Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: A Keszthelyen 1848. november végén felállított 56-ik honvéd-zászlóalj vázlatos története (Balatoni Múzeumi Füzetek 6. Keszthely, 1948)

D'DBJM BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BALATONICI Szerkeszti : Dr. D ARN AY (DORNYAY) BÉLA 6. sz. Kiadja: a Balatoni Múzeum — Állami Darnay-Múzeum, Keszthely, 1948. A Keszthelyen 1848. november végén felállított 56-ik honvéd-zászlóalj vázlatos története. Összeállította: Dr. DARNÁY (DORNYAY) BÉLA. Az 1848—4Q-es szabadságharcunkban Zalamegye két teljes zászlóaljat állított ki: a 47-diket és az 56-dikat. Mivel az 56-dik zászlóaljat 1848. okt.—nov.-ben, a feloszlatott nemzetőrökből, sorozás utján alakították, azért a 47-ik zászlóalj önkéntes honvé­déi »cédulahuzók«-nak »cédu!ások«-nak csúfolták az 56-osokat. Pedig az 56-osok között is volt nagyszámú önkéntes, tisztjeik pedig mind önkéntesek voltak, a nemzetőröknél szerzett tiszti minőségben önként lépvén e zászlóaljba. Tisztjeik polgári fog­lalkozása: ügyvéd, mérnök, orvos, hivatalnok, földbirtokos stb., altisztjeik: besorozott tanulók, képzettebb fiatalemberek, kiszol­gált katonák voltak. 1848. nov. végén, Kisfaludy Mór őrnagy, volt osztrák tiszt parancsnoksága alatt Keszthelyen állították össze az 56-dik hon­védzászlóaljat, mely hat századból állott, minden században volt 214 ember; igy a hat században — vagyis az egész zászlóalj­ban — 1284 ember. Minden században volt: 1 százados, 1 fő­hadnagy, 2 alhadnagy, 2 őrmester, 12 tizedes, 12 őrvezető, 2 do­bos, 2 ács és 180 közvitéz. ' Az 56-ik zl-a-t Keszthelyen különböző idomú és szerkeze­tű fegyverekkel úgy-ahogy begyakorolták és dec. 7-én már men­tek Keszthelyről a Mura mellé, Szekulics őrnagy tartalék-osztá­lyába, figyelésre. Aztán Perczel Mór hadtestéhez csatolva, Lete-

Next

/
Thumbnails
Contents