Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-11 [196]

A KSTVIDÉ T "I TÖRVÉNYSZÉK NYOLC ZS TRDR ÁG ITASSÁL VÁDOLT PESTKÖRNYÉKI HENTESMESTER ÜGYÉT TÁRGYALTA.' A pestvidéki kir. törvényszék, mint uzsorabÍróság, ma délelőtt, Szilágyi Sándor dr, törvényszéki tanácselnök vezetésével, nyolc szalonna- és zsir­drágitással vádolt pestkörnyéld. husiparoS ügyét tárgyalta. Az ügyészi vád­irat szerint Hideg Géza, Schiffer Sándor,'Nagy Pál, Kocsis Gyuláné és Varga Istvánná rákoscsabai hentesmesterek, Raáb Gyula tahit°tfalusi,R aáb Lajos pócsmegyeri és ifjabb G. Szabó István leányfalusi husiparosok az 1938 év szeptember 28, "és 29* napjain, a háborús válság idején, nyerész­kedési célzattal indokolatlanul felemelték a zsir és a szalonna árát és Igy jogtalan vagyoni hasznot szereztek maguknak. A mai főtárgyaláson a vádlottak valamennyien tagadták bűnössé­güket; előadták, hógy a zsirt a jelzett időpontban két pengőtől 22o fil­lérig terjedő áron, a bőrnélküli zsirszalonna kilóját pedig 19o fillér­től két pemgőig terjedő áron bocsájtották forgalomba, de még ezek mellett az árak mellett is ráfizettek,az üzletre. Szilágyi Sándor dr. elnök rászólt %z egyik meglehetősen kövér vádlottra: 7 Hát ha ráfizettek az -üzletre, akkor maga mitől hízott meg ennyire? /Általános nagy derültség^/ ' - Hajlamos vagyok a hizasra, nagyságos elnök ur - felelte rös­telkedve a vádlott. A bisonyitó eljárás során a bíróság több tanút hallgatott ki, majd az elnök a vádlottak árelemzéseit ismertette. Mondada Koméi, az árellefiFő kormánybiztosság revizora ter­jesztette elő ezután szakvéleményét. Hangoztatta, hogy a vizsgálatnál általában a budapesti irányárakat vették alapul, holott a főváros kör­nyékén egészen elütőek a viszonyok; a környéken általában drágább a ser­téshús és a szalonna napiára. A revizor kijelentette, hogy a megejtett vizsgálat adatai szerint a vádlottak valóban még a méltányos üzleti hasz not sem érték el az inkriminált árak mellett. Ezek után Pénzes Béla dr. kir. ügyész a vádat valamennyi vádlct*­tal szemben elejtette, mire a törvényszék a további eljá. ást az ügybon j ogérvényesen megszüntette, /MOT/Ky." —.INTERNÁLÁSI ELJÁRÁS HARMINCHAT TÖZSDEBIZOMÁNYOS,ÉRTÉKPAFIRKER ^SKiCDÖ ' GABONABIZOMANYOS ES PÉNZÜGYNÖK ELLEN. • Baróthy Pál királyi főügyész a budapesti királyi ügyészség elnöke, ma délelőtt a M-.gyar Országos Tudósító utján a sajtó részérő a következő hivatalos közlést adta ki: - A budapesti kir. ügyészség valutaosztályá a mollé beosztott m, kir; rendőrség jelentései alapján, miután többon - különösen tőzs­dések - részben az ellenük inditott bűnvádi eljárások után is tévább folytatják fizetési eszközökkel való visszaélésibüncselokmények elkövc­tósétj a hosszabb Időn át tartott megfigyelések és beszerzett adatok alapján harminchat budap sti lakost az internálási eljárás lefolytatása céljából a budapesti m. kir. rendőrség főkapitányságának, mint elsőfokú' rendőrhatóságnak átadott, moly hatóság az eljárás lefolytatása után meg fogja hozni határozatát. A harminchat szóbanforgó egyén a következő: - 1, Markstein Miksa nyitrai szül. 51 éves izr. tőzsdebiZomá­nyos, 2. Ravasz Ottó mosóci szül. 46 éves izr. értékpapirkereskedő 3. ^issol Piroska kiskunfélegyházai szül. 34 éves izr. kósoréttorcm vezető­je, 4. Goldberger Lajos olaszliszkai szül. 53 éves izr. kerós^kodő 5, Grünblatt Ferenc Mátyás budapesti szül. 34 éves izr. ügynöki 6. Ádler Imre budapesti szül. 48 éves izr. tőzsdeügynök, 7. Nissel Dóra makói szüL 35 GVOS izr. kóserétterom tulajdonosnője, -8. dr. Bauor István budapos- ' ti szul. 41 évos. izr. állásnélküli magántisztviselő, 9. Hlér Ernő buda­pesti szül. 45 évos izr, ügynök, lo. Karnlol Gyula taroali szül. 29 évos izr. volt borkereskedő, 11, Gerencsér /Gutman/ Arnold Sándor budapesti szül. 54 évos izr. bankbizonánycá, 12. dr. Endrődi Jenő budapesti szül. 48 eves izr. értékpapírkor esküdő, 13, Vértes Henrik szeghalmi szül. 38 ovos izr. tőzsdeügynök, 14. Sz'jkoly Szilárd László sümegi szül. 41 éves , /Folyt. köv./Ma.

Next

/
Thumbnails
Contents