Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI HIVATÁSOS HUSZÁRTISZTEK

gcdi 54. kiegészítő parancsnokság sorozó- és lónyilvántartó tisztjeként telje­sített szolgálatot. 1946. IX. 14.-én a szolgálatból elbocsátották. A polgári életben Szegeden, illetve Kecskeméten segédmunkásként, raktári munkás­ként, illetve anyagkezelőként kereste kenyerét. 1956. II. 8.-án „népellenes és háborús bűntett" (1943. IV. Ukrajna) miatt előzetes letartóztatásba helyez­ték, majd a forradalom alatti kiszabadulását követően XII. 10.-én elhagyta az országot. Bécsben telepedett le. VÁSONY BÉLA huszárszázados (Keszthely, 1910. X. 7. - Budapest, 1988. I. 11.) Anyja: Magyary-Kossa Mária. Apja: Vásony Béla nyá. huszárezredes. 1932. VIII. 20.-án a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá, majd 1940. III. 31.-ig Nyíregyházán a 4. hu­szárezred szakaszparancsnokaként és a karpaszományos iskola oktató tisztje­ként teljesített szolgálatot. 1936. V. l.-én főhadnaggyá léptették elő. 1940. IV. 1.-től Budapesten az 1. huszárezredben arcvonalmögötd tiszti, század-, majd pótszázad parancsnoki, illetve ezred másodsegédtiszd beosztásokat töltöttbe. 1941. V. l.-én századossá léptették elő. 1941. X. 1.-től 1944. X. 15.­ig a budapesd 3. kiegészítő parancsnokságon szolgált. 1945. II. 9.-től a de­mokratikus honvédségben a budapesd 1. kerületi parancsnokság mozgósí­tási előadója, majd mozgósítási osztályvezetője volt. 1945. IV. l.-én őrnaggyá léptették elő. 1946. IX. l.-én nyugállományba helyezték. VATTAY (1930.-IG VETTER) ANTAL, VITÉZ altábornagy (huszár) (Sopron, 1891. VIII. 13. - Budapest, 1966. XI. 2.) Anyja: Frenzl Karola. Apja: Vetter Pál szőlészeti felügyelő. Vallása: r. k. A bécsújhelyi Katonai Aka­démia elvégzése után 1912. VIII. 18.-án avatták hadnaggyá. Az első világhá­ború küzdelmeit kisebb megszakítással a nyíregyházi cs. és kir. 14. huszárez­redben harcolta végig. Ott volt a kárpád téli csatában, a gorlicei áttörésnél, Volhiniában, majd 1918-ban a piavei harcokban mint az 5. század parancs­noka vett részt, s egy támadás során olasz hadifogságba került. 1920-tól előbb a miskolci körletparancsnokságon szolgált, elvégezte a Hadiakadémi­át, majd átmenetileg József főherceg szárnysegédje volt. 1922. III. 1. és 1928. X. 22. között a kormányzó szárnysegédje. Ezt követően a 7. vegyesdandár anyagi vezérkari tisztje, 1932-től a HM VI-2. osztályán tevékenykedik, 1935­től pedig a lovassági felügyelő melletti vezérkari tiszti teendőket látta el. 1937-től Szegeden az 5. vegyesdandár vezérkari főnöke, ahonnan 1939. I. 15.-én mint főnökhelyettest a Kormányzó Katonai Irodájába osztották be. 1940. XII. 24.-től ismét Nyíregyházára került, az 1. lovasdandár élén vett részt az 1941. évi délvidéki, illetve az ukrajnai hadműveletekben. A lovassá­gi alakulatok utolsó nagy átszervezése után, 1942. X. 1.-től az 1. lovashadosz­tály parancsnoki teendőit látta el. Ezen egyetlen magyar lovasseregtest szer­vezésében, hadrendjének összeállításában aktívan közreműködött. 1944. Vl.-tól - a lovashadosztály keled hadszíntéri tevékenységének megkezdődé­sétől — mindvégig seregteste rendeltetésének megfelelő alkalmazása érdeké-

Next

/
Thumbnails
Contents