Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. június

1929-06-01 [016]

A magyar p énzügyminisztérium és o német,holland és svájci hitelezői véd­ogyesülötök megbízottai között megegyezés létesült a háboruelőtti államköt­vény ok hátralékos szelvényeinek beváltása iránt. Ezek szerint a 4 /£-os a­ranyjáradék, a 4 és fél fc-os 1915 ée 1914 évi járadékok 1921 július 26.-a előtti, azonkívül az 1910 évi 4 %-os arany járadék és az 1895. évi 5 %-os arany vaskapukölosön szelvényei. Araennyiben nindezek -1919. március 51.-én nem évültök el 6 $-os svájci francsra szóló magyar kincstári jegyekre cse­réltetnek ki. Az átcserélésnél a Caisse Commune ,által megbízott bankok iga­zolása szükséges, mely szerint a háború előtti kötvények 1929 május 28.-án német, holland, illetve svájci tulajdonban * voltak. A megállapítást még a magyar kormánynak ós védegyleteknek ratifikálnlok ke11./Frankfurter Zeitung V. 29./ A most kibocsátásra került-500 millió peseta spanyol államkölcsönt többszö­rösen túljegyezték. A Franco-Belge és a Balkanbank közreműködésével a bolgár dohánygyárak nagyré­sze kartelbe lépett. Kartelon kivül maradt 11 vidéki kisebb üzem és 5 sofiai gyár, mely ellen a kartel nyilt harcot hirdet. A varsói cukorkartel, melynek kötelékébe 59 cukorgyár tartozik ujabb egymil­lió angol font hitelt kapott londoni bankoktól, miáltal az angol pénzinté­zeteknél igénybevett hitel 4 millió angol fontra emelkedik. A Bank of England május 28.-án a lond ni piacra került 565.000.- font értékű délafrikai aranyból a legnagyobbrészt 489»000 font értékűt maga részére át­vett, •' • • • -\ ' ; • A belga kormány törvénytervezetet készit, mely szerint a belga cukorfogyasz­tási adót 40-ről 20 francsra szállítják le, viszont a behozatali vámot 40 fros-ról 60 francsra emelik fel 100 kg.-kónt. A belga cukorgyárak megegye­zése alapján a két utolsó campagne feleslegéből 60.000 tonna cukrot exportál­nak. Az exportot a jövő héten kezdik meg 14.100 tonnával. Római jelentésVzerint a pápai mai 72.-ik születésnapjáh a régi szokáshoz hi­ven, minden üríhepélyesség nélkül ülték meg. •••• wm A belgrádi ügyész szándékos emberölés bűntettéért halálbüntetést kért Racsicf ra, Radics gyilkosára, Az Égisz tegnapi közgyűlésén ..Bárczy István bejelentése szerint a vállalat összesen 1,75 millió pengő* veszteséget -szenvedett. /Magyarság./ A Lipótvárosi Takarékpénztár moratóriumát szeptember 25-ig meghosszabbítottá] mert az aktivák értékesítése a mostani nehéz gazdasági viszonyok között sok­kal nehezebben megy, mint azt eleinte kontemplálták. A Belvárosi Színház kenyér nélkül maradt színészei a fővárostól 2 f 000 pengő gyorssegélyt kaptak. A főváros pénzügyi bizottsága tudomásul vette, hogy a főváros megvásárolja a nagytétényi sertéshizlalót. /Pesti Hirlap./ A Magyar Hirlap londoni levelezője szerint Mac Donald nem tartaná meg a mi­niszterelnökség mellett a külügyminiszteri tárcát és erre a rendkivül fon­tos pozicióra három jelöltje is van: , Sir.. Oswald Mosley, aki Lord Curzonnak, a volt indiai alkirálynak és konzervatív külügyminiszternek a lányát vette el, Arthur Ponsomby ős Henderson a munkáspárt régi erőssége. Pónzügyminisztei vagy^philipp Snowden, vagyDalton dr . a Laböur-farty kiváló pénzügyi szakte­kintélye lesz. A kolozsvári Renner bőrgyár nagy nehézségekkel küzd ós osztalékát a tavalyi­nak felére csökkentette. Ugyanígy áll a temesvári Turul cipőgyár is. Szakkö­rök ezekben a jelekben a cs.eh Bata-cipők versenyének előrevetett árnyékát látják„/Budapesti Hirlap.

Next

/
Thumbnails
Contents