Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei 19. (1973)

Szabó Béla: Madách Imre közéleti tevékenysége Nógrád megyében

pennyel, nadrággal, csizmával, fehérneművel, borjúval, lőtáskával, mely felszerelésre 80.000 váltóforintot ajánlott meg a megye/ 12 A fegyverekkel való ellátást részint lőfegyverekkel, részint kaszákkal szintén a megye vállalta. Nógrád ezzel a felajánlásával az első volt a magyarországi megyék közül a hadiszolgálatra alkalmas nemzetőr csapat kiállításában. E katonai erő megszavazása, gyors kiállítása nyilván a főhadbiztos ér­deme is. 1848. augusztus 27. és 30. között az önkéntes nemzetőr sere­get Losoncon és Balassagyarmaton összevonták, innen azonnal a váci gyülekezőhelyre szállították, és Ivánka Imre őrnagy parancsnoksága alá helyezték. Mint az előbbiekben ismertetett nyugtákból is kitűnik, Madách Imre még a váci táborban is biztosíttatta a megye költségére a nemzetőrök ellátását. Ugyancsak tudunk arról, hogy balassagyarmati rabok által készített pokrócokat és bakancsokat száfJítltiatta 1848. szep­tember elején a váci táborban összegyűlt nemzetőrök ellátására. 43 Az 1848 augusztusában megalakuló önkéntes nógrádi nemzetőr zász­lóalj szeptember 29-én a pákozdi ütközetben esett át a tűzkeresztségen, midőn a magyar seregek a Pest ellen vonuló Jellasicsra mértek veresé­get/ 14 Részt vettek Jellasics üldözésében, majd 1848. októberében, már mint első önkéntes nógrádi honvédzászlóalj, a schwechati csatában/ 1-* Majd 1848 decemberében Horváth őrnagy parancsnoksága és Beniczky kormánybiztos irányítása alatt küzdő erők gerincét adták a budetini, sztrecsnói, alsóturcseki harcokban. 46 1849. januárjában nehéz körülmé­nyek között, lerongyolódva is igyekeztek a Götz tábornok vezetése alatt álló császári erők betörését megakadályozni. Január végén Beszterce­bányára visszavonulva csatlakoztak a Görgey vezette magyar hadsereg­hez. Február 5-én Branyiszkónál egyike volt a zászlóalj a helyet el­foglaló és ezzel a visszavonulás útját megnyitó honvéd erőknek. 47 A ta­vaszi hadjárat idején a VII. hadtest kötelékében harcoltak Kápolnánál, Hatvannál, Nagysallónál, Komármnál, Ácsnál, majd részt vettek a ma­gyar erők visszavonulásában, és eközben a váci, rétsági, érsekvadkerti utóvédharcokban. A zászlóalj Világosnál tette le a fegyvert. 48 A függetlenségi harc első önkéntes megyei zászlóalját Nógrád megye adta. Batthyány Lajos Magyarország miniszterelnöke 1848. augusztusá­ban a kormány nevében köszönetet mondott a megyének. Az önkéntes honvédsereg létrehozása, a szükséges költségek megszavaztatása, a moz­gósítás munkájának lebonyolítása azonban annak a megyei tisztikarnak a nevéhez is fűződik, melyben már csak állásánál fogva is — nagyon jelentős szerepet töltött be Madách Imre. Nógrád m-igye főhadbiztosa. Az első nógrádi honvédzászlóalj kiállítása, felszerelése csak a kezdetet jelentette. Jellasics betörése, Lamberg megölése és az osztrák császári ház nyílt fellépése következtében a nemzet a fegyveres harc útját vá­lasztotta. A honvédelmi bizottmány szeptember végén a már kiállított tíz honvédzászlóalj mellé újabb tizennyolc honvédzászlóalj alakítását határozta el, majd az év veiéig több mint hatvan honvédzászlóaljat állítottak fel, továbbá feltöltötték az országban állomásozó sorezredeket is. 1848. szeptemberében, októberében a megyében is teljes erővel folyt a honvédek toborzása, sorozása. A megyére eső újonc jutalék, melynek 97

Next

/
Thumbnails
Contents