Dr. Dornyay Béla szerk.: A keszthelyi jurátusok kőkeresztje 1813-ból (Balatoni Múzeumi Füzetek 1. Keszthely, 1942)

kezelés folytatása; hegyrendőri szabályok: különleges utasítások a pristaldusok részére. 3-ik trimester: apróbb házi állatok te­nyésztése; ásványtan; kamarális és kettős számvitel, ügyvédi utasítás. 2-ik évi I-ső trimester: magyar jogtu­domány I-ső rész. 2- ik trimester: magyar jogtudomány II. és III. rész. 3- ik trimester: decisiones curiales, és bizonyos köztörvényhatósági tudományok. A mezőgazdasági szaktárgyakat a gaz­dáikkal együtt hallgatták, a jogiak pedig nekik külön adattak elő a jogtanár által.« (p. 14.) Tehát a Georgikon Pristaldeumának jogvégzett hallgatói, vagyis a jurátusai ál­lították íö! ezt a finom, tömörszerkezetü, keszthelyi (pannóniai) homokkőből fara­gott szép keresztet, Keszthely akkor egyik legszebb kilátást nyújtott pontjára, olyan ^zép helyre, hogy onnét Rolíbock is érde­mesnek tartotta városunk lerajzolását és az utókor számára való megörökítését is! Multunk emlékeinek megbecsülése legszentebb kötelességünk! Ezt tartotta szem előtt Keszthely elöljárósága is akkor, ami­dőn a keszthelyi jurátusok 13 évtizedtől megszentelt szép kőké-resztjét a Balatoni Múzeumba oly dicséretreméltóan beszállit­tatta! Remélhetőleg ez lesz a bevezetője a Szent Miklós-temető régi és művészies fa­ragású sírkövei megmentésének is! 1755 BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BALATONICI Szerkeszti Dr. DORNYAY BÉLA 1. sz. A KESZTHELYI JURÁTUSOK KŐKERESZTJE 1813-BÓL ÉS KESZTHELY ROCHBOCK-FÉLE METSZETE 1860-BÓL ^*"' r­KESZTHELY ^ IRTA: S10NYV1^ K DP. DORNYAY BET" KIADJA A BALATONI MÚZEUM, KESZTHELY, 1942 II •••UHUIM lHIIll I Pl Ilii IMIIM Minden jog fenntartásával Sujánszky L. nyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents