiemelkedőbb fénypontja volt keresztyén részről a Mátyás királyunk óta legnagyobb győzelem a török felett, melyet Gyurgyevónál (Havasföld, mai Ro­mánia) aratott Bocskay István az egyesült erdélyi és havasföldi seregek vezéreként. Közben Erdélyben Bá­thory Zsigmond fejedelem lemond unokaöccse, Bá­thory Endre bíboros javára. Az új fejedelem elesik Vitéz Mihály havasalföldi vajda és a hozzápártolt szé­kelyek (hun származású erdélyi magyarok) elleni csa­tában. Zsigmond visszatér, akit Básta György királyi

Next

/
Thumbnails
Contents