Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: Csobánc várának történetéhez (Balatoni Múzeumi Füzetek 3. Keszthely, 1942)

építésére s Manuteiiti ójára bizonyos Cam­bium mellett adva és transferálva Nemes Veszpr Vrgyében Pápa Városában lakozó Nemes Eőri Por dan Peremez Uramra, eodem jure uti ad ipsum translatum erat; Azért én föllyeb is irt Horváth' Szász Márton Per modum Novae Translationis Si quid juris ad me vei Posteritati sub­1 alive dignosceretur mind 1 azoknak renun­ciálván azon Szőlőnek örökös birásában SLabiliálom, Confirmálom^ nevezett Eőri Pordan Ferencz Uramat, és mindkét ágon leüt és lejendő maradékit utrisque Sexus, hogy se én, se maradéki,m v és akárminémü Atvámfiai is ő kgylmt^ és maradékit, azon Szőlőnek birásában Sub quocunque Prae­lexLn ne háborgassák Sub Poena Calum­niae; hozzá tévén ezt is hogy ha ezen Sub Sub Private SigUlo et SubsciiptLone éma­nait Translationalis levelem ő kgylrniének elégségesnek nem tetszenék jurium Suor. fuíura Pro Cautela, kész vagyok etiam in Locis Credibilibus et Authenlicis, akar­melly Nemes Captalanba is föli vaïLaini juxla Praemissa et Singula. Mellynek na­gyobb biztonságára adtam ezen Saját Süb Scriptiommal meg erősitetett Translati­onalis levelemet és alább Coramizált Ne­mes Vrgye Esküt Ur előtt. Actum Papae Dje Ima Febr. Ao 1731. Horvát aliter Szász Márton mp. P. H. Coram me Adamo Bene, Incliti Cottas Veszpr. jurassore mp. P. H. Bene Ádám ugyan olyan gyürüs pecsét­jén az ovális cimerpaizsban fiait tápláló pelikán, sisak koronájából ugyan az emel­kedik ki, kétoldalt A—B betükk^ "fi£T' * 8 (^ïŒSmtf BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BALATONICI Szerkeszti: Dr. DARNAY-DORNYAY BÉLA 3. sí. CSOBÁNC VARÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ SZAZ MARTON CSOBÁNCI KURUCKAPITÁNY 1707. ÉVI ADOMANYLEVELE ÉS 1731. ÉVI BADACSONYI SZŐLŐLEVELE m Dr. DARNAY-DORNYAY BÉLA IRTA; U KIADJA A BALATONI MÜZEUM, KESZTHELY, 1942. Minden jog fenntartásával a Helikon-nyomda, Keszthely.

Next

/
Thumbnails
Contents