Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója 1848. május 16-tól 1849. december 9-ig (Balatoni Múzeumi Füzetek 7. Keszthely, 1948)

BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BALATONICI Szerkeszti : Dr. DARN AY (DORNYAV) BÉLA 7. SZ. Kiadja: a Balatoni Múzeum — Állami Darnay-Múzeum, Keszthely, 1948. Szekovics Pál keszthelyi georgiconí hallgató és honvéd NAPLÓJA 184S. május 16-tól — 1849. december 9-ig. Közli : Dr. DARNAY (DORNYAY) BÉLA. ^ A 7-ik honvédzászlóaljról Kassa Lajos írt egy kis közle­ményt a »Törteneti Lapok* 1892. évi 16. és 18. sz.-ban ; ennek alapján pedig Nóvák Mihály is a »Zalavarmegye az 1848—49. szabadságharcban. Zalaegerszeg, 1906.« c. kiváló könyvének 257—261. oldalain. Érdemesnek találom, — a továbbiak köny­nyebb megértése céljából is, — Nóvák Mihály bevezető sorait idézni, ilyenformán : »Törtent, hogy 1848. április havában Keszthelyen a »Geor­gicon« gazdasági tanintézet hallgatói a nagy mozgalomban, a nemzeti lelkesedés közepette kezdték elhanyagolni könyveiket. Többet voltak a nemzetőri gyakorlaton, mint az iskolában. Eh, mit most a tudomány ? — gondola április vége felé Reischer Endre intézeti tanár, hiszen nem annak az ideje van most. És tartott a »praktikáns«-oknak olyan hazafias, tüzes beszédet, hogy azok félrelöktek ekét, boronát, taligát, könyvet s elhatározták egy önkéntes csapat felállítását, még pedig »Zalamegyei önként­tes csapat* címen. Felszaporodott a csapat 200 főre. És őrköd-

Next

/
Thumbnails
Contents