Magyar Országos Tudósító, 1929. március/1

1929-03-08 [007]

--- MAGYAR JOGÁSZ A NEMZETKÖZI KARTELJOGI BIZOTTSÁGBAN. Az International Law Assoclation /Nemzetközi Jogi Egyesület/ mult évben Sár­sóban tartott konferenciáján elhatározta, hogy a nemzetközi ipari kartelek­kel kapcsolatos jogi kérdések tisztázását állandóan napirendjén tartja és az idevonatkozó jogi és közgazdasági kérdések összefüggő tanulmányozására, valamint a nemzetközi kartelek jogi problémáinak megoldása tekintetében ja­vaslatok előterjesztésére külön nemzetközi karteljogi bizottságot állit fel. Most tartotta Lcndénban az International Law Associaton lord Phillimore el­nöklete alatt igazgatótanácsi ülését, amelyen megalakitották a nemzetközi karteljogi bizottságot; innék tagjává a magyarjuk tagok közül Király Ferenc dr.-t, az Országos ugyvédszövetség ügyvezető titkárát választották. Király Ferenc dr., aki mar m^rtmtafin a varsói konferencián is a nemzetközi kartel/o­gi vita előadója volt, Londonba utazott, hogy a nemzetközi karteljogi bizotfc sag alakulásánál és szervező munkájában résztvegyen, ez alkalommal az Inter­national Law Atsotiation angol egyesületénél, a brit nemzetközi magánjogas,:o kat magátafoglalö Grotius Society-ben is előadást fog tartani a nemzetközi karteleknek a nemzetközi magánjogra gyakorolt átalakító hatásairól. /MOT/ Sy A PRONAY-FJSN ZENBERGER VEREKEEÉS MIATTI PER PELEBBVITELI TÁRGYALÁSA. A budapesti központi járásbíróságon Máté László dr. kir. járásbiró tárgyal­ta azt a pert, amelynek vádlottja Prónay Pál volt, aki ellen Ran^zenberger liktor őrnagy tett feljelentést könnyű testi sértés és ságalmazas vétsége cimén. Ranzenberger feljelentésében azt panaszolta, hogy Prónay Pál 1028. január 15-én este a Ferenciek-terén ólmosbottal megtámadta és bolseviki kom­munistának nevezte. A tárgyalás során Prónay azt hangoztatta, hogy nem érzi magát bűnösnek. Elismerte,hogy Ranzenbergert bottal megütötte,de nem nevezte öt kommunistának,csupán a modorát minősitétte bolsevik! eljárásnak. Prónay védekezése szerint az hozta őt indulatba,hegy Ranzenberger akkor mikor ő a feleségével együtt haladva az utcán vele találkozott, fixirozta és tiszte­. letlenül viselkedett. Egyébként pedig Ranzenberger ^kcrödal támadt rá. Ranzenberger Viktor őrnagy viszont azt adta elő, hegy egyáltalában nem óhaj tott -t'rónayba belekötni, és mikor Prónay InBíHiwnb .ólmosbottal .reátámadt," védő kezesül volt kénytelen kardot rántani. A bizonyítási eljárás befedezese , valamint •'-hidinszky Lajos dr. vád és Mondada Jenő dr. védőbeszéde után a bir° ság bűnösnek mondotta ki Prónay Páltkcnnyü testi sértés vétségében és ezért 80 pengő pénzbüntetésre itélté. Az Ítéletben Ranzenberger őrnagy megnyugodot Prónay és védője felebbezést jelentettek be s igy került ez az ügy a Fejes Imre dr. tanácselnök tanácsa, mint felebbezési bíróság elé. /Folyt.köv./ KENYSZE RE GYE Z S ÉGI ÜGYEK. - A budapesti királyi törvényszék megindította a osődönkivüli kény­szeregyezségi eljárást Kraszner Márkus Márton betonépítő., földmunkavállalko­z ü , budapesti /Szentlászló-ut 47./ lakos ellen. Vagyonfelügyelő Vésse! Osz­kár dr. Követelések bejelentése március 27-ig az OHE központjánál. - A kir. törvényszék jóváhagyta az adós és hitelezők között létre­jött maganegyezséget és az eljárást befejezetté nyilvánította a következő cégek ügyében: - Rad° József /ferenciek-tere 1./. A vagyonfelügyelő dija és kiadás 42o pengő, - Reisz Simonná szül. Markossohn Berta /Teleki-tér 31.^ sátor/ női ruhakereskedő, A vagyonfelügyelő dija 3341 pengő, - Fetschauer %ksa /Király~u. 13,/ bej. cég és ennek tagja Petschauej? L ászló ügyében, A vagyonfelügyelő díj és kiadásx összege 237 pengő, - Reisz Oszkár /Baross-tér 23./ férfiruhakereskedő ügyében. A vagyoni felügyelő dija 612 pengő, - Ugyancsak jóváhagyta a törvényszék a létrejött ötvenszázalékos ma­gánegyezséget a Salamon Sándor és társa /Sa$-u.2R./ bej. cég és ennek tu­lajdonosa Salamon Dezső kényszeregyezségi ügyében. A törvényszék a vagyon­felügyelő összes diját 34* pengőben állapította meg. /••:0T/

Next

/
Thumbnails
Contents