Magyar Országos Tudósító, 1947. augusztus

1947-08-06 [946]

A negyvekétvádlcttaa összeesküvési bűnügy, a népbiróság előtt*­Tb" J/Sk G-álfalvy István dr» elnökletével szerdán folytatta a nép­biróság külön ötös tanácsa a negyvenkétvádlóttaa Összeesküvési bűnügy tárgyalását.' Elsőnek dr» Sárkány Kálmán törvényszéki tanácselnököt hallgatta ki a népbiróság^ aki tagadta bűnösségét és elmondta,hogy a Közösség, amely látta a német összeomlás jeleit, átalakult a'Magyar Hazafáak Szabadságmozgalmává és megszervezte az ellenállást»• Már ak­kor, 1944-ben azon tárgyaltak, mi lesz a teendő a béketárgyalásokon, Dr* Ballya László postakarékpénztári Igazgató a közösségi fogadalom lényeget igyekezett megvilágítani, amely szerinte abból állott,hogy a Közösség tagjai többet dolgozzanak, cint az átlag magyarok*- Kihall­gatták még Fekete Ferencet, *a Magyar Brasztszövetség szatmármegyei titkárát, Eöry Sándor OKH ügyvezetőt, Kiss Ágoston magántisztviselőt, Kecskés Sándor állattenyésztési főellénőrt, Kovács Károly lakatosse­gédet, dr» Németh Gyula gyermekorvéot, dr* SzatmáryL Sándor ügyvédet, Tóth Ferenc építőmestert és Tőke István autófuvarozót, akdk"valameny­'nyien tagadtok bűnösségüket és arra hivatkoztak, hogy" csupán magyar hazafiúi kötelességüket teljesítetek, A tanács ezután félbeszakítot­ta a tárgyalást, amelyet pénteken reggel kilenc órakor folytatnak* A'OT/ . - . A hetvenöt vádló ttas összeesküvési bünper a népblrt'eág előtt* TÖ J/Sk Olti Vilmos elnökletével folytatta .szerdán a népbiró­ság ötöstanáosa a hetvenötvádlottas összeesküvési bünper tárgyalását*) Dr* Menvhárd István mérnök," Tőrös Benjámin gazdas.'gi felügyelő, dr* Vattay Béla,cCzeglédÍ Béla gyOgyszerkeBeökeőő és Méoa Balog László nyomdai üzemvezető tettek vallomást a bűnügyben s volameny­nyien ártatlanságukat hangoztatták*. Dr* Menyhárd István védője vé­denoének szabadlábra helyezését kérte azon a cimen, hogy "a Márgit­hid építési munkálatainál a vádlott munkája nélkülözhetetlen*- a bí­róság azonban a szabadlábrahelyezést nem rendelte el* A tárgyalés közben az egyik vádlott rosszul lett, ugy hogy a tanáos egy negyed­őrára kénytelen volt a tárgyalást félbeszakítani, omig a rosszil lett vádlottat vizes borogatásckkál raagt-hoz •térítették* Két érakor a ta­nács ebédszünetet rendelt el. /Folyt »köv-/

Next

/
Thumbnails
Contents