Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-21 [211]

* HALÁLOZÁS. Balogh György állampénztári főtanácsos e hó 20-án 54 éves koráo 3-^ hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 23-4*1* szerdán délután 4 órakor lesz a farkasréti'temető halottasházából a ^református egyház szertartása szerint./MO T/B 0 ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSOK, Pelsoc község Szent István-napján avatta fel Or­szágzászlóját;, melyen közel ötezerfonyi közönség jelent meg a felszabadult Gömör-v ár megye környező falvaiból is.- A romai katholikus. református, evan­gélikus egyházak lelkészei áldották meg az Országzászlót ? melynek lobogóit a budapesti Süss-gyár munkássága és leventeif jusága adta. Jeney Ferenc szkv , őrnagy a helyi bizottság nevében mondott beszédet ? majd az Ereklyés Ország­zászló Nagybizottsága-nevében dr, Javornitzky Jenő miniszteri tanácsos tartott avatóbeszédet, A zászlóadományozók nevében Dreisinger Ferenc kor­mányfőtanácsos mondott néhány szót? Az avatás utsokszáz magyarruhás iskolai és más testületi csoport vonult el tisztelegve az Országzászló előtt, Ogyalla fényes keretek között avatta fel Országzászlóját, mely a felszabadult vidék bensőséges szénitstvánnapi megnyilatkozása volt. A lobogókat a sárbogárdi magyar asszonyok MANSZc csoportja adta és vitte el Ogyallára, Csányi László főszolgabíró szavai után az EONB. nevében vitéz Pólya Antal miniszteri tanácsos, tanácstag mondott lelkes avatóboszédet, majd író Bálint körjegyző vette át az uj Országzászlót s Több szavalat és énekszám hangzott el, majd a megjelent előkelőségekkel az élén a honvédség, hadirokkantak, frontharcosok és ifjúsági testületek hosszantartó diszmenete fejezte be az avatóünnepsége t,/ /MOl/Bo .. . FŐVÁROS HUSZTI KÜLDÖTTSÉG A POLGÁRMESTERNÉL,, Hétfőn délelőtt Schpracha István huszti főbiró vezetésével, a főváros testvérvárosának Husztnak nemzeti vi­seletben öltözött vezető polgárai és polgárnőiből alakult nagyobb küldött­ség kereste fel Szendy Károly polgármestert a Városházán? Spracha István főbiró elsősorban hálás szavakkal köszönte meg a polgármesternek azt a szívélyes vendéglátást, amelyben a Székesfővár os közönsége á kárpátaljai küldöttséget a S Z ent István ünnepek alkalmával részesítette., majd arra kérte a polgármestert, hogy támogassa őket abban, hogy Huszton egy 100 ágyas kórházat létesíthessenek, amelvre a városnak rendkívül nagy szüksége van. Ezután Szűcs Miklós mezőkapitány ruszin nyelven köszöntötte a polgármestert, különösen hangsúlyozván azt, hogy amint ezer év óta mindig, ugy most is hűséges.szeretettel tartanak ki a magyar haza meljett és bármilyen nehéz­ségek és szenvedések közepette is a jövőben is hasonló törhetetlen hűség­gel tartanak ki az anyaország mellett, Szendy Károly polgármester meghatolt szavakkal köszönte meg az üdvözlést, hogy az csak természetes, hogy Budapest népe olyan bensőséges örömmel fogadta falai között Kárpátalja népét, akik 20 esztendős szenvedés után most először jelenhettek meg az ország legnagyobb ünnepén,, A kórház­ra vonatkozólag felhivta figyelmüket, hogy ebben az ügyben báró Perényi_ Zsigmonddal, a kárpátaljai kormányzói biztossal lépjenek érintkezésbe* ö a maga részéről a legnagyobb készséggel támogatja Hiiisztot a kó r házlétesi­tések iránti törekvésükben./M0T/La o — A SZÉKESFŐVÁROS IDÉNYMUNKÁSAI IS KAPNAK FIZETÉSES SZABADSÁGOT 0 A polgár­mester annak idején már Rendeletileg intézkedett azoknak a fővárosi munká­soknak a fizetéses szabadságára vonatkozólag, akik a székesfővárosnál le­galább egy év óta megszakítás nélkül teljesítenek szolgálatot., Méltányos azonban az is, hogy azok az évenként visszatérően foglalkoztatott idény­munkások is részesüljenek fizetéses szabadságban^ akiknek a foglalkozta­tásában rövidebb-hosszabb megszakítások vanna, . /Folyt,köv„/

Next

/
Thumbnails
Contents