Kónya Sándor: A Magyar Tudományos Tanács 1948–1949 (A MTAK közleményei 35. Budapest, 1998)

I. - 1. A Magyar Tudományos Tanács létesítése - A) Pártdöntés a Tanács létrehozására

Az MKP tudománypolitikáját az 1945-ben megalakult Értelmiségi Bizottság és az Értelmiségi Osztály formálta. 1945 és 1948 között az Értelmiségi Bizottság tagjai voltak többek között Fogarasi Béla, Lukács György, Orbán László, Weil Emil, Zentai Béla. Az Értelmiségi Osztály vezetője 1947^18-ban Kállai Gyula volt. A fennmaradt dokumentumok alapján valószínűsíthető, hogy már az MKP-ban formá­lódott, de még nem alakult meg a párt tudománypolitikájának irányítására a „Tudomá­nyos Bizottság". A Magyar Tudományos Tanács iratanyagában megtalálható tervezet szerint a Tudományos Bizottság feladata: „A magyar tudományos élet a) demokratikus reformjának, b) racionális megszervezésének, és c) tervszerű munkájának központi irá­nyítása és ellenőrzése." Hatásköre kiterjed az ország összes egyetemeire és főiskoláira, az ország tudományos és kutató intézeteire, a múzeumokra, tudományos könyvtárakra, a dokumentációra, a Tudományos Akadémiára, továbbá a külföldi magyar tudományos intézetekre és lektorátusokra, a külföldi tudományos kapcsolatokra, az Országos Ösz­töndíj Tanácsra, a tudományos egyesületekre és szövetségekre, a tudományos folyóira­tokra. Miután ezeknek az intézményeknek és szervezeteknek az irányítása állami vonalon az adott időpontban megoszlott a Vallás- és Közoktatási Minisztérium (továbbiakban: VKM) VI. és X. ügyosztályai és a Földmüvelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) között, a tervezetben követelményként fogalmazták meg: „az állami hivatalok racionali­zálása során gondoskodni kell arról, hogy a Tudományos Bizottság hatáskörébe tartozó szerveket állami vonalon a kultuszminisztérium VI. Ügyosztályára és a létesítendő Tu­dományos Tanácsra koncentráljuk". 3 A tervezet munkaközösségek szervezését irányozta elő, amelyek a döntő tudomány­szakokon biztosítják a marxizmus vezető szerepének a megszervezését, „a hozzájuk tartozó területen a Párt ideológiai vezetéséről gondoskodnak". Személyi kérdésekben a szakkádertanácsok véleményére támaszkodva kívánt a Tudo­mányos Bizottság javaslatokat tenni a Kádertanácsnak a tudományos élet vezető állásainak (egyetemi tanárok, a tudományos intézetek vezetői, akadémiai tagság) betöltésére. A Tudományos Bizottság személyi összetételére a következő elképzelés fogalmazó­dott meg: tagjai „a szakkádertanácsok felelősei" (a bölcsészettudományi: Andics Erzsé­bet, az orvosi: Weil Emil, a műszaki: Zentai Béla és a közgazdaságtudományi: Berei Andor), a VKM államtitkára: Alexits György, a Tudományos Tanács kijelölt főtitkára, a VKM VI. főosztályának vezetője: Szántó György és a Társadalmi Szemle főszerkesztő­je: Fogarasi Béla. Titkár: Lakatos Imre. Lukács György és a közgazdász Nagy Tamás neve, mint „bevonható elvtárs" szerepelt az iraton. 1948. május 7-én tárgyalta az MKP Politikai Bizottsága (továbbiakban: PB) az Ér­telmiségi Osztály előterjesztésében a Tudományos Tanács létrehozására vonatkozó javaslatot. 4 A javaslat szerint a tudományos kutatás és a tudományos intézmények országos irá­nyítására Tudományos Tanácsot kell felállítani, amelynek hatáskörébe tartozik a legfon­tosabb országos érdekű tudományos kutatások programjának a kidolgozása, kidolgozta­tása „a legjobb tudományos erők bevonásával", a tudományos kutatások személyi felté­teleinek, anyagi eszközeinek felmérése, a bel- és külföldi tudományos intézetek munka­programjának koordinálása, és az országos érdekű kutatási programok végrehajtásának az ellenőrzése, egyetemi tanárok, kutatóintézeti vezetők kinevezésének véleményezése, „mindennemű tudományos munka támogatására fordítandó összeg feletti rendelkezés". E mellett feladatai között szerepelt az egyéni kutatások támogatása, új tudományos inté­10

Next

/
Thumbnails
Contents