Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-08 [077]

ZU NAGY ÉS EICHNER ÚGY. /Folytatás a 5-ik kiadáshoz./ az indítvány elutasítását kérte már azért is, mert - mint mondotta ­az sem nyert heigazolást, hogy valókan atkán az üzletben vásárolták Be ekék a teavirstlit, amelyben Nagy és Eichner gyártmányokat árulnak. A törvényszék mellőzte a további bizonyítást és Ítéletében elutasította a keresetet s 2coo pengő perköltség megfizetésére kötelez­te özvegy Bee]-: Jánosnót, aki azonban szegényjegen poréit. Az indokolás szerint a bíróság nem látja beigazoltnak, hogy a teavirstlit a Király utcai üzletben vették, le ettől eltekintve azért is elutasítandó a ke­reset, mert a kérdéses^naron tyúkhúst evett az egész család s vala* mennyien megbeteg edteS^akik a maradékból ettek, s a szakértő vélemé­nye szerint 5ines kizárva, hogy a tyúkhús volt romlott. /MOT/SY. -— BIZONYÍTASKIBGÉ3ZITE3T RENDELT EL A TÁBLA AZ ÚGYNEVEZETT SZIVó­PRÓBÁS BŰNÜGYÉÉN, Hónapokkal ezelőtt nagy feltűnést keltett az a bűnvádi eljárás, amei, az úgynevezett prótaszivások ügyéből kifolyólag indult meg Sátori Fe­renc magántisztviselő ós Nonn János dohány jövedéki tisztviselő ellen. Az ügyészség tudvalevőleg Sátorit mint felbujtói bűnrészest, Nonn Já­nost pedig mint tettest vádolta meg megvesztegetés bűntettével, de vádat emelt külön Nonn János ellen hivatali titoktartás megsértésének vétsége és Sátori ellen Mii ön zsarolás vétsége cimén is. A vád szerint Nonn kapcsolatba került Sátorival, aki abban az időben szorult anya­g i viszonyok kőzett volt és éppen ezek a viszonyok adták neki az esz­mét, hogy bizonyos kényesnek vélt adótok megszerzésével nagyobb ösz­szeget erőszakoljon ki a dohányjövedék vezet őségétől. A vád szerint. Sátori Nonn J-' n ost arra igyekezett rábeszélni, hogy szerezzen akta­szerü bizonyítékokat arról, hogy a dohány jövedéknél még ma is a hat­van év előtti elporlási százalékot számolják fel, holott a mai tchni­kai fejlettség folytán ez a százalók sokkal kevesebb. Arra is adatokat kert Nonntól, hogy ajándék formájában mennyi dohány neműt oszt szét a dohányjövedók a saját tisztviselői és más tisztviselők vagy kívülálló tényezők között. A 'bűnügy adatai szerint Nonn rábeszélésre vál'h Ita a megbízást, amikor azonban aktaszerü dokumentumokét nem tudott szerez­ni, Sátori megfenyegette ót azzal, hogy feletteseinél feljelenti. >j C nn erre néhány aktát adott át Sátorinak, aki viszont a dohányj övedé k igz­ga tóját kereste föl - az ügyészség véleménye szerint - azért, hegy p énzt zsarolja, ki. A bünte tőtö-rvényszék Töreky-tanácsa c z év január elején tárgyalta az ügyet, A vádlottak tagad t ák b ünös * ég üke t, a törvényszék azonban nagyszámú tanuk vallomása, valamint a főtárgyaláson fölmerült más adatok alapján bűnösnek mondotta ki Sátori Ferencet hivatali visz­szaélős vétségében mint felbujtót, továbbá a s ajtótörvény 6, szakaszé alá eső vétségben mint tettest és ezért öss zbüntetósül egyévi fogház­ra itelte. Bűnösnek mondotta ki Nonn Jánost is hivatali visszaélés vé s ég ében mint tettest és ezért egyhónapi fogházra, valamint viselt hi* v a tálának elvesztésére Ítélte. Egyéb vádpontok alól a törvényszék f ö.' mentette őket. Az Ítélettel szemben agy az ü-'gyész, mint a vádlottal és védőik fellebbeztek és ezekután került az ügy a királyi Ítél táblára, emelynek Harmath-tan ác sa ma tárgyalta a fellebbezéseket ./MA . 'Az iratokat Almás sy Dezső .dr. táblabiró ismertette, a vádat Lenkei főügyészhelyettes képviselte. Az iratok ismertetése után a főügyészhe­lyettes a kizonyitás kiegészítésére vonatkozóan terjesztett elő indít­ványt, indítványozta, hogy rendelje el a tábla az egyik dohány j övedé ki főtisztviselő kihallgatását arravonatkozólag, hogy ml*/ .• volt a hiva­tali hatásköre Nonn Jánosnak. Nonn János kérte az Ítélőtáblát, rendel je el az ő elmeállapotának megvizsgálását. Védője,Gál Jenő/U.er re vonat­kozóan nem terjesztett elő inditványt, hangoztatta, hogy az- Ítélőtáb­la belátására bizza, helyt ad-e védence indítványának, /Folyt.köv,/p.

Next

/
Thumbnails
Contents