Magyar Országos Tudósító, 1931. szeptember/2

1931-09-30 [058]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ K é z x r a t . ' M á s o d i k kiadás. Budapest, 1931. szeptember 30. /& S XIII.évfolyam, 221. szám,­FŐVÁROS —SANDOR PAL ÉS GYÖRKI IMRE LEMONDOTT TÖRVÉNYHATÓSÁGI ÍÍI2OTTSAGI TAGSÁ­GÁRÓL. Sándor Pál szabadelvű párti és G y ö r k 1 Imre szociálde­mokrata, párti törvényhatósági bizottsági tagok a mai napon külön-külön levelet intéztek R i p k a Ferenc főpolgármesterhez, a közgyűlés elnöké­hez és bejelentették, hogy törvényhatósági bizottsági mandátumukról lemon­danak. A főpolgármester nyomban intézkedett a megüresedett tagsági helyek betöltése iránt. Sándor Pál helyére T á r k á n y Frigyes dr .ügyvéd, kor­mány főtanácsost, Györki Imre helyére pedig Freudinger Sándor cég vezet őt^hiy ták. be a^rendes tagok sorába. /MOT/D, >-§orbn' kövét ke z o pottagokálB) OKTÓBER 5-ÉN KEZDŐDIK A TÉLI ÉTKEZTETÉSI AKCIO. A székesfőváros nyomor­mentő akciói fokozott éberséggel készülnek a télen várható fokozódó Ínség leküzdésére. Az étkeztetési akció teljes keretei október 5-én nyílnak meg, A tavalyi nyolcvanhárom nyilvános konyhával szemben az idén nyolcvanöt helyen főznek gyermekek és felnőttek részére, akik nagyrészt ingyen, vagy heti pá" fillérért kapnak tápláló, meleg ételt* A számítások szerint október hónap­ban mintegy tizennyolcezer iskolásgyermek kap ebédet, s mintegy húszezer felnőtt jelentkezőre számítanak. Biztosra veszik azonban, hogy ez s szám november folyamán lényegesen emelkedni fog és decemberre eléri az ötvenezres létszámot. Mármost készül a szociálpolitikai ügyosztály a felruházási,lsko­lásgyermek-cipőtalpa lási, burgonya-, zsír- és egyéb segélyakciók lebonyolí­tására. /MOT/D. —EGY FCVaROSI MÉRNÖK KITÜNTETÉSE. Modrovics Károlyt, a főváros magasépítési ügyosztályának mérnökét, a Magyar Mérnök- és Építesz Egylet Kossuth-közgazdasági pályázatán egyhangúan pályadíjnyertesnek nyilvánította, A díjnyertes pályamű elme:"Hazánk háztartási melegszükséglotének racionális kielégítése a magyarországi energiamérleg passzivitásának csökkentése céljá­ból, különös tekintettel a hazai hőenergiaforrásokra", *••.»£/?!»• A kitünte­tést most adták át Modrovics mérnöknek. /MOT/H. OLASZORSZÁGI TURNÉRA HÍVTAK MEG A " GYÖNGY ÓS BOKRÉTÁT" . A székesfőváros idei Szent István-heti ünnepi programmja során Igen nagy és rendkívüli sikere volt azoknak a népies bemutatkozásoknak, amelyeket "Gyöngyös bok­réta" címen mutattak be a Városi Színházban. A különböző vidékek népvise­leteinek, dalainak, táncainak, ünnepi szokásainak közvetlen bemutatása ugylátszik nemcsak a budapesti közönség lelkes elismerését vivta ki,hanem a hire eljutott külföldre is és a mai napon Olaszországból érkezett meg­keresés K^vácsházy Vilmos tanácsnokhoz, az ünnepi játékok és az idegenforgalmi ügyek legfőbb intézőjéhez, amelyben Rómába, Milánóba és több nagy olasz városba, hívják meg turnéra a "Gyöngyös bokréta" szereplőit. Ko­vácsházy tanácsnok érintkezésbe lépett az illetékes körökkel, hogy lehet­séges-e ennek a körútnak a keresztülvitele./MOT/D. —MEGNYITOTTAK AZ AUTÓBUSZÜZEM MISKOLOZI-UTOAI FŐMŰHELYÉT, Az autóbuszüzem Miskolci-utcai főműhelye teljesen elkészült és a mult hét keddjén megkezdő­dött az üzemben a munka. Legelőször azoknak - kocsiknak a főjavítását vég­zik el, amelyek két év óta szakadatlanul üzemben vannak és egyenkint több mint száz-száz ... ezer kilométert futottak be. Az autóbuszüzem igaz­gatósága a főműhely bekapcsolódásától jelentékeny üzemi megtakarítást remél, l J mit egyébként n kocsikilométerek csökkentésével próbálnak fokozni. A meg­tartott utasszámlálás alapján az eddigi 18.100 átlagos napi kocsi­} kilométeres átlagot napi 17.000 kocsikilométerre redukálták, ezzel egyidejű­leg sikerült az átlagos kocsikilométer bevételt 88 fillérről 1 pengő 08 fil­lérre emelni* /MOT/D,

Next

/
Thumbnails
Contents