Várady Imre szerk.: Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Muzeum I. Évkönyve (Szombathely, 1925)

GÁYER Gyula: Vasvármegye fejlődéstörténeti növényföldrajza és a praenoricumi flórasáv

2 Steyerország flórájáról, melyhez Vasvármegye flórája szervesen kapcsoló­dik, csak Maly-nak 1868-ban megjelent s régóta elavult műve adott felvilágosítást. Csak amióta Hayek Flora v. Steiermark (1908—1914) 5 és Pflanzengeographie v. Steiermark (1923) c. művei révén ennek az or­szágnak flórájáról is tiszta képet nyertünk, vonhatjuk le, Vasvármegyére s általában a Dunántul nyugati részeire a Borbás által 1882-ben meg­indított s a szakemberek egész sora által folytatott kutatások eredmé­nyeit és tanulságait. 6 iAz ezeréves Magyarország életében a mai sötét éjszaka csak átmenet, melyből, ha mi is ugy akarjuk, az uj magyar jövendő fog ébredni. A trianoni ha­tárokra ezért tekintettel nem voltam. — 2A Borb. Vasm. fl. 1887 óta 1896-ig megjelent irodalmat közli Borb. Vasvárm. monogr. 498. o. W a i sb e ck er dolgo­zatainak felsorolását a MBL. 1916, 212. o. tartalmazza, az ezeken kivül meg;elent irodalomból A m b r ó z y — Mi g az z i István grófnak a Bot, Közi. 1923. évf. Gáyer Gy.-nak a Bot. Közi. 1913, 1914, 1923; MBL. 1902-1905.1908. 1909. 1913. 1916; TTK. Pótf. 1922, Simon kai Lajosnak a MBL. 1904. évf.-ban megje­lent közleményeire utalunk; sok adatot tartalmaz Borb. Bal. fl., Fekete­Blattny erdészeti műve, Jávor ka Magy. Flórája, mig a számos helyen szét­szórt egyes adatokat itt nincs terünk felsorolni. Keissler, Die Pflanzenwelt des Burgenlandes, 1924 és már előbb a Burgenland, Festschrift-ben (1920) megjelent dolgozata népszerű ismertetés — 3TTK. Pótf. 1901, 223-240 — 4MBL, 1902, 313. 5Az egysziküekre vonatkozó rész nem jelent meg. — óHelykimélés végett nem ismertettük itt azoknak a növénygeografusainknak nézeteit, akik nem foglalkoztak — ugy, mint Borbás — önálló kutatás alapján is a megye területével. I. Aorikum. A Keleti Alpesek két helyen nyúlnak át a magyar birodalom területére: 1. a Dráva és Száva közén, 2. Vas- és Sopronme­gye határterületén. A dráva-szávaközi mészhegyek magasabb régióinak, valamint Steyerország ehhez csatlakozó részének flórája a délalpesi és északbalkáni elemek nagyobb számánál fogva mint illyrico-subalpinus fló­ra áll szemben Közép- és Eszak-Steyerország norico-subalpinus flórájá­val. Ennek a norico-subalpinus flórának alsó határát Hayek 1 Mahren­berg — Eibiswald — D. Landsberg — Stainz — Ligist — Köflach — Gratwein — Peggau — St. Ruprecht — Pischelsdorf — Hartberg — Friedberg között vonja meg. Ebbe a határvonalba Hartbergnél kapcsoló­dik bele a magyar norikumnak Alhó — Felsőőr — Oszalónak — Ro­honc — Kőszeg — Sopron — Savanyukuton áthúzódó határvonala, mely végeredményben és kisebb szigethegyek kivételével Vas- és Sopronmegye Osközethegységét zárja körül és nagyjában összeesik az Abies alba és Larix kompakt elterjedésének határvonalával. 2 A steyer subalpinum magasabb régióiból való fajokat ezen a terü­leten természetszerűleg nem kereshetjük, de azok közül a fajok közül, melyeket Hayek a steyer subalpinum ősközetflordjának jellemző tagjai gyanánt sorol fel, Vasmegyében megvan a Blechnum spicant, Dryopteris Braunii, Trichophorum alpinum, Alnus viridis, Arnica montana, Centau­rea pseudophrygia, Willemetia stipitata,.

Next

/
Thumbnails
Contents