Bodri László – Madarász Gyula – Zsadányi Oszkár: Zalavármegye ismertetője (1933)

HARMADIK RÉSZ.VÁRMEGYEI ISMERTETŐ. Személyi adattár

93 ség társadalmi és kultúrális életében élén­ken ki veszi részét. «Felesége: Horváth Jolán. 3 fia, 2 leánya van. KRAEMER IMRE intéző, oki. gazdatiszt * 1891-ben Bpesten. Bpesten a reáliskolát, Magyaróvárott a gazd. akadémiát és Bpes ten felsőbb kertészeti és borászati tanfo­lyamot végezte. Működését a gróf Károlyi ­féle hitbizomány birtokon mint segédtiszt kezdte. 1933 óta a felsőfokosi gazdaság-; ban mint intéző működik. 1912-ben leszól gálta önkéntesi évét a bpesti 1 h. gy.-ezred­ben, ugyanide vonult be a háború kitörése­kor, mint hadapródőrmester. Az orosz és olasz frontokon hosszú időn át harcolt, 1918­ban mint tart. főhadnagy szerelt le. Több katonai kitüntetés tulajdonosa. ROMÁN JÁNOS községi főjegyző * 1899 Dunaszerdahelyen. Középiskoláit Pozsonyban, a jegyző tanfolyamot Szombathelyen vé­gezte. Működését Dunaszerdahelyen mint jegyzögyakornok kezdte, majd több állomás után 1927-ben Hahótra került. 1917-ben a pozsonyi 72. ezredhez bevonult mint önkén­tes, majd a tiszti iskola elvégzése után mint tizedes az olasz frontra került. 1919­ben mint hadapródőrmester szerelt le. Szá­mos társadalmi és kultúrális egyesület te­vékeny tagja. ű vitéz TABAJDI KÁLMÁN ny. gyal. tá­bornok * 1867-ben az aradmegyei Kis­peregen. Elvégezte a Lud. Akadémiát és Hadiiskolát. 1887—1918 végéig mint tény­leges tiszt szolgált. Számos magas katonai kitüntetés tulajdonosa, 1929 máj. 31-én vi­tézzé avatták. Nyugalomba vonulása óta felesége birtokán gazdálkodik. Számos tár­sadalmi és kultúrális egyesület tagja. TÓTH IMRE gazdálkodó, községi bíró * 1900-ban Mohol, Bácsbodrog megye. Kö­zépiskolái elvégzése után édesatyja birto­kán gazdálkodott. 1918-ban bevonult a 48. k. gy.-ezredhez Pilsenbe, onnan az olasz frontra vezényelték, ahol a háború végéig harcolt. Mint egészségi altiszt leszerelt 1918­ban. 1921 okt. 10-én a nemzeti hadseregbe lépett, ahol egy évet szolgált. 1922 okt 20-ig. Mint tizedes szerelt le. Azóta gazdálkodik. Felesége: Pakó Erzsébet. 1 fia, 1 leánya van. TÓTH REZSŐ JÓZSEF kántortanító * 1908 Bazsin. Középiskoláit Sümegen, a t. képzőt Esztergomban végezte. 1930. júl 12-én megválasztották Hahóton tanítónak. Utána bevonult Esztergomba a III. kerékpá­1 ros zászlóaljhoz és egy évet töltött katonai szolgálatban. 1931 júl. 25-én mint hdp. őr­mester szerelt le. 1933 júl. 18-án Hahóton kántortanítónak megválasztották. Több tár­sadalmi egyesület tagja és vezetője. KISBUCSA. NAGY PÁL földbirtokos, lakik Szent­tamáspusztán* Zánka 1858. Középiskoláit Sopronban és Pápán végezte. A gazdasági akadémiát Keszthelyen. Mint gyakornok a gróf Széchenyiek zemplén- és somogyme­gyei birtokán működött. 1884 óta a családi birtokot önállóan vezeti, 1906-ban Szent­tamáspusztán saját 500 holdas birtokán gaz­dálkodik. Belterjes művelést honosított meg. 1878-ban résztvett mint tiszt Bosznia okku­pációjában. Neves gazda, aki mind az orszá­gos, mind a megyei társadalmi, gazdasági és politikai életben előkelő szerepet visz. A területvédő liga első zalai elnöke volt. Me­gyei törvényhatósági és községi képviselő­testületi tag. Nős : Kerkápoly Emiliával. MISEFA. felsőpataki BOSNYÁK GÉZA ny. főis­pán, v. orsz. képviselő és felsőházi tag * 1863 Somogyturon. A gimnáziumot Nagy­kanizsán, a gazd. akadémiát Magyaróvárott végezte. Saját és bérelt birtokon gazdálko­dik. 1910-ben képviselő lett, 1918 végéig pedig főispán, majd 2 cikluson keresztül fel­sőházi tag. felsöpataki BOSNYÁK ANDOR földbir­tokos * 1896 Balatonlellén. Iskoláit Nagy­kanizsán végezte. Megyei lapokban gazda­sági és politikai cikkeket írt. 1914-ben a 6. üh. huszárezrednél szolgált és részt vett az orosz és román fronton. Több kitüntetés tu­lajdonosa. 1918-ban szolg. kivüli fhdgy le­szerelt és azóta gazdálkodik. A független kisgazda párt egyik vezető tagja. Számos helyi egyesület pártolója. NAGYKAPORNAK. DONÁTI ISTVÁN gazdálkodó * 1885 Nagykapornak. Békében a m. kir. csendőr­ségnél teljesített szolgálatot, a háborúban a 20. h. gy.-ezreddel vett részt és orosz fog­ságba esett. A községi képv. test. és elöl­járóság tagja, a Hangya ügyvezetője. Fe-

Next

/
Thumbnails
Contents