L. Kapitány Orsolya: Népi iparművészek Somogyban 1. • Faragók, 1994

A múzeum történetében szinte megszámlálhatatlan azoknak a népművészeti kiállítások­nak a száma, amelyeket helyben, vagy az ország más területén, vagy éppen külföldön rendeztek a múzeum néprajzosai az elmúlt 30 év alatt. Ezek a kiállítások a gyűjtemény anyagára támaszkodva próbáltak átfogó képet adni So­mogy megye paraszti kultúrájáról. A fa, az agyag , a kender, a len, a bőr mind-mind olyan nyersanyagok voltak, amelyek a parasztok és a tanult mesteremberek kezében használati tárgyakká formálódtak, és funkció­jukon kívül — megmunkálásuknak köszönhetően — még gyönyörködtettek is. Az 1992­ben megnyílt "Fejezetek Somogy néprajzából" című kiállítás a XIX. századi és XX. század eleje paraszti kultúrájának gazdag tárházát mutatja be a látogatóknak. Az alkotni vágyás nemcsak elődeinkben volt meg, henem a mai emberek némelyikében is benne rejlik. A megyében ma is élnek olyanok, akik az elődök nyomán elindulva váltak a népművészet egy-egy területének elismert művelőivé és lettek a Népművészet Mestereivé, vagy Népi Iparművészekké. Az Őszi Napok keretében megrendezett kiállítás a megyénkben élő faragóknak azt a szűk csoportját mutatja be, akik már rendelkeznek e címek valamelyikével. A népi iparművészek műfaj szerinti bemutatását azért kezdjük a faragókkal, mert a Dunán­túlon, de különösen Somogyban a pásztorok közül kerültek ki az első hivatásos faragók, akik — vagy feladva a pásztorkodást, vagy még megtartva azt — eladásra is készítettek dí­szes tárgyakat. Id. Kapoli Antal volt utolsó nagy képviselője a dunántúli pásztorfaragóknak. Egyéni stílu­sa, melyet a fiatalok követendő példának tartottak, a XIX. század közepi somogyi pásztor­művészet hagyományaiból nőtt ki. Munkásságának töretlen folytatója volt ifj. Kapoli Antal. Sem motívumban, sem kompozí­cióban, sem pedig technikában nem hozott újat, csupán gótikusán megnyújtott emberalakjai azok, amelyek jellenzik munka it. A dunántúli pásztorművészetben alkalmazott díszítő eljárások mindegyikét ismerték, de munkáikon a karcolás és a domború faragás technikáját alkalmazták szívesen. Ez a nemze­dék indította el a hivatásszerű faragást és örökítette át a pásztorfaragás hagyományait a ké­sőbbi nemzedékekre is. A ma élő és alkotó faragók nagyrészt a domború faragás technikáját alkalmazzák, de néhá­nyan a karcolással, a véséssel is próbálkoznak. Az áttörést a csont, vagy szaru megmunká­lásánál használják szívesen. Kedvelt motívumaik: virágok, levelek, állat- és emberalakok, de szívesen nyúlnak vallási témához is. A mai alkotók legtöbbje már városlakó, valamilyen szakmát tanult, érettségizett ember. Nem az életkörülményeik, hanem a művészi hajlam, az anyagban rejlő lehetőség kibontásá­nak vágya az, amely a díszítőművészetnek erre a területére hajtja őket. A közeli rokonság, vagy baráti kör egy-egy tagja segíti őket az első próbálkozásoknál, majd a gyűjtő- és kuta­tómunka eredményeként elindulnak saját útjukon, hogy a hagyományokból táplálkozva a mai igényeknek megfelelően újat alkossanak. A kiállításon azok a faragók mutatkoznak be, akiknek munkájában a kiforrott népi díszítős­tílus jegyei elevenednek meg. L. Kapitány Orsolya

Next

/
Thumbnails
Contents