Magyar Országos Tudósító, 1930. április/1

1930-04-02 [035]

KÉNYSZEREGYESSÉGI ÜGYEK­A királyi törvényszék megindította a csődönkivüli kényszeregyességi eljá­rást Spitzer és Friedl /jókai-ueca 2c/ be nem jegyzett közkereaeti társaság mám,illetve Spitzer Mór és R Friedl Béla ellen. Vagyonfelügyelő Krausz Győ­ző dr. ügyvéd, követelések bejelentése április 21-ig at OHÉ. köz pont jánál. - Apfelbaum és Schiök /Király-ucca R/ be nem jegyzett cég és ennek fcm&#riatHUE»m tagjai ellen indított csődönkivüll kényszeregyességi Ügyben a törvényszék ma jóváhagyta az adc$ és hitelezői között létrejött 35 szá­zalékos egyességet, vagyonfelügyelő dija és kiadása cimén lo3o pengőt és B3 fillért ál.'apitot meg. A törvényszék jóváhagyása folytén ma befejezetté nyilvánította az egyességet: - a Révész Béla /istván-ut 35/ be nem jegyzett rövidáru keres­kedő kényyzeregyességi ügyében,-vagyonfelügyelő diját és kiadását 72 pengő­ben ál.'apitotta meg, - a Weisz Elek /Lipót-kőrut 20/ be nem jegyzett cipőkereskedő kényszeregyességi ügyében ugyancsak jóváhagy* folytán befejezetté nyilvá­nították az eljárást, a vagyonfelügyelő diját és kiadását pedig 2co pengő­ben alapították meg. -Füredi Péla /Kossuth Lajos-ucca 15/ kényszeregyességi ügyében április 29-én délelőtt fél 11 órakcr Kunszt Győző dr. törvényszéki bírónál tárgyalás lesz ./MOT/ A VALT0HAMISITASI ÜGY &fi£Jftfcft "RIÁ-''JA A VALLOTTAK PADJÁN.. Még mindig tisztázatlanok annak a váltóhamisítási ügynek a körülményei, amelyek Eszterházy Tamás gróf ismret&en tettes ellen szóló feljelentése alapján Watzdcrf Konrád báró ellen folytatnak a bűnügyi hatóságok. Ennek as ügynek a kapcsán sok szó esett egy Tőrök Ria nevü hölgyről, és most Törtfk Ria mint Folevkó Mária került a trvényszék elé. Folevko Mária elien ugya­nis a királyi ügyészség gondatlanság á2fc al elkövetett súlyos testi sértés vétsége cimén emelt vái at ,mert a vádirat szerint 1029. március E9-én autójával a SiMincmxKisBr Brr Kossuth IAjos-ucca felől a Semmelweisz-uccá­ba befordulva, elüt öt te Török Pál kerékpáros boltis ^olgát, felborította az Országos Kaszinó előtt "székelő" cipőtisztítót és kiszakító ta a járda szélén elhelyezett levélszekrényt is. Az autókaramtrl ügye a bünte tőtörrényszék Kreyzell-tanáé sa elé került,ahol napirenden vannak a kisebb-nagyobb súlyos közlekedési balesetek ezt a tárgyalást azonbafc különös érdeklődés előzte meg, a szomszédos tár­gyalótermek közönsége is a Kreyzell-tanéca tárgyalótermébe tódult, mindenki 'látni akarta a nevezetes "Riát." Polevko Mária divataos angol tweed-rahá­ban,angol trotteur clrőben,borvör*s szinü párisaias szalmakalapban jelent eg a tárgyaláson. Polevko Mária esincs, fekete nő, szép szeme van, s azok közé tartozik,akiket kellemesen jelentéktelennek szckotl nevez-i a társasági esztétika Szerényen, rezerváltan viselkedik, s mielőtt az el­nök megnyitja a tárgyalást, az ablakfelé fordulva, fejét lehajtva igyekszik elkerülni a kíváncsi tekinteteket. - Folevko Mária! - hangáik a tárgyalás megnyitása után EreyZell elnök jólismert éles hangja. Álljon ide! Polevkc Mária, x vádlott, odalép az elnöki emelvény elé. - Ön Pclevk Mária 19o2- november 2-ánszülete M . gö rögkatolikus vallású*. Mi a foglalkozása" - Magánzónő. - Büntetve volt? - Nem. - Az iratok között fekszik egy jelentés,amely szerint r'-nt a renő őréégen kihallgatták, mert lopás elmén eljárás folytai ellen. Nem Ítélték el? - em. - HA mi történt? - Volt valami tárgyalás, és nem lett a dologból semmi. - Hol veit ez a tárgyalás? - Fn nem emlékszem mér kérem. - Azt csak tudnia kell, hol volt, a rend rr a égen, vagy a tör­vényszéken?. É s Hogy végződött? Felmentették, vagy hoztak valami Ítéletet? /'folyt .köv.

Next

/
Thumbnails
Contents