Dr. Dornyay Béla szerk.: Balatoni Múzeum Keszthely Értesítője 2. (Keszthely, 1941)

ÉRTESÍTŐJE Szerkeszti és a kiadásért felel: Dr. DORNYAY BÉLA Dr. Lipp Vilmos (1885-1888.) Irta : Dr. Dornyay Béla. Már a »B. M. K. Értesítője* első szá­mában (p. 9) emiitettem, hogy a Balatoni Múzeumnak juttatott olajfestmény-ajándé­kok között föl kell sorolnom a csorna­prémontrei Rend értékes ajándékát: néhai dr. Lipp Vilmosnak, a keszthelyi premon­trei algimnázium tudós igazgatójának, Szombathely, azután a Balatonvidék, de kü­lönösen Keszthely nagy ásatójának. régé­szeti — és végeredményben egyéb tudo­mányos kutatásai — megindítójának és nagy eredményeket elért lei oly tatójának a Sándor Mátyás festőművész ecsetjei alól ki­került, művészi portréját is. , Most meg abban a szerencsés hely­zetben vagyok, hogy — ugyancsak a ne­vezett Rend jóvoltából — Lipp Vilmos ezen olaj festésű arcképét itt olvasóimnak be is mutathatom és evvel Bontz monográfiájá­nak egyik hiányát is részben kiküszöbölhe­tem. Bontz ugyanis — »Keszthely kiváló emberei« sorában — részletesen (p. 461 — 466) leirja és méltatja Lipp Vilmos tudo­mányos érdemeit, arcképét azonban sajnos nem közölte. Nem lehet itt célom Lipp részletes életrajzát adni, vagy érdemeit bővebben méltatni, mert hiszen azt az érdeklődő több helyen (Szinnyei: Magyar irók élete és munkái, Bp. 1900. VIL, p. 1253—1256: Bontz József, Pallas és Révai Lexi-í konok, Katolikus Lexikon stb.) amúgy is KESZTHELY

Next

/
Thumbnails
Contents