Kralovánszky Alán – Palágyi Sylvia szerk.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13. – Történelem (Veszprém, 1978)

PÁKAY ZSOLT: A veszprémi püspökség uradalmainak összeírása 1802-ből

veszprémi püspök birtoka. A török hódoltság korában Mo­nostorapáti is sokat szenvedett. 1548-ban a község lakóinak egy része elmenekült és csak később tértek vissza. 1552-től kezdve ez a község is kétfelé adózó. 1647-ben és 1648-ban már csak 2 adófizető telket írtak össze. 5' Az 1700. év decem­berében készült összeírás szerint a török földesura Pátkai isz­pahi volt, az adó 30 forint, fejadója nem volt. 59 1802-es összeírás szerint: Földje II. osztályú. Erdője, szőlőhegye van. A plébános jövedelme 336 forint 14 krajcár, az iskolamesteré természet­ben van. Épületei: Vendégfogadó, urasági malom, ispánház. A községben van 26 7/8 sessio 48 jobbágyházzal, van ezenkívül 65 házas zsellér és 9 háznélküli zsellér. Az úrbér szerződésüket 1768-ban kötötték. Egy sessiohoz 18 hold szántóföld és 7 kaszás rét tartozik. Egy mérő bevetett mag terem 3 mérő búzát, 4 mérő rozsot, 5 mérő zabot, vagy árpát. Irtásföldjük van. A közös legelőn van 10 ló, 200 ökör, 96 tehén, 80 juh. Bevétel: Érteke ((forint) (krajcár) Census 110 ­Konyhára való "értéke 22 50 5/8 Robot értéke 695 22 6/8 Tized: Termény Értéke (mérő) (forint) (krajcár) Búza 18 7/8 38 22 6/8 Rozs 205 5/8 294 43 6/8 Árpa 31 42 Zab 30 5/8 28 35 Kukorica 88 2/8 61 46 4/8 Bab, borsó 2 40 Bor 802 12 Juhtized megváltása 23 42 5/8 Méh 1 31 Tized értéke összesen 1295 33 5/8 Az erdő 2527 1/2 hold, jövedelme 836 forint 34 2/4 krajcár. Az allodiális szántóföld 258 1/2 hold. Termése: Termény Értéke (mérő) (forint) (krajcár) Rozs 269 1/8 385 44 6/8 Árpa 47 6/8 63 40 Zab 71 4/8 66 44 Szalma értéke 82 7 4/8 Rét jövedelme 13 15 Malom jövedelme 264 15 2/8 A molnár fizet 56 A zsidó censusa 30 ­A kádár censusa 6 A vendégfogadó jövedelme 228 18 6/8 Az utolsó összeírás 1626/27-ből való. A község teljesen el­pusztult és többet nem is írták össze. Arokfő az összeírásokban legtöbbször Szentbereckfalvával együtt szerepel. A községben a jobbágyokon kívül püspöki egy telkes egyházi nemesek is laktak. 1572-ben a török fel­égette és újból csak 1582-ben írtak össze egy telket. A meg­jegyzés mellette, hogy a többi puszta. Többet nem is írták össze. 6 0 Uj szerződés Balatoncsicsóval 1746-ból: 1. Árenda 100 forint. 2. A marhás gazda szekerével Bada­csonyig, vagy Szentgyörgyhegyig, Veszprémbe, vagy Sümegre bort kell hordani. 3. Konyhára valót adnak. 4. A határt vé­deni kell. 5. Az árokfői és herendi pusztát is kivették bérbe. Herendről bordézsmát adnak és azt Sümegre, vagy Veszp­rémbe viszik. 61 1753. július 8-i szerződés: Egyezség a csicsói békétlen nemesekkel. A házukat és ke­zük munkáját megbecsültetvén a becsű szerint, ki akarja, ezt az összeget kezéhez veheti. Akik pedig megmaradnak azokkal békességgel a következő szerződést kötötték. 1. A bor és hús­mérés Szent Mihálytól Szent Györgyig 100 forint árendáért a községé. 2. Minden marhás gazda a maga alkalmatosságával a badacsonyi, vagy szentgyörgyhegyi szőlőbe egy fordulót tesz és bort visz Sümegre, vagy Veszprémbe. 3. Húsvétkor, pün­kösdkor, jeles napokon minden háztól adnak 1 pár csirkét, 300 tojást, és más apróságot. 4. Határaikat az elidegenítéssel szemben meg kell védeni. 5. A herendi és árokfői pusztán levő haszonvételért fizetnek évente 20 forintot, ha makk van a makkbér 30 forint. A herendi dézsmát is Sümegre, vagy Veszprémbe kell vinni. Gyümölcs, vagy makktermő fát nem szabad kivágni. Épületfát kérni kell az uraságtól. A püspöki a tiszteknek engedelmeskedni kell. A püspök a földesúri jogot fenntartja magának. Minden ügy ezen szerződés szerint lesz és hat évig tart. Ezután újra be kell mutatni megerősítésre. 62 Szerződés Vargha Mihállyal a csicsói szerződés ügyben 1754.: Tetszése szerint választhat egy egész sessiot tartozékokkal, 20 hold szántófölddel, réttel, kerttel stb., a következő feltéte­lek mellett: 1. a birtokot meg kell venni a csicsói nemesektől, ezt és ha el akar költözni a földesúrnak ki kell fizetni. 2. Tíz rénes forint az árenda évente. 3. Szolgál hat nap robotot, 3 nap gyalog, 3 nap marhával. 4. A csicsói földesúri földet a többiekkel együtt kell művelni. 5. Tizedet ad mindenből. 6. A dézsmabort, ahová kell, elviszi. 7. Gyümölcs és makktermő fát nem vág ki. 8. Konyhára valót ad. 6 3 Hasonló szerződést kaptak Csicsóra Darás András tornai, Bognár Mihály tüskevári, Potyondi István hányi, Horváth Pál és István monoszlói lakos, azonkívül Takács János, Kis Fe­renc, Potyondi László és 10 más jobbágy. Két évig adómentesek. A húsmérés, kocsma 300 forint árendában az övék. A herendi (Püspökherend) árokfői, szent­balázsi allodiális földet kapták meg. 300 forint az árendája, tized mindenből és Sümegre, vagy Veszprémbe kell vinni. A szőlőről a tizedet Sümegre, vagy Veszprémbe viszik. A püs­pököt, vagy tisztjeiket ellátják. A konyhára 10-10 tojást, pár csirkét adnak. A vadászat, madarászat, halászat tilos. A fa­vágást kérni kell. A bírót és esküdteket a püspök jelöli ki és nevezi ki. 6 4 Monostorapáti összes jövedelme 3914 forint 49 krajcár. BALATONCSICSÓ ÉS SZENTJAKABFA Hozzátartozik Balatoncsicsó és Szentjakabfa község, Bánd, Herend, Arokfő és Szentbalázs puszta, Sósós, Kisszent­györgy, Gyertyános, Fenyves birtok. Herend és Arokfő a középkorban község volt. A török hódoltság alatt pusztult el. Herenden a jobbágyokon kívül egytelkes egyházi nemesek is laktak. Az 1548. évi adóössze­írás után a török felégette. A község lakói azonban a török elvonulása után visszatértek. 1572-ből újból felégette a török. BALATONCSICSÓ. A plébános jövedelme 117 forint 59 krajcár, az iskolames­teré 35 forint 37 krajcár. Lakóinak fele magyar, fele pedig német. Róm. kat. vallá­súak. Épületei: hamuzsírégető (crematorium), juhakol, magtár. Az allodiális juhászat bevétele: Értéke (forint) (krajcár) Gyapjúból 132 51 237

Next

/
Thumbnails
Contents